Vedtægter

Vedtægter for Beboerforeningen for Dragør Gamle By, stiftet 1980

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Beboerforeningen for Dragør Gamle By. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at fremme bykulturelle interesser, varetage beboernes fælles interesser og medvirke til at skabe de bedst mulige forhold for beboere, næringsdrivende og institutioner inden for foreningens geografiske område. Formålet søges opnået ved samarbejde med Dragør kommunalbestyrelse, Dragør kommunes forvaltninger og interesseorganisationer inden for området samt ved information.

§ 3. Foreningens geografiske område.

Foreningens geografiske område består af:

 1. Bykernen. Området indenfor Lokalplan nr. 25. for Dragør Gamle bydel.
 2. Kongevejen. Området inden for lokalplan 3 omfattende
  Kongevejen.
 3. Nyby m.v. Området der afgrænses af mod øst: Vestgrønningen, mod syd: Kastanie Allé, kirkegårdsskellet, mod vest: Stautz Allé, mod nord: Kirkevej.

I området indgår endvidere matr. 334 br og 334 bq nord for
anlægget. (Nordre Væl)

§ 4. Optagelse som medlem.

Som medlem kan optages enhver fastboende over 18 år samt næringsdrivende og institutioner inden for området. Dog optages kun et medlem pr. næringsdrivende og institution.

§ 5. Kontingent.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales forud for et år ad gangen den 1. april. Er kontingentet ikke betalt senest 1/2 år efter forfaldsdagen, slettes medlemmet.

§ 6 Generalforsamling.

Den årlige generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, afholdes i marts måned. Indkaldelse sker ved foreningsudsendelse eller annoncering i Dragør-Nyt, senest 14 dage før.

§ 7 Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den i indkaldelsen fastsatte dato.
 4. Regnskab og fastsættelse af kontingent
 5. Valg af formand, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor,
  1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant
 6. Eventuelt

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/5 af medlemmerne kræver det.
Indkaldelse som i § 6.

§ 9. Generalforsamlingsbeslutninger.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning kræves.

§ 10 Vedtægtsændringer.

Ændring af foreningens vedtægter skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Der kræves mindst 2/3 flertal af de fremmødte på første og simpelt flertal på anden generalforsamling.

§ 11. Ledelse.

Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt ulønnet bestyrelse bestående af en formand, der vælges for et år ad gangen samt 6 bestyrelsesmedlemmer, der ligesom 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Formanden, og ved dennes forfald næstformanden, repræsenterer foreningen og underskriver i foreningens navn.
Sekretæren udarbejder referater af bestyrelsens og generalforsamlingens forhandlinger. Referaterne underskrives af formand og sekretær efter bestyrelsens godkendelse.

§ 12. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren har ansvaret for foreningens midler og opkrævelse af kontingent samt regnskabsføring over foreningens indtægter og udgifter og udarbejdelse af årsregnskab. Regnskabet forelægges foreningens revisorer senest 10 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 13. Foreningens opløsning.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum.
Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de fremmødte på første og simpelt flertal på anden generalforsamling.
I tilfælde af foreningens opløsning skænkes foreningens midler til bykulturelle formål i Dragør gamle bydel efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 28. maj 1980 og revideret på en ekstraordinær generalforsamling den 24. september 1980. Igen revideret på generalforsamlingerne den 12. marts 1997 og den 26. marts 1998.