Ti nyheder om vores kommende affalds-ordning

Beboerforeningen har gennem to år arbejdet tæt sammen med Dragør kommunes tekniske forvaltning og affaldsselskabet ARC om at sikre en fremtidig skraldeordning, som bliver skræddersyet til forholdene i Dragør gamle by.

Nu er vi tæt på målet, og kommunen arbejder pt med en konkret plan til godkendelse hos politikerne og til høring hos beboerne. Hovedpunkterne er:

1. Der bliver ingen plastic-containere/skraldespande i vores gårde og haver – affaldets forskellige fraktioner skal sorteres i sække.

2. Vi får to sækkestativer i vores gård: det hidtidige – og så et nyt, noget smallere stativ. Plus en lille rød kasse til farligt affald.

3. Sækkene bliver afhentet ved husstanden – vi skal altså ikke spadsere byen rundt med fx madaffald.

4. Ordningen bliver en kombination af papirsække og plasticsække.

5. Der sorteres i følgende grupper:

Madaffald

Plastic/metal/drikkevarekartoner

Papir/pap

Farligt affald

Restaffald

6. Madaffald bliver afhentet hver uge som nu, mens øvrige fraktioner bliver 14-dages afhentning.

7. Flasker og glas bliver ikke indsamlet, men kan som hidtil afleveres i de kommunale kuber, som er opstillet rundt omkring.

8. Der bliver ingen lokale modtagestationer (“affaldsøer”), som ville skæmme byen og genere naboer.

9. Den endelige affaldsordning kommer til høring hos alle beboere i Dragør Gamle By omkring marts 2023

10. Opstart af det nye affaldssystem forventes at ske sommeren 2023

Udgivet i DBF

Udeservering i den gamle by

Høringssvar til Dragør Kommune vedr. udeservering og evt. justeringer:

De nye vilkår for udeservering ser Beboerforeningen for Dragør Gamle By som en fin tydeliggørelse af rammerne for brugen af byens offentlige arealer.

Som vi skrev i vores høringssvar i januar 2022, har anvendelsen af byens offentlige arealer til udeservering, efter nogen turbulens i 2021, fået et acceptabelt niveau på Kongevejen. Et niveau der fortsatte hen over sommeren 2022, hvor de næringsdrivende gjorde en stor indsats for at holde gaden ryddelig og indbydende uden, at udeserveringen overdøver det bevaringsværdige byrum.

Et enkelt sted har anvendelsen dog udviklet sig lidt rigeligt – det er på Badstuevælen, hvor Lagkagehuset har lukket et meget stort areal for udeservering af med store blomsterkasser. Badstuevælen er en af byens fornemme offentlige pladser, hvor der må tages særlige hensyn til både de bevaringsmæssige interesser og til beboernes færden på pladsen. Hertil kommer, at borde og stole står tomme langt det meste af tiden. Beboerforeningen er ikke i mod, at der også kan finde udeservering sted på Badstuevælen, men det bør være i begrænset omfang og udformes, så det passer til pladsen. Vi går i øvrigt ud fra, at blomsterkasser samt møbler fjernes uden for serveringssæsonen, som det gælder for møblerne på trekantsområdet på Neels Torv.

Udeservering bør generelt koncentreres til Kongevejen. Hensynet til det bevaringsværdige kulturmiljø bør også gælde for servering langs Strandlinien og i havnen. Som lokalplanen for havnen angiver, må havnens arealer primært anvendes til maritime formål.

Mht. reklameparasoller og markiser har dette emne jo fyldt meget i den offentlige debat. Som i de fleste andre danske bevaringsværdige byen bør man undgå, at Dragør gamle by domineres af reklamesøjler. Vi foreslår derfor, at reklameparasoller og markiser udfases i takt med, de er udtjente.

Og for at gentage vores høringssvar fra januar 2022, bør Dragør kommune løbende informerer nye butikker m.m. om vilkårene for brug af byens offentlige rum. Vi støtter en fortsat håndhævelse af området – det vil sige en løbende opfølgning og en daglig administration af reglerne, der har politisk rygdækning. Beboerforeningen vil gerne understrege, at Beboerforeningen i høj grad støtter op om byens butiks- samt restaurations- og cafeliv. Men vi er overbeviste om, at også Dragørs virksomheder har stor glæde af, at bevaringshensynene får stor fokus i Dragør. Det er med til at gøre vores by attraktiv for både byens beboere og dens gæster.

Med venlig hilsen Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Udgivet i DBF

Trafikplan Vestgrønningen og Rønne Allé

Høringssvar til Dragør Kommune vedr.: Trafiksikkerhedstiltag – om cykelbaner på Vestgrønningen samt fartdæmpning og parkering på Rønne Allé

Beboerforeningen takker for det tilsendte høringsmateriale.

