UNESCO og turisterne

Mange har spurgt til Beboerforeningens holdning til UNESCO. Her er svaret meget enkelt: Vores forening har i 50 år kæmpet for bevarelsen af vores unikke nærmiljø, som vi alle nyder i det daglige. Og her kan Verdensarven vise sig som et et effektivt redskab.

Beboerforeningen for Dragør Gamle By blev stiftet i 1970 med bevaring af den gamle by i højsædet, og lige siden har foreningens arbejde været koncentreret om den bevaringsværdige by og bevaringen af byens huse. Med gode råd til nye beboere, information på hjemmesiden, byvandring for nye beboere og en årlig håndværksdag, med vekslende temaer. Dragør er en helt særlig by, og vi har pligt til at passe på den.  F.eks. hed det på generalforsamlingen i 2005, at Lokalplan 25 er ok, men at en kommunal håndhævelse er nødvendig, hvis vi ikke skal spolere den mangeårige bevaringsindsats, som den navnkundige doktor Poul Dich tog initiativ til i allerede begyndelsen af 1930’erne.

Vi har gennem årene holdt møder med bevaringsorganisationen Europa Nostra sammen med Dragør Museum, særligt i forbindelse med det politiske ønske om boligbyggeri på havnen. Vi har mødtes tæt med Kulturministeriet i forbindelse med fredningsgennemgangen, og desværre ikke mindst i forbindelse med de påtænkte affredninger. Dragør Kommune har i forbindelse med affredningerne gjort Kulturministeriet opmærksom på, at Lokalplan-redskabet ikke er stærkt nok til at sikre byens bevaring fremadrettet. Vi har holdt møder med Dragør Kommune gennem alle årene, om masser af konkrete ting, heriblandt om bevaring og kommunens mange dispensationer, der udhuler byens bevaringstilstand.

En mangeårig ambition er at få kulturmiljøer som Dragør Gamle By ind i den nationale bygningslovgivning, så det ikke alene er kommunalpolitikeres varierede syn, der skal sikre bevaringsværdige bygninger. Dette forarbejde deltager Beboerforeningen fortsat i.

Hvorfor så gå ind for en UNESCO-nominering ?

I forlængelse af det mangeårige arbejde for bevaringen af Dragør Gamle By, ser vi udpegningen som officiel verdensarv som et potentielt værdifuldt redskab, specielt for alle os, der vil værne om vores lille, unikke by.

En del af udpegningen som verdensarv er nemlig en såkaldt Forvaltningsplan. Vi ser den som et håndslag på, at kommunen vil bevare og pleje vore lokale værdier, også i fremtiden, uanset hvordan de politiske vinde måtte blæse i en given valgperiode. Forvaltningsplanen er ikke en stramning af kommunens hidtidige rammer for den gamle by, men en konkret konstatering af de regler, der allerede eksisterer, og som kommunen forventes at leve op til.

I Beboerforeningens bestyrelse har vi nøjagtig samme skepsis over for stigende turisme som alle andre beboere i den gamle by. Foreningen har netop været med i forarbejdet til en ny turismestrategi for Dragør Kommune. Og her har vores mantra konstant været: vi skal ikke have en turismepolitik for turisternes skyld, men for vores egen.

Men i et fredeligt kulturland som Danmark, med en international lufthavn i baghaven og en krydstogtterminal på den anden side hovedstaden, så kan vores lille smørhul ikke undgå turisme, uanset en UNESCO-udnævnelse eller ej. Vi ser til gengæld en verdensarv-beslutning som en forpligtelse for politikerne til at styre turismen, så den bliver til gavn for os beboere og vores (stadig) flotte og varierede butiksliv.

Dragør Kommune vil i de første måneder af 2021 høre borgerne (specielt i Den Gamle By) om vores holdning til verdensarv-planerne. Desværre kan egentlige borgermøder ikke p.t. gennemføres, men der planlægges interviewundersøgelser, som skal være med i grundlaget for en politisk beslutning senere på året.

Beboerforeningen støtter varmt sådan en samlet dialog, beboere, erhvervsdrivende og turismen imellem, og indgår selvfølgelig i det videre arbejde.

Udgivet i DBF

Vi bor ovenpå et marked

I forbindelse med nedgravning af fiberkabler og opsætning af teknikkasser i foråret 2020 havde telegiganten TDC totalt ignoreret de særlige regler, som gælder for udgravninger i Dragør Gamle By. Det fik Det arkæologiske museum Kroppedal til at skrive til TDC for at understrege reglerne og formålet med dem:

”Området omkring Stettinstræde i Dragør gamle by ligger indenfor et areal af national kulturhistorisk betydning (se Slots- og Kulturstyrelsens database Fund- og Fortidsminder 020301-36). Området er udpeget, da Dragør har en fortid som markedsby og en del af Skånemarkedet i 1300-tallet. Først i 1500-tallet opstod der permanent bebyggelse. Resterne af markedspladsen ligger med et op til to meter tykt kulturlag under den nuværende by. På markedspladsen har endvidere ligget en lille kirke og to kapeller.

