Så starter affredningen af Dragør-huse, men efter en reduceret liste

Affredningerne er resultatet af den fredningsgennemgang, der for Dragørs vedkommende startede i 2013. Dengang blev alle, eller næsten alle, fredede huse gennemgået af Slots- og Kulturstyrelsen, for at kunne beskrive de enkelte huses fredningsværdi. Enkelte huse, der endnu ikke er besøgt, vil blive det meget snart.

Beboerforeningen var den 31. oktober 2018 til møde med Slots-og Kulturstyrelsen, hvor vi blev orienteret om den videre proces. Fra Beboerforeningen deltog formand Hanne Bendtsen, næstformand Tom Pedersen og vores repræsentant i Bevaringsnævnet, Axel Bendtsen. Vi har efter mødet taget særskilt kontakt med ejerne af de huse, som kan risikere affredning.

Sagerne vil i løbet af de næste uger blive forelagt Det Særlige Bygningssyn.

Efter denne forelæggelse sendes sagerne til høring hos ejerne med opfordring til at kommentere. Høringsperioden er normalt 3 mdr., men kan forlænges, hvis det ønskes. Beboerforeningen skal på det kraftigste opfordre ejerne af de pågældende ejendomme til nøje at gennemlæse materialet fra Slots-og Kulturstyrelsen og kommentere det. Beboerforeningen får også materialet tilsendt, men det er den enkelte ejers ansvar at kommentere det. Beboerforeningen hjælper dog gerne.

I 2014 overvejede Styrelsen at affrede 17 af byens ejendomme. Vi ved, at 2 ejendomme er taget ud af listen, og bliver altså ikke indstillet til affredning. Én ejendom yderligere er allerede affredet i forbindelse med et salg. De øvrige 14 ejendomme vurderer Styrelsen stadig fredningsværdien af. (Beboerforeningen kender ikke adresserne på de to huse, som er undtaget fra affredningen).

Beboerforeningen gennemgik med hjælp fra ejerne i sin tid en foreløbig beskrivelse fra Slots- og Kulturstyrelsen af de pågældende ejendomme. Vi fandt en lang række faktuelle fejl og misforståelser i dette materiale, og vi sendte Styrelsen et længere notat herom. Det er imidlertid længe siden, Slots- og Kulturstyrelsens medarbejdere besøgte vores fredede huse, og i mellemtiden er Styrelsen blevet udflyttet til Nykøbing Falster, med tab af en lang række medarbejdere, der fandt andre græsgange.

Vi genfremsendte derfor notatet fra 2014 til Slots-og Kulturstyrelsen i forbindelse med mødet 31. oktober sammen med en opfordring til at genbesigtige de huse, hvor beskrivelserne, efter vores overbevisning, var behæftet med disse fejl og misforståelser. Slots-og Kulturstyrelsen har lovet os, at alle spørgsmål skal være afklarede, før Styrelsen / ministeren tager endelig beslutning.

Beboerforeningen har gennem hele forløbet påpeget over for Slots- og Kulturstyrelsen, at affredninger kan gå ud over Dragør gamle bys kulturhistoriske værdi. I Dragør er det ikke så meget den enkelte ejendom, der har værdi, men derimod byens helhed. Også Dragør Kommune og Bevaringsnævnet har frarådet affredninger.

Slots- og Kulturstyrelsen er da også meget opmærksom på Dragør gamle bys kulturhistoriske betydning, hvad jo også udpegningen af vores by til UNESCO’s tentativliste er udtryk for. Men Styrelsen understreger, at det enkelte hus skal opfylde lovens kriterier for fredninger, og det mener man altså, at flere af byens ejendomme ikke gør. Det samme er tilfældet mange andre steder Danmark, og Slots-og Kulturstyrelsen understregede overfor os, at man lagde vægt på en ensartet behandling i hele landet.

Dragør vil således ikke kunne undgå, at nogle ejendomme affredes. Styrelsen fortalte, at det overvejende er indvendige bygningsændringer, der er årsag til dette her i byen. Samtidig understregede Slots- og Kulturstyrelsen overfor os, at affredede huse i Dragør fortsat er en vigtig del af det bevaringsværdige kulturmiljø, og derfor fremover må sikres gennem den bevarende lokalplan 25.