Det fremgår af følgeskrivelsen, at det primært er de foreslåede vejbump på Rønne Allé, der er i høring. Beboerforeningen tillader sig dog at kommentere på hele projektet, cykelsti, kompensationspladser for parkering, udformning af Rønne Allé samt trafikhastighed.

Trafik på Vestgrønningen
Det har i en årrække været farligt at passere Vestgrønningen udover ved de to trafiklys ved Dragørhjørnet og Dragør Skole. Det gælder både for bilister, der kommer fra p-pladserne, fra den gamle bys gader og det gælder for de bløde trafikanter. Cykling på kørebanen er utrygt. En sanering af vejen og etablering af cykelsti vil forhåbentlig kunne skabe bedre overblik for alle trafikanter og dermed bedre trafiksikkerhed.

Cykelsti langs Vestgrønningen: Efter Beboerforeningens opfattelse er etablering af cykelsti nødvendig. Der er imidlertid både fordele og ulemper ved de foreslåede indretninger af cykelstierne. En afstribet cykelsti vil være usikker for cyklister, hvis bilisterne ikke respekterer stregen. Derimod kan faldulykker ved overhaling og cykling med brede cykelvogne, som ”Cykling uden alder” være en risiko ved en hævet cykelsti med kantsten. Den hævede cykelsti vil formentlig være mere tryg for cyklisterne, når bilisterne ikke umiddelbart kan køre ind på cykelstien.

Der er foreslået en hastighedsnedsættelse på Vestgrønningen, men Beboerforeningen foreslår en yderligere nedsættelse, på samme måde som både København og Tårnby har gjort det, til max. 30 km i timen.
Samtidig opfordrer Beboerforeningen til at lægge støjdæmpende asfalt på Vestgrønningen.

Vestgrønningen er et historisk grønt område, der indeholder sigtelinien fra Køge Bugt til de gamle fyrtårne. Denne grønning må ikke reduceres ved f.eks. at fælde trærækkerne.

Kompenserende p-pladser: Beboerforeningen har tidligere opfordret kommunen til at etablere parkeringspladser på Renserigrunden, Nyby/Grønnevej. Resterne af det tidligere renseri og den totalt tilgroede baghave med masser af affald er en øjebæ, som hurtigst muligt bør fjernes. Da grunden er stærkt forurenet, og en oprensning formentlig ikke er på dagsorden p.t., vil en midlertidig løsning med en parkeringsplads i stedet være god. Dette vil også være en fordel for medarbejderne på Dragør Skole, så de ikke skal køre rundt og lede efter p-plads inden skoletid.

Trafikforhold på Rønne Allé
Som det fremgår af bilagsmaterialet til den politiske behandling, er Beboerforeningen efter forslag fra beboere omkring den østlige del af vejen kommet med synspunkter omkring trafikken på Rønne Allé.Her beskrives det, at der særligt er to ting, der er generende for beboerne: Det er den høje hastighed på Rønne Allé og samtidig støjniveauet, der forplanter sig ind til gårdhaverne i stræderne, der munder ud til Rønne Allé. Beboerforeningen har bl.a. ved møde med kommunens trafikkonsulent og vejingeniør foreslået en hastighedsnedsættelse, der skal starte ved Dragør Havn ad Færgevej og hele vejen langs Strandlinien, videre ad Rønne Allé til Vestgrønningen. Hastigheden bør nedsættes til 30 km i timen. Hastighedsnedsættelsen skal gælde for alle motorkøretøjer, også motorcykler, der ofte kører med meget høj hastighed.
Samtidig har Beboerforeningen tidligere opfordret til at plante træer på nordsiden af alléen, så Rønne Allé kan leve op til sit navn. En ekstra række træer vil også kunne afbøde støjen en smule.

Rønne Allé er meget trafikbelastet, da den er udkørsel for langt den meste trafik, der kommer ind i den gamle by. Der er samtidig en livlig udkørsel fra stræderne i den gamle by (hvor der er 100 biler parkeret på egen grund), ligesom vejen passeres af mange cykler og gående samt hunde – mange skal tværs over vejen til Pontonerne, Badeanstalt og de grønne engarealer.

Kommunen har tidligere fået vurderet, at Rønne Allé ikke er bred nok til skråparkering langs vejens sydside. Det kan derfor undre, at vejen lige pludselig er bred nok til to rækker parkerede biler, endda lige ud for den bevaringsværdige bys sydlige grænse. Som illustreret på medfølgende foto skal der bl.a. være plads både til store lastbiler der kommer fra vareaflevering på Kongevejen og Strandlinien samt til turistbusser.

