UNESCO Verdensarv – ja eller nej ?

HØRINGSSVAR TIL DRAGØR KOMMUNE 18. februar 2021:

Beboerforeningen for Dragør Gamle By har modtaget en opfordring fra Dragør Kommune til at deltage i høringen om Dragør som fremtidigt verdensarvssted. Vi takker for indbydelsen, og opsummerer herunder en række synspunkter på fordele og ulemper ved en UNESCO-udpegning.

Nærværende høringssvar udsendes også skriftligt til alle vores medlemmer. Da der vil være mange holdninger til sagen, som ikke kan rummes i et forenings-svar, opfordrer bestyrelsen for Beboerforeningen alle medlemmer til også individuelt at give deres mening til kende via høringslinket på kommunens hjemmeside.

Dragør Kommune har i Forvaltningsplanen for et evt. UNESCO-site opstillet fire temaer: fortsættelse af bevaringsindsatsen, håndtering af turismen, klimaudfordringer og truslen fra havet, samt udfordringer med trafik og parkering.

Beboerforeningen tager i dette høringssvar udgangspunkt i de fire temaer.

Fordele ved en UNESCO-udpegning:

– Turismen i Dragør har været i kraftig stigning i en årrække og vil fortsat stige uanset UNESCO. I forbindelse med UNESCO-overvejelserne er der også ved at blive udarbejdet en turismestrategi. Den skal bl.a. skabe nye rammer for en fremtidig håndtering af trafik og infrastruktur, herunder sikre enkle og overskuelige parkeringsløsninger for byens egne borgere. Disse udfordringer er meget tunge at løse lokalt rent økonomisk, men en udpegning som verdensarv vil med stor sandsynlighed kunne udløse bidrag fra store fonde til at få disse ting på plads. Turismestrategien skal også indeholde en formidlingsdel, der udover at redegøre for Dragørs natur- og kulturmæssige kvaliteter også redegør for, hvordan man opfører sig som gæst i et levende bymiljø.

– Flere gæster i byen vil gavne byens erhvervsliv. Beboerne i den gamle bydel sætter stor pris på og er afhængige af det levende butiksliv på Kongevejen, og de mange forskellige serveringsmuligheder i området. Turister giver handlende og restauratører et bredere økonomisk grundlag. En UNESCO-udpegning kan blive en økonomisk fordel for hele byen.

– Det bevaringsarbejde, som har været en succes i de seneste mange årtier, vil med en UNESCO-udpegning blive understreget og fastholdt med en konkret Forvaltningsplan, hvor kommunen selv håndterer udviklingen i byens fysiske miljø.

– Efterårets udredninger af den fremtidige kystsikring af hele kommunen, har klart vist, at det er en kompliceret og ikke mindst kostbar opgave. Den skal dog løses, helst så skånsomt som muligt. Vandet stiger uanset UNESCO, men en status som verdensarv vil sandsynligvis forøge mulighederne for nødvendig ekstern finansiering fra fx fonde.

Ulemper ved en UNESCO-udpegning:

– Massetilstrømning af turister og manglende parkeringskapacitet, som kan blive aktuelt uanset UNESCO vil genere beboerne i den gamle by. Det er nødvendigt at se disse udfordringer i øjnene nu, men der er næppe kommunal økonomi til at løse problemerne gennemgribende.

– En øget tilstrømning af turistbusser og privatkørende gæster vil give ekstra besøgspres i de smalle gader og på havnens kajer, som af mange lokale vil opfattes som en ulempe. En tæt styring af kommercielle turistgruppers vej gennem byen og øget information om, hvordan man opfører sig i et levende boligmiljø vil blive nødvendig.

– Tivolisering af byens offentlige rum, udelukkende med henblik at tiltrække en masseturisme, vil forsimple den bevaringsværdige by, gøre den mindre attraktiv at bo i, og mindre attraktiv at besøge. Og formentlig også gøre byen mindre attraktiv for den type varieret handelsliv, vi for øjeblikket nyder godt af. Der er blandt nogle af kommunens borgere udtrykt usikkerhed om, hvad en udpegning til verdensarv vil betyde for deres daglige liv. Der findes ganske vist succeshistorier fra andre bysamfund, som har haft god gavn af at komme på verdenskortet, men de færreste eksempler er direkte sammenlignelige. Det betyder, at forventningerne til fremtiden mere er præget af tro og holdninger end af egentlige kendsgerninger.

BILAG:

Tidslinje for bevaringsarbejdet for Dragør Gamle By
Lige siden sejlskibstidens endelige ophør ved slutningen af det 19. årh., har der været fokus på byen og dens skrøbeligheder.:
– 1887 – 1940: Dragørs Fremme, der arbejder på at få sat skik på primært byens omgivelser.
– 1930 Oprettelsen af Dragør Museum, der skulle være med til at bevidstgøre byens beboere om deres særegne by. Foreningens motto var, og er fortsat: Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre.
– 1932 Oprettelsen af et bevaringsnævn under Dragør Kommune. Dette eksisterer stadig.
Der har også været fokus på formidlingen af Dragør Gamle By, så byen, som attraktion fortsat har kunnet tiltrække såvel nye husejere som gæster.
– 1926-1971 Amager Turistforening, der primært formidlede Dragørs kulturhistorie med store festarrangementer.
– 1974 Dragør Kommune vedtager en Byplanvedtægt for Dragør gamle bydel.
– 1980 Beboerforeningen for Dragør Gamle By stiftes.
– 1991 Dragør Kommune vedtager en bevarende lokalplan for Dragør gamle bydel (Lokalplan 25, der stadig er gældende)
– 2012 Dragør Turistråd etablerer et turistkontor ved Havnepladsen.
– 2013 Dragør Gamle By bliver udpeget som national seværdighed med retten til at benytte det Det brune Johanneskors, af Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Visit Denmark.
– 2018 Dragør Kommune ansøger om af få Dragør Gamle By og havn optaget på den danske UNESCO tentativliste.
– 2018 Beboerne i Dragør Gamle By og Dragør Kommune modtager H.K.H. Prins Henriks danske Europa Nostra Pris for en vedholdende og engageret bevaringsindsats for Dragør Gamle By og havn gennem næsten 100 år – og dermed også for en særlig indsats for bevaring og udvikling af dansk bygnings- og landskabskultur.
– 2017 Optager Kulturministeriet Dragør Gamle By og havn på den danske tentativliste.
– 2019 Museum Amager overtager driften af Turistkontoret.