Vi bor ovenpå et marked

I forbindelse med nedgravning af fiberkabler og opsætning af teknikkasser i foråret 2020 havde telegiganten TDC totalt ignoreret de særlige regler, som gælder for udgravninger i Dragør Gamle By. Det fik Det arkæologiske museum Kroppedal til at skrive til TDC for at understrege reglerne og formålet med dem:

”Området omkring Stettinstræde i Dragør gamle by ligger indenfor et areal af national kulturhistorisk betydning (se Slots- og Kulturstyrelsens database Fund- og Fortidsminder 020301-36). Området er udpeget, da Dragør har en fortid som markedsby og en del af Skånemarkedet i 1300-tallet. Først i 1500-tallet opstod der permanent bebyggelse. Resterne af markedspladsen ligger med et op til to meter tykt kulturlag under den nuværende by. På markedspladsen har endvidere ligget en lille kirke og to kapeller.

Endvidere er der fund fra både jernalder og vikingetid, der viser spor efter ældre bebyggelse i området.

Af disse grunde har Kroppedal Museum en kraftig formodning om at I vil støde på fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet.

Følgende passus vil passe fint til jeres anlægsarbejde (passus, som vi normalt knytter til en lokalplan eller planmateriale fra kommunen):

”Kroppedal Museum oplyser, at der indenfor lokalplanområdet er kraftig formodning om, at der kan være risiko for at støde på væsentlige fortidsminder, som står under Museumslovens beskyttelse ved eventuelle anlægsarbejder. Som antikvarisk ansvarlig institution anbefaler museet, at museet kontaktes i god tid forud for et eventuelt anlægsarbejde, hvor der kan foretages en arkivalsk kontrol af det berørte areal samt en eventuel arkæologisk forundersøgelse, der kan afklare art, omfang og kvalitet af eventuelle oldtidsminder. Udgiften til en større forundersøgelse skal afholdes af bygherren, eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, jf. § 26 stk. 2 i Bekendtgørelse af museumsloven (Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014).

Hvis der i forbindelse med et anlægsarbejde findes jordfaste fortidsminder, som eksempelvis mørkfarvede nedgravninger fra grave, affaldskuler eller stolpehuller, stenlægninger eller andre konstruktioner, træder museumslovens § 27 i kraft. Det betyder, at arbejdet skal indstilles øjeblikkeligt i det omfang det berører fortidsmindet, og museet skal tilkaldes. Fundets omfang og kulturhistoriske værdi vil blive vurderet, hvorpå museet eventuelt indstiller til Slots- og Kulturstyrelsen, at der skal foretages en arkæologisk nødudgravning inden jordarbejdet kan fortsætte. Udgiften til en eventuel nødudgravning vil påhvile bygherre, jf. museumslovens § 27, stk. 

Kroppedal Museum indgår gerne i et samarbejde, der kan få jeres fibernet-nedlæggelse til at glide som nemt som mulig, men vi er nødt til at blive varslet i god tid inden I går i gang. Inden anlægsstart var det nok en god idé at mødes til et besigtigelsesmøde på stedet.”