Vejbump: Kørsel hen over vejbump giver en usikker kørsel samt støj til omgivelserne, særligt når der bliver speedet op efter nedkørsel. Ved kørsel på den meget smalle kørebane langs to rækker parkerede biler frygter vi mange påkørsler af de parkerede biler, som der f.eks. er på E.C. Hammersvej, hvor kørebanen er smal. Vejbumpene vil samtidig være generende ved parkering.

Den mest effektfulde regulering på Rønne Allé vil således efter Beboerforeningens opfattelse være den nævnte nedsættelse af hastigheden.

Afsluttende kommentar
Nedlæggelse af parkeringsmuligheder langs Vestgrønning og flytning af en række af pladserne til Rønne Allé finder vi er en lappeløsning, der kun flytter parkerings- og trafikproblemerne. Der er behov for en ordentlig parkeringsløsning omkring den gamle by. Både i lyset af behovet for flere el-ladestandere og ved et øget behov for parkering, når Badehotellet udbygges, hvor også en evt. overdragelse at p-pladserne til hotellet, vil være et helt uhørt indhug i beboernes p-muligheder.
Beboere og besøgende til den gamle by har brug for en fremtidssikret p-løsning.

Derfor er det fortsat Beboerforeningens ønske, at der reserveres særlige p-pladser til beboerne i den gamle by. Unødig kørsel for at lede efter en parkeringsplads betyder øget og unødvendig trafik, samtidig med, at det er CO2-belastende. Gæster til byen bør henvises til de store parkeringsområder ved havnen og Fortet.

Med venlig hilsen Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Udgivet i DBF

Må man udleje via Airbnb ?

Svaret fremgår af Lokalplanen for Dragør Gamle By

Efter en heftig sommer får foreningen flere og flere henvendelser om reglerne for udlejning til turister. Mange beboere lufter deres bekymring over at få byen fyldt med turister døgnet rundt, og flere føler sig generede af konstant trafik ind og ud ad husene i nabolaget.

Lokalplan nr. 25 for Dragør Gamle By siger klart:

at den gamle by primært skal anvendes til helårsboliger med tilladelse til de butikker, der er nødvendige for områdets forsyning med dagligvarer. Der må ikke forekomme pensionatsvirksomhed o. lign., og boliger må ikke udnyttes på timesharingsbasis eller til individuel eller kollektiv feriebolig.”

Med andre ord, så er det de faste beboere, der har deres bopæl med folkeregisteradresse i byen. Ombyggede udhuse eller huse opkøbt med henblik på korttids- eller ferieudlejning er ikke tilladt.

Lokalplanen er ikke til hinder for, at beboerne kan udlåne deres egen private bolig, f.eks. når de selv er på ferie.  Men erhvervsmæssig udlejning til korttidsformål er ikke tilladt.

Det har i mange år været Kommunalbestyrelsens ønske, at den gamle bydel skal være levende og beboet året rundt. Så vi ikke er et tivoli-land om sommeren og et samfund med mørke ruder og tomme gader om vinteren. Derfor giver kommunen også klart afslag på anvendelse af ejendomme i byen til fritidsbolig, når den slags ønsker en gang imellem måtte dukke op.

Udgivet i DBF

Fremtidens varme i den gamle by

Beboerforeningen har nedenstående kommentarer til kommunens varmestrategi – først og fremmest vedrørende den gamle bydel.          

Høringssvar: Forslag til varmeplan for Dragør Kommune 2022

Beboerforeningen for Dragør Gamle By takker for forslaget til varmeplan for Dragør Kommune 2022. Og vi takker også for det informative borgermøde den 8. november.

Vi tillader os at kommentere på begge dele.

Forslaget til varmeplan er en meget læsbar, grundig og illustrativ redegørelse for muligheden for at få erstattet brugen af naturgas og olie til opvarmning med fjernvarme. Samtidig vil vi rose orienteringen på borgermødet, der med tydelige og klare svar på borgernes spørgsmål bidrog til at berolige os omkring den mulige ændrede varmeforsyning. Flere orienteringsmøder af den slags – tak.

Tidsplanen for indførelse af fjernvarme er interessant, godt understøttet af lufthavnens nedgravning af fjernvarmerør til den sydlige del af lufthavnen. En hurtig indfasning af fjernvarme til de første forbrugere i 2024, vil være en god motivation for tilslutning til fjernvarme for kommunens øvrige husejere. Vi vil dog opfordre til at arbejdsprocessen speedes op, så tidsplanen for indfasning til alle ejendomme kan holdes og gerne fremskyndes.

Det lidt mere tekniske:

Beboerforeningen forventer at naturgassen stadig vil strømme til byens køkkener, hvor der er installeret gaskomfur.

Vi opfordrer til at kommunen er tilbageholdende med tilladelse til varmepumper i Dragør gamle by, så grundlaget for indførelse af fjernvarme ikke mindskes, og at støjniveauet i byen ikke udfordres. Der er allerede nu varmepumper, der støjer med omkring 65 DB. Det er for meget i den tætte by. Derfor opfordrer vi til, at kommunen arbejder konkret med overgangsløsninger, så det i forbindelse med tilmelding til fjernvarme, bliver muligt kortvarigt at etablere midlertidige varmekilder, hvis ens varmeforsyning svigter.

For den enkelte husejer bliver det en lettelse at slippe for de store installationer til olie- og gasfyr samt varmtvandsbeholdere, der i dag fylder i byens små huse – både i udhuse, men hyppigst i køkkener og badeværelser. I forbindelse med installeringen af fjernvarme, må det være et krav, at udluftningsrør fra fyrene fjernes fra byens tagflader.

Som det er skitseret i varmeplanen, vil de store fjernvarmerør blive gravet ned uden om de tætte byområder, og herfra føres i mindre stikledninger ind i gader og stræder. Men vi opfordrer til, at der samtidig med nedgravning af rør til fjernvarme, også sker udskiftning af såvel kloaker som elkabler, hvor det må være nødvendigt. I flere kommuner nedgraver man de to fjernvarmerør – frem- og tilbageløb – i en relativ smal, men dyb rende, så rørene ligger ovenpå hinanden. Det vil også være en fordel i den gamle by, så ikke hele gadebredden bliver gravet op og udfordre vores skrøbelige fundamenter, som det f.eks. skete ved rørlægning i Helsingør, hvor syldstenene skred og husmurene satte sig. Herudover opfordrer Beboerforeningen til at der benyttes professionelle brolæggere, både når brostenene tages op og når de lægges på plads igen.
Vi har forstået, at det flere steder i Dragør vil være muligt, at skyde de tynde rør gennem sandet under brostenene. Dette må kunne gøre processen enklere og dermed billigere.

Vi har forstået, at installationen af fjernvarme gennemføres helt ind i boligerne med en fjernvarme-unit. Vi formoder, at der opstilles retningslinjer for nedtagning af det gamle gas- eller oliefyr incl. udluftningsrør.

M.h.t. tidspunkter for nedgravning og særligt installationen af units, vil vi sætte pris på, at det kan ske i sommermånederne, hvor varmeforbruget er lig 0. Det varme vand må vi så undvære imens.

Sidst, men ikke mindst, så forventer vi, at der vil være en tæt dialog fra såvel entreprenører som Dragør Kommune i forbindelse med installationsfasen, så beboerne er fuldt opdateret med arbejdet, og kan tilrettelægge deres liv derefter.

Ud over at opfordre alle den gamle bys beboere til at tilslutte sig en fjernvarmeløsning, glæder vi os til at blive fri for de pulserende og CO2 belastende olie- og gasfyr i byen.

Med venlig hilsen – Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Udgivet i DBF

Så kalker vi igen

Kalkedagen er altid et tilløbsstykke. På lørdag får vi selv lov til at svinge kalk-kosten

   

Efterår er kalketid, og på lørdag den 24. september 2022 kl. 11-13 kan vi beboere blive klogere på, hvordan man kalker smukt og holdbart. Alle kan få lov til at svinge kalk-kosten, under kyndig vejledning. Så kan man nemlig teste, om det er en gør-det-selv-opgave, eller der skal en professionel håndværker til, næste gang huset trænger til en opfriskning.

I år får vi besøg af Rasmus Kjøng Jørgensen fra firmaet KALK A/S. Det er en af de få producenter, som har specialiseret sig i traditionel, dansk kvalitets-kalk, netop i de typer, som vores huse her i Dragør skal passes med. Rasmus kan svare på alt, hvad der kan spørges om vedr. kalk og kalkning.

Kalkedagen foregår ved det lille Beghus på den gamle Havneplads.

Udgivet i DBF

Vores små grønne oaser

Hvordan kan man indrette de få kvadratmeter, som vores gårdhaver giver adgang til?  Det kigger vi på ved havevandringen på søndag den 14. august 2022. Vi mødes på Badstuevælen kl. 11 og turen tager et par timer.

Beboerforeningens havevandring er altid et tilløbsstykke. Vi besøger en række meget forskellige haver i den gamle by, og ejerne har lovet at sige et par ord om historien og idéen bag netop deres personlige oase. Vi kigger bl.a. på Den historiske have, Brugs- og nyttehaven, Den gamle prydhave + den hemmelige have, Den grønne vilde have,  Den velplejede have og Den minimalistiske have.

Udgivet i DBF

Affald hentes nu om mandagen

NYE TØMMEDAGE FOR AFFALD. –  Fra april 2022 kommer skraldemanden på besøg i Dragør Gamle By om mandagen. Den første tømmedag bliver mandag den 4. april. (I den førstkommende uge får vi altså hentet affald torsdag som hidtil, men derefter er mandag fast tømmedag).

Der kommer også ny afhentning af papirsposer i april. Her vil vi få hentet papir onsdag d. 27 april og derfra er der afhentning af papir hver 4. uge. Kommunen lover, at nedenstående link snarest bliver opdateret med de nye  tømmedage, så man selv kan finde dem – og evt .downloade en kalender for 2022:

https://dragoer.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx?b=1

Udgivet i DBF

Ingen generalforsamling foreløbig i 2021

Corona-situationen forhindrer fortsat afholdelse af vores traditionsrige generalforsamling, som plejer at blive afviklet i en stopfyldt aula på Dragør Skole. Her er i stedet for formandens skriftlige beretning for foreningsåret 2020,:

Igen i år må I nøjes med at få den skriftlige beretning om årets gang. Bestyrelsen ser frem til at vi igen kan mødes i hyggeligt samvær og nyde det gode naboskab med sild, øl, snaps og ost.

Der er sket rigtig meget i det forløbne år. Størst af alt for en bevaringsforening som Beboerforeningen har været spørgsmålet om UNESCO og forvaltningen af Dragør by og havn i fremtiden. Alle medlemmer har i februar fået omdelt bestyrelsens bud på fordele og ulemper i forbindelse med kommunens borgerinddragelse. Og vi håber, at rigtig mange af jer fulgte opfordringen til selv at bidrage med synspunkter. Vi kender endnu ikke resultatet af denne borgerinddragelse, men med en UNESCO-udpegning vil fokus på bevaringen af vores by blive yderligere understreget. Bestyrelsen melder tilbage til jer efter kommunalbestyrelsens behandling i april.

Og netop bevaring har beskæftiget bestyrelsen gennem hele året. Vores gode samarbejde med Dragør Kommune er blevet understreget ved mange gensidige henvendelser, ligesom vi har været inviteret med til dialog omkring forskellige emner gennem året. Det har ud over UNESCO været kystbeskyttelse, affaldssortering, udeservering, omlægning af Nordre Væl og flere enkeltsager i byen. 

Som vi mange gange tidligere har sagt, er kommunens forvaltning arbejdsmæssigt belastet af tunge sager af betydning for vores by. Forvaltningen har ganske enkelt svært ved at følge med de mange sager. Vi har i det forløbne år oplevet stigende sagsbehandlingstider, der har betydet, at flere husejere har igangsat deres byggeprojekter inden godkendelse. Dette er selvfølgelig helt uacceptabelt: både de lange sagsbehandlingstider, men også den selvtægt der er kommet ud af det. Det er ofte disse sidste sager, som bevaringsmæssigt er problematiske. Beboerforeningen støtter, at forvaltningen får flere ressourcer, så håndhævelsen af lokalplanen kan styrkes, og frustrationerne hos beboerne minimeres.

Turisme
Det første, vi skal pege på, er turismen i Dragør. Den er steget ganske betydeligt, uagtet UNESCO. – selv i et Corona-år. Beboerforeningen var repræsenteret, da Dragør Turistråd udarbejdede sin turismestrategi for godt et år siden. Kommunalbestyrelsen besluttede, at denne strategi skal lægges til grund for Dragør kommunes Turismestrategi. Dette arbejde er kommunen i fuld gang med. Det er vigtigt, at der i markedsføring af Dragør sættes fokus på, at turismen skal være til gavn for både beboere, erhvervsdrivende og turister. Denne treenighed er helt afgørende for Dragør. Der har gennem sommeren været en del tumult mellem de erhvervsdrivende og beboerne. Det er uholdbart, Dragør må stå sammen om en turismepolitik, som er til glæde for os alle. Dragør skal satse på de turister, der er til gavn for hele Dragør og vi skal samtidig undgå masseturisme. Det er dejligt, at Dragør kommune tager temaet op.

Kystbeskyttelse
En anden stor udfordring for hele Dragør er kystbeskyttelsen mod havstigning og stormflod. Det bliver en stor udgift, som Dragør i alle tilfælde skal tackle. Her er det selvfølgelig vigtigt at både Dragør gamle by og havn bliver sikret mod disse forudsete klimaændringer. Bevaringsmæssigt er det helt afgørende, at by og havn hænger sammen som en helhed. Den afholdte arkitektkonkurrence er nu afsluttet, og vores politikere skal tage stilling til det videre arbejde. Beboerforeningen har deltaget aktivt i drøftelserne og er fortsat inviteret til at deltage fremadrettet.

Udeservering
Der har været en temadrøftelse mellem Dragør kommune og konkrete aktører på Kongevejen, hvor Beboerforeningen har deltaget. Beboerforeningen er enig i, at vores erhvervsdrivende skal sikres de bedste muligheder for at drive deres virksomhed – det er jo også i høj grad beboernes nærbutikker. Men Beboerforeningen har ved talrige lejligheder påpeget både overfor de erhvervsdrivende og overfor kommunen, at ingen – hverken beboerne eller erhvervslivet – kan være tjent med, at Kongevejen udvikler sig til et tivoli og at det offentlige rum, som vi alle sammen ejer og bruger, bliver privatiseret. Det er en hårfin balance, hvor kun dialog er vejen frem. Det er netop besluttet i kommunens økonomiudvalg at fortsætte udeservering, men denne gang med meget konkrete rammer for, hvordan udeservering skal foregå. Det drejer sig ikke alene om borde og stole, men også i høj grad om afskærmninger, blomsterkummer og skilte. Dragør har skelet til byer, hvor man har været bedre til at tackle disse spørgsmål, og vi ser frem til at få en sommer med et levende bymiljø, der matcher vores bevaringsværdige by.

Trafik og parkering
Der er endnu et initiativ i gang i kommunen omkring trafik og parkering, og hvor Beboerforeningen er blevet opfordret til at deltage. Parkeringsproblemerne er ikke blevet mindre med den øgede turisme. Det er nødvendigt at få turismetrafikken ledt ud til p-pladserne ved havnen og Dragør Fort, mens p-pladser tættere på byen kan blive forbeholdt beboerne og de handlendes kunder. Gennem snart to år har vi i samarbejde med Dragør Kommune gennemført en kampagne mod ulovlig parkering i den gamle by og ved Kongevejen. Den har været en succes. Det er kun enkelte, desværre gengangere, som synes at være ligeglade med parkeringsreglerne i byen og med hensynet til deres naboer. På det seneste har vi oplevet, at politiet – endog det ridende politi – har haft bødeblokken fremme. Det støtter vi.

Affaldssortering
Dragør er bagud med at opfylde regeringens og folketingets krav om affaldssortering. Vi skal også i Dragør gamle by finde løsninger for vores affald. Kommunen har søgt om, at Dragør gamle by behandles særskilt. Og det støtter vi. Beboerforeningen er i dialog med kommunen om spørgsmålet, ligesom vi har nedsat en intern arbejdsgruppe, der er i løbende dialog med fagfolk på området. Vi kan ikke acceptere at have 6-8 forskellige affaldsbøtter stående i vores små gårdhaver. Og vi kan ikke acceptere, at affaldet skal stå i gader, stræder og på pladser. Vi er nødt til at finde praktisable løsninger, selvom vi helst så en dispensation. Affald bliver en stor udfordring det næste år – mindst på højde med parkeringsspørgsmålet.

Varmepumper
Varmepumper anbefales af regering og folketing som alternativ til fossile brændstoffer. Vi har drøftet problematikken med kommunens forvaltning, da mange i byen varmer op med naturgas. Lokalplanen er meget restriktiv omkring opsætning af varmepumper. Og det er der god grund til i vores tætte bomiljø, hvor der allerede nu er opsat en del varmepumper. Nogle pumper er ikke støjbelastende, hvor andre støjer betydeligt – op til 65 dB. Det er et helt uacceptabelt støjniveau. Under alle omstændigheder, må der ikke opsættes varmepumper i vores by uden ansøgning. En drøm kunne være, at der blev ført fjernvarme til det sydlige Amager.

Fibernet
Installering af fibernet i Dragør gamle by har været sin egen lille gyser. TDC startede nedgravning i den nordlige del af byen, hvor svenske entreprenørfirmaer gravede kabler ned og opsatte plastikkasser på facaderne, som det lystede dem. Beboerforeningen var blevet hørt i forvejen om mulige udfordringer, hvor vi påpegede undergrunden, der har national arkæologisk interesse, de fredede huse og i det hele taget det bevaringsværdige miljø. Vores svar videresendte Dragør Kommune til TDC, men det nåede aldrig de svenske entreprenører. Arbejdet blev sat i bero, og i dag oplyser TDC, at nedgravning af fibernet i den gamle by ikke vil være rentabelt! Selvfølgelig skal Dragør gamle by have adgang til fibernet, men kunstarten ”at indpasse alt det nye i det gamle” har hidtil ikke været overholdt i denne sag. Det må den blive, og Beboerforeningen har derfor opfordret kommunen til at tage fornyet kontakt til TDC.  Desuden påpeger Beboerforeningen, at fremtidens mobile internet G5 er under udrulning mange steder i Danmark og faktisk ville passe ideelt til os i Dragør som supplement til eller erstatning for Stofa-netværket, som mange af os bruger i dag.

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har trods nedlukning hele tiden været i arbejdstøjet. Men vi har desværre måtte sige farvel til Beboerforeningens trofaste støtte gennem mange år, Bo Sillemann, der desværre døde. Bo var bl.a. tovholder på vores Bevaringslager sammen med Niels Andersen. Niels fortsætter nu arbejdet sammen med Hans Krebs Ovesen. Senest er Toke Colding flyttet fra byen med sin familie. Både Bo og Toke var suppleanter, men vi må vente til en egentlig generalforsamling, før vi kan få valgt nogle nye.
Da afstandskravet gjorde vores små stuer umulige at holde møde i, lånte vi Lokalarkivets store møderum, og på det seneste har vi mødtes på kryds og tværs på gader og i døråbninger – og mailet til hinanden. Vi har holdt møder med kommunens nye direktører Asger Villemoes Nielsen og Mads Leth-Petersen om udfordringerne for os i den gamle by. Det er fint med disse tætte kontakter til kommunens øverste ledelse. Og så skal vi åbenbart snart byde en ny borgmester velkommen.

Nye beboere
Der er usædvanligt gang i hussalget i Dragør gamle by. Heldigvis er det både unge og gamle, der flytter ind i vores levende by. Beboerforeningen byder de nye velkommen med en velkomstpakke, ligesom vi følger en god tradition op med byvandringer for de nye beboere. Det er så tydeligt, at de nye beboere glæder sig til at blive en del af vores miljø, og mange melder sig straks ind i vores forening. Vi er sikre på, at der er mange nye medlemmer, der vil møde op til vores kommende generalforsamling.

Medlemsorientering
Vi håber, at Beboerforeningens medlemmer føler sig orienterede om foreningens arbejde gennem Beboerbladet, vores hjemmeside og Facebook. I Corona-tiden med den manglende generalforsamling har vi øget antallet af beboerblade. Heldigvis har flere tilmeldt sig vores lukkede Facebook-gruppe, men der er stadig plads til flere. (Se adressen på bagsiden)

Regnskab, budget og kontingent
Ligesom sidste år må vi levere kassererens regnskab i jeres postkasser. Derfor følger der med Beboerbladet (marts 2021) en kuvert med det revisorpåtegnede regnskab samt kassererens bemærkninger.
Da vi ikke kan stemme om kontingentsatsen, som vi plejer, har bestyrelsen besluttet at fastholde kontingentet på 100 kr. pr. medlem, dog 200 kr., når der er to i husstanden.

40 års jubilæum
Beboerforeningen havde 40 års jubilæum i maj 2020, men fejringen forsvandt ud af vores hænder. Og nu har vi snart april 2021, hvor vi heller ikke kan afvikle nogen generalforsamling. Vi må håbe det kan lade sig gøre senere på året. I alle tilfælde er det dejligt, at der er så stor opbakning bag vores bevaringsforening.

Udgivet i DBF

UNESCO Verdensarv – ja eller nej ?

HØRINGSSVAR TIL DRAGØR KOMMUNE 18. februar 2021:

Beboerforeningen for Dragør Gamle By har modtaget en opfordring fra Dragør Kommune til at deltage i høringen om Dragør som fremtidigt verdensarvssted. Vi takker for indbydelsen, og opsummerer herunder en række synspunkter på fordele og ulemper ved en UNESCO-udpegning.

Nærværende høringssvar udsendes også skriftligt til alle vores medlemmer. Da der vil være mange holdninger til sagen, som ikke kan rummes i et forenings-svar, opfordrer bestyrelsen for Beboerforeningen alle medlemmer til også individuelt at give deres mening til kende via høringslinket på kommunens hjemmeside.

Dragør Kommune har i Forvaltningsplanen for et evt. UNESCO-site opstillet fire temaer: fortsættelse af bevaringsindsatsen, håndtering af turismen, klimaudfordringer og truslen fra havet, samt udfordringer med trafik og parkering.

Beboerforeningen tager i dette høringssvar udgangspunkt i de fire temaer.

Fordele ved en UNESCO-udpegning:

– Turismen i Dragør har været i kraftig stigning i en årrække og vil fortsat stige uanset UNESCO. I forbindelse med UNESCO-overvejelserne er der også ved at blive udarbejdet en turismestrategi. Den skal bl.a. skabe nye rammer for en fremtidig håndtering af trafik og infrastruktur, herunder sikre enkle og overskuelige parkeringsløsninger for byens egne borgere. Disse udfordringer er meget tunge at løse lokalt rent økonomisk, men en udpegning som verdensarv vil med stor sandsynlighed kunne udløse bidrag fra store fonde til at få disse ting på plads. Turismestrategien skal også indeholde en formidlingsdel, der udover at redegøre for Dragørs natur- og kulturmæssige kvaliteter også redegør for, hvordan man opfører sig som gæst i et levende bymiljø.