Endvidere er der fund fra både jernalder og vikingetid, der viser spor efter ældre bebyggelse i området.

Af disse grunde har Kroppedal Museum en kraftig formodning om at I vil støde på fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet.

Følgende passus vil passe fint til jeres anlægsarbejde (passus, som vi normalt knytter til en lokalplan eller planmateriale fra kommunen):

”Kroppedal Museum oplyser, at der indenfor lokalplanområdet er kraftig formodning om, at der kan være risiko for at støde på væsentlige fortidsminder, som står under Museumslovens beskyttelse ved eventuelle anlægsarbejder. Som antikvarisk ansvarlig institution anbefaler museet, at museet kontaktes i god tid forud for et eventuelt anlægsarbejde, hvor der kan foretages en arkivalsk kontrol af det berørte areal samt en eventuel arkæologisk forundersøgelse, der kan afklare art, omfang og kvalitet af eventuelle oldtidsminder. Udgiften til en større forundersøgelse skal afholdes af bygherren, eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, jf. § 26 stk. 2 i Bekendtgørelse af museumsloven (Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014).

Hvis der i forbindelse med et anlægsarbejde findes jordfaste fortidsminder, som eksempelvis mørkfarvede nedgravninger fra grave, affaldskuler eller stolpehuller, stenlægninger eller andre konstruktioner, træder museumslovens § 27 i kraft. Det betyder, at arbejdet skal indstilles øjeblikkeligt i det omfang det berører fortidsmindet, og museet skal tilkaldes. Fundets omfang og kulturhistoriske værdi vil blive vurderet, hvorpå museet eventuelt indstiller til Slots- og Kulturstyrelsen, at der skal foretages en arkæologisk nødudgravning inden jordarbejdet kan fortsætte. Udgiften til en eventuel nødudgravning vil påhvile bygherre, jf. museumslovens § 27, stk. 

Kroppedal Museum indgår gerne i et samarbejde, der kan få jeres fibernet-nedlæggelse til at glide som nemt som mulig, men vi er nødt til at blive varslet i god tid inden I går i gang. Inden anlægsstart var det nok en god idé at mødes til et besigtigelsesmøde på stedet.”

Udgivet i DBF

Hvor mange skraldespande har du plads til ?

Alle husstande i Dragør skal snart til at sortere deres affald inden afhentningen. Det kan betyde, at vi skal have tre eller fire store spande stående i vore små gårdhaver i Dragør Gamle By – og det har de færeste plads til. Beboerforeningen er nu i dialog med kommunen, så vi forhåbentlig kan finde løsninger, som både miljøet, kommunen og vi selv kan leve med.

Sådan et batteri af fire skraldespande er allerede normalen i vores nabokommune Tårnby. De er medllemmer af Amager Ressource Center lige som os her i Dragør, så vores affaldsordning kommer sandsynligvis til at ligne deres

Affaldshåndteringen fra vores husholdninger bliver grundlæggende ændret indenfor et årstid. Nu står der sortering og genanvendelse på dagsordenen, og Dragør Kommunalbestyrelse har netop besluttet, at byens borgere skal være parat til at levere separat bio-affald til et nyt biogasanlæg i Solrød fra år 2022.

Den nye affaldsordning betyder en lang række udfordringer for beboerne i Dragør Gamle By. Vores gårde og haver er i mange tilfælde så små, at man ikke, eller kun med stort besvær, vil kunne få plads til det krævede antal skraldespande pr. husholdning.

Beboerforeningens bestyrelse har allerede haft en god drøftelse med en projektmedarbejder fra teknisk forvaltning. Her har vi redegjort for en række væsentlige udfordringer og bekymringer, som er nedfældet i en kommunal rapport, som vi håber politikerne læser, før de beslutter sig for detaljerne i den nye affaldsordning. Nogle af vores væsentligste synspunkter er:

– Beboerne er glade for den nuværende ordning, og de fleste sorterer i forvejen og benytter opsamlingsstederne rundt om byen og i høj grad ARCs genbrugsplads i kommunen.

– Der er maksimalt plads til 1 stk. skraldespand i de små gårdhaver. Hvis det bliver obligatorisk med flere spande, vil en del husejere sandsynligvis placere dem på gaden.

– Husholdningsaffald må afhentes ugentligt, ligesom nu. Ellers bliver der lugtgener i det tætbebyggede miljø.

– Hvis man skal have separate køkkenspande, skal de være små, fordi køkkenerne i mange huse er meget minimale.

– En affaldsløsning bør tage hensyn til det generelle kulturmiljø – og udsigten til, at UNESCO udpeger Dragør som verdensarv. Her passer store plastickasser ikke så godt ind.

– Beboerne vil meget gerne fortsat sortere affald og bringe det til evt. nedgravede decentrale stationer. Men der bor mange i det gamle Dragør, som ikke er så fit længere, så en løsning med opsamlingsstationer kan vise sig problematisk.

– Forslag om, at ARC kunne køre en opdelt affaldscontainer ind i byen på bestemte datoer, hvorefter beboerne kunne aflevere deres affald i de rette fraktioner.

Beboerforeningens bestyrelse anbefaler overordnet kommunen, at man skræddersyr en løsning for den gamle bydel, i stedet for at starte med lappeløsninger. Beboerne i den gamle bydel producerer formentlig en lille brøkdel af kommunens samlede affaldsmængde, så man kunne forestille sig en dispensationsordning for en periode.

Der er nemlig store perspektiver i UNESCOs interesse for Dragør som kulturarv. Til yderligere beskyttelse af det historiske miljø kan man forestille sig, at parkeringen bliver reguleret og lagt usynligt og underjordisk, så der bliver bekvem plads til alle. I den sammenhæng kunne man etablere diskrete, tekniske løsninger med underjordiske affaldsanlæg med indbygget sortering i byens periferi – og tilsvarende gnidningsfri afhentning.

Beboerforeningen er foreløbig rigtig glad for interessen fra teknisk forvaltning, og vi mener, at dialog er vejen frem, når vi skal finde en løsning, som tilgodeser miljøet, kommunen og borgerne.

Et ad hoc-udvalg under Beboerforeningen vil i de kommende måneder holde øje med udviklingen, modtage forslag og input fra beboerne, samt forberede nogle konkrete affaldsløsninger til brug i Dragør Gamle By.

Udgivet i DBF

Privatejet turistattraktion

Dragør Kommune er netop nu i færd med at lave en ny Kommuneplan 2021. Forslaget er delt op i flere emner, herunder kulturmiljøet i Den gamle By og Havnen. Beboerforeningen gør i et høringssvar til kommunen opmærksom på, at vores gamle bymiljø har en særstilling blandt turistattraktioner: det hele er nemlig ejet af private beboere. Det kræver et særligt hensyn fra myndighederne, når der udvikles og laves turistpolitik, hedder det bl.a. i Beboerforeningens kommentar:

Kulturmiljøet, især i og omkring Den gamle By og Havnen, er en afgørende attraktion for både kommunens egne indbyggere og for besøgende udefra. Det nære, lokale liv i historiske og uspolerede omgivelser udgør en stor værdi for alle Dragørs borgere, og udøver naturligt også en meget stor tiltrækning på turister fra hele verden.

Beboerne i Dragørs gamle bydel har over de seneste år oplevet, at turismen er tiltaget kraftigt, hvilket har medført, at det er nu højt på dagsordenen, når beboerne mødes: hvornår fylder turismen for meget – og hvordan de besøgende kan selekteres, og eventuelt fordeles til andre områder af kommunen. Beboerforeningen er derfor glad for, at netop det tema ønskes belyst i planstrategien og dermed bliver en politisk prioritet fremover. Og vi støtter op om de forslag, som allerede er indeholdt i strategiforslaget.

Dragør gamle By som turistattraktion adskiller sig nemlig på et afgørende punkt fra andre store turistmål som Rosenborg, Frederiksborg Slot, Den lille Havfrue, Møns Klint etc. etc.  Disse nævnte turistmål er alle offentligt ejede – og ikke mindst er de ikke beboede. De 300 historiske og idylliske huse i Dragør gamle By er derimod alle privatejede, bliver vedligeholdt og bekostet uden én krone i offentligt tilskud – og især er husene rammen om masser af menneskers daglige familieliv og lokale samvær.

Denne status kræver efter Beboerforeningens opfattelse et ganske særligt hensyn, når turismens fremtid planlægges. Turistlivet udøves midt i almindelige menneskers hverdag, hvilket vi allerede gennem generationer har haft et naturligt og imødekommende forhold til. Men den tiltagende industrialisering af turismen vil udfordre både miljøet og den lokale velvilje.

Beboerforeningen er meget bevidst om, at livskvaliteten i den gamle bydel og havnen også beror på adgang til et sundt og varieret butiksliv. Det har vi hidtil været begunstiget af, delvis takket være vores mange turister, men vi deler samme ønske som formuleret i strategiforslaget: at vi holder nøje øje med, om specialbutikker og restauranter bliver udkonkurreret af souvenirbutikker og cafeer. Det ønsker vi bestemt ikke, og opfordrer til, at den tendens bliver modvirket ikke alene i hensigter, men også i den daglige politiske praksis.

Som sagt er Beboerforeningen meget glad for, at politikerne gennem oplægget til planstrategi bekræfter, at både udviklingen og beskyttelsen af Dragørs unikke kulturmiljøer skal gå hånd i hånd. Og at Dragør gamle By og Havnen, med strategiens ord, er et levende lokalsamfund, hvor der er plads til moderne udvikling i respekt for kulturarven.

Vi ser frem til en fortsat god dialog om bæredygtig udvikling af en 300 år gammel, hidtil uspoleret by.

Udgivet i DBF

Høringssvar: Beboerforeningen er stærkt kritisk over for affredninger i Dragør

De husejere, som af Det Særlige Bygningssyn er indstillet til af få fjernet fredningen af deres ejendom i Dragør Gamle By, har protesteret i høringsperioden op til den 3. juni 2019. Beboerforeningen støtter dem kraftigt – og har afgivet et høringssvar, som gengives herunder:

Til Slots- og Kulturstyrelsen

Høringssvar vedr. ønsket om affredning i Dragør:

  1. Mangelfuldt beslutningsgrundlag

Beboerforeningen for Dragør Gamle By har ved flere lejligheder gennem de seneste 4-5 år haft lejlighed til at vende fredningsgennemgangen med Slots- og Kulturstyrelsen – herunder i særlig grad styrelsens forslag til affredninger i Dragør. Beboerforeningen har i den sammenhæng fremsendt en stor mængde forslag til rettelser i det materiale, styrelsen havde udarbejdet om de enkelte huse – byggende på informationer fra ejerne af de berørte ejendomme. Styrelsens materiale indeholdt deciderede faktuelle fejl. I den forbindelse, har Beboerforeningen flere gange overfor Slots- og Kulturstyrelsen peget på nødvendigheden af at foretage fornyede besigtigelser. Det nu foreliggende materiale, som Det Særlige Bygningssyn har modtaget, er på nogle punkter ændret, men er samlet set stadig fyldt med beklagelige fejltagelser. Beboerforeningen er gennem hele forløbet blevet lovet at kunne følge processen, hvilket ikke er sket. Beboerforeningen er opmærksom på de store personalemæssige udskiftninger, der er sket i Slots- og Kulturstyrelsen, men alligevel er det beklageligt, at gamle aftaler ikke er blevet overholdt.

  • Til skade for det samlede kulturmiljø

Dragør Gamle By er som bekendt et kulturhistorisk vigtigt område – endda af international betydning, hvilket kulturministeren også har tilkendegivet ved at udpege byen til den danske tentativliste i forbindelse med UNESCO-verdenskulturarv. Samtlige af de nu foreslåede affredede ejendomme, udgør vigtige elementer i det samlede kulturhistoriske miljø. Beboerforeningen har ved flere lejligheder påpeget, at en affredning vil være til skade for kulturmiljøet i vores by. Det er dybt beklageligt, at fredningsinstituttet ikke kan omfatte samlede kulturmiljøer, men alene de enkelte elementer i byen. Foreningen har påpeget, at man ligefrem kan tale om et hul i bygningsfredningsloven.

På forskellige måder har Slots- og Kulturstyrelsen nævnt, at ejendommene jo fortsat er bevaringsværdige, og at vores bevarende lokalplan må håndtere disse ejendomme. Beboerforeningen vil dog anfægte, at Dragørs bevarende lokalplan (hvor udmærket, den i øvrigt er) kan erstatte en fredning.

  • Affredning af godkendte ejendomme

Beboerforeningen for Dragør Gamle By finder det beklageligt, at processen i forbindelse med fredningsgennemgangen skulle forløbe over så mange år med stadig skiftende personer i Slots- og Kulturstyrelsen som dialogpart. Resultatet med Styrelsens forslag til affredning finder Beboerforeningen ikke acceptabelt.

En hovedanke fra Beboerforeningens side har været og er, at Slots- og Kulturstyrelsens begrundelser for nu at ville affrede vedrører bygningsændringer, for størstedelens vedkommende er bygningsændringer som var sket inden de pågældende ejendomme blev fredet. Det er skæmmende at man her 40 år efter en lovændring, affreder en ejendom, som ikke er ændret siden, bygningen blev fredet.

Der er dog i enkelte af ejendommene sket visse ændringer i de forgangne 40 år, men disse ændringer er sket med Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse. Flere af disse ændringer har været drøftet indgