Trafikplan Vestgrønningen og Rønne Allé

Høringssvar til Dragør Kommune vedr.: Trafiksikkerhedstiltag – om cykelbaner på Vestgrønningen samt fartdæmpning og parkering på Rønne Allé

Beboerforeningen takker for det tilsendte høringsmateriale.

Det fremgår af følgeskrivelsen, at det primært er de foreslåede vejbump på Rønne Allé, der er i høring. Beboerforeningen tillader sig dog at kommentere på hele projektet, cykelsti, kompensationspladser for parkering, udformning af Rønne Allé samt trafikhastighed.

Trafik på Vestgrønningen
Det har i en årrække været farligt at passere Vestgrønningen udover ved de to trafiklys ved Dragørhjørnet og Dragør Skole. Det gælder både for bilister, der kommer fra p-pladserne, fra den gamle bys gader og det gælder for de bløde trafikanter. Cykling på kørebanen er utrygt. En sanering af vejen og etablering af cykelsti vil forhåbentlig kunne skabe bedre overblik for alle trafikanter og dermed bedre trafiksikkerhed.

Cykelsti langs Vestgrønningen: Efter Beboerforeningens opfattelse er etablering af cykelsti nødvendig. Der er imidlertid både fordele og ulemper ved de foreslåede indretninger af cykelstierne. En afstribet cykelsti vil være usikker for cyklister, hvis bilisterne ikke respekterer stregen. Derimod kan faldulykker ved overhaling og cykling med brede cykelvogne, som ”Cykling uden alder” være en risiko ved en hævet cykelsti med kantsten. Den hævede cykelsti vil formentlig være mere tryg for cyklisterne, når bilisterne ikke umiddelbart kan køre ind på cykelstien.

Der er foreslået en hastighedsnedsættelse på Vestgrønningen, men Beboerforeningen foreslår en yderligere nedsættelse, på samme måde som både København og Tårnby har gjort det, til max. 30 km i timen.
Samtidig opfordrer Beboerforeningen til at lægge støjdæmpende asfalt på Vestgrønningen.

Vestgrønningen er et historisk grønt område, der indeholder sigtelinien fra Køge Bugt til de gamle fyrtårne. Denne grønning må ikke reduceres ved f.eks. at fælde trærækkerne.

Kompenserende p-pladser: Beboerforeningen har tidligere opfordret kommunen til at etablere parkeringspladser på Renserigrunden, Nyby/Grønnevej. Resterne af det tidligere renseri og den totalt tilgroede baghave med masser af affald er en øjebæ, som hurtigst muligt bør fjernes. Da grunden er stærkt forurenet, og en oprensning formentlig ikke er på dagsorden p.t., vil en midlertidig løsning med en parkeringsplads i stedet være god. Dette vil også være en fordel for medarbejderne på Dragør Skole, så de ikke skal køre rundt og lede efter p-plads inden skoletid.

Trafikforhold på Rønne Allé
Som det fremgår af bilagsmaterialet til den politiske behandling, er Beboerforeningen efter forslag fra beboere omkring den østlige del af vejen kommet med synspunkter omkring trafikken på Rønne Allé.Her beskrives det, at der særligt er to ting, der er generende for beboerne: Det er den høje hastighed på Rønne Allé og samtidig støjniveauet, der forplanter sig ind til gårdhaverne i stræderne, der munder ud til Rønne Allé. Beboerforeningen har bl.a. ved møde med kommunens trafikkonsulent og vejingeniør foreslået en hastighedsnedsættelse, der skal starte ved Dragør Havn ad Færgevej og hele vejen langs Strandlinien, videre ad Rønne Allé til Vestgrønningen. Hastigheden bør nedsættes til 30 km i timen. Hastighedsnedsættelsen skal gælde for alle motorkøretøjer, også motorcykler, der ofte kører med meget høj hastighed.
Samtidig har Beboerforeningen tidligere opfordret til at plante træer på nordsiden af alléen, så Rønne Allé kan leve op til sit navn. En ekstra række træer vil også kunne afbøde støjen en smule.

Rønne Allé er meget trafikbelastet, da den er udkørsel for langt den meste trafik, der kommer ind i den gamle by. Der er samtidig en livlig udkørsel fra stræderne i den gamle by (hvor der er 100 biler parkeret på egen grund), ligesom vejen passeres af mange cykler og gående samt hunde – mange skal tværs over vejen til Pontonerne, Badeanstalt og de grønne engarealer.

Kommunen har tidligere fået vurderet, at Rønne Allé ikke er bred nok til skråparkering langs vejens sydside. Det kan derfor undre, at vejen lige pludselig er bred nok til to rækker parkerede biler, endda lige ud for den bevaringsværdige bys sydlige grænse. Som illustreret på medfølgende foto skal der bl.a. være plads både til store lastbiler der kommer fra vareaflevering på Kongevejen og Strandlinien samt til turistbusser.

Vejbump: Kørsel hen over vejbump giver en usikker kørsel samt støj til omgivelserne, særligt når der bliver speedet op efter nedkørsel. Ved kørsel på den meget smalle kørebane langs to rækker parkerede biler frygter vi mange påkørsler af de parkerede biler, som der f.eks. er på E.C. Hammersvej, hvor kørebanen er smal. Vejbumpene vil samtidig være generende ved parkering.

Den mest effektfulde regulering på Rønne Allé vil således efter Beboerforeningens opfattelse være den nævnte nedsættelse af hastigheden.

Afsluttende kommentar
Nedlæggelse af parkeringsmuligheder langs Vestgrønning og flytning af en række af pladserne til Rønne Allé finder vi er en lappeløsning, der kun flytter parkerings- og trafikproblemerne. Der er behov for en ordentlig parkeringsløsning omkring den gamle by. Både i lyset af behovet for flere el-ladestandere og ved et øget behov for parkering, når Badehotellet udbygges, hvor også en evt. overdragelse at p-pladserne til hotellet, vil være et helt uhørt indhug i beboernes p-muligheder.
Beboere og besøgende til den gamle by har brug for en fremtidssikret p-løsning.

Derfor er det fortsat Beboerforeningens ønske, at der reserveres særlige p-pladser til beboerne i den gamle by. Unødig kørsel for at lede efter en parkeringsplads betyder øget og unødvendig trafik, samtidig med, at det er CO2-belastende. Gæster til byen bør henvises til de store parkeringsområder ved havnen og Fortet.

Med venlig hilsen Beboerforeningen for Dragør Gamle By