– Flere gæster i byen vil gavne byens erhvervsliv. Beboerne i den gamle bydel sætter stor pris på og er afhængige af det levende butiksliv på Kongevejen, og de mange forskellige serveringsmuligheder i området. Turister giver handlende og restauratører et bredere økonomisk grundlag. En UNESCO-udpegning kan blive en økonomisk fordel for hele byen.

– Det bevaringsarbejde, som har været en succes i de seneste mange årtier, vil med en UNESCO-udpegning blive understreget og fastholdt med en konkret Forvaltningsplan, hvor kommunen selv håndterer udviklingen i byens fysiske miljø.

– Efterårets udredninger af den fremtidige kystsikring af hele kommunen, har klart vist, at det er en kompliceret og ikke mindst kostbar opgave. Den skal dog løses, helst så skånsomt som muligt. Vandet stiger uanset UNESCO, men en status som verdensarv vil sandsynligvis forøge mulighederne for nødvendig ekstern finansiering fra fx fonde.

Ulemper ved en UNESCO-udpegning:

– Massetilstrømning af turister og manglende parkeringskapacitet, som kan blive aktuelt uanset UNESCO vil genere beboerne i den gamle by. Det er nødvendigt at se disse udfordringer i øjnene nu, men der er næppe kommunal økonomi til at løse problemerne gennemgribende.

– En øget tilstrømning af turistbusser og privatkørende gæster vil give ekstra besøgspres i de smalle gader og på havnens kajer, som af mange lokale vil opfattes som en ulempe. En tæt styring af kommercielle turistgruppers vej gennem byen og øget information om, hvordan man opfører sig i et levende boligmiljø vil blive nødvendig.

– Tivolisering af byens offentlige rum, udelukkende med henblik at tiltrække en masseturisme, vil forsimple den bevaringsværdige by, gøre den mindre attraktiv at bo i, og mindre attraktiv at besøge. Og formentlig også gøre byen mindre attraktiv for den type varieret handelsliv, vi for øjeblikket nyder godt af. Der er blandt nogle af kommunens borgere udtrykt usikkerhed om, hvad en udpegning til verdensarv vil betyde for deres daglige liv. Der findes ganske vist succeshistorier fra andre bysamfund, som har haft god gavn af at komme på verdenskortet, men de færreste eksempler er direkte sammenlignelige. Det betyder, at forventningerne til fremtiden mere er præget af tro og holdninger end af egentlige kendsgerninger.

BILAG:

Tidslinje for bevaringsarbejdet for Dragør Gamle By
Lige siden sejlskibstidens endelige ophør ved slutningen af det 19. årh., har der været fokus på byen og dens skrøbeligheder.:
– 1887 – 1940: Dragørs Fremme, der arbejder på at få sat skik på primært byens omgivelser.
– 1930 Oprettelsen af Dragør Museum, der skulle være med til at bevidstgøre byens beboere om deres særegne by. Foreningens motto var, og er fortsat: Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre.
– 1932 Oprettelsen af et bevaringsnævn under Dragør Kommune. Dette eksisterer stadig.
Der har også været fokus på formidlingen af Dragør Gamle By, så byen, som attraktion fortsat har kunnet tiltrække såvel nye husejere som gæster.
– 1926-1971 Amager Turistforening, der primært formidlede Dragørs kulturhistorie med store festarrangementer.
– 1974 Dragør Kommune vedtager en Byplanvedtægt for Dragør gamle bydel.
– 1980 Beboerforeningen for Dragør Gamle By stiftes.
– 1991 Dragør Kommune vedtager en bevarende lokalplan for Dragør gamle bydel (Lokalplan 25, der stadig er gældende)
– 2012 Dragør Turistråd etablerer et turistkontor ved Havnepladsen.
– 2013 Dragør Gamle By bliver udpeget som national seværdighed med retten til at benytte det Det brune Johanneskors, af Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Visit Denmark.
– 2018 Dragør Kommune ansøger om af få Dragør Gamle By og havn optaget på den danske UNESCO tentativliste.
– 2018 Beboerne i Dragør Gamle By og Dragør Kommune modtager H.K.H. Prins Henriks danske Europa Nostra Pris for en vedholdende og engageret bevaringsindsats for Dragør Gamle By og havn gennem næsten 100 år – og dermed også for en særlig indsats for bevaring og udvikling af dansk bygnings- og landskabskultur.
– 2017 Optager Kulturministeriet Dragør Gamle By og havn på den danske tentativliste.
– 2019 Museum Amager overtager driften af Turistkontoret.

Udgivet i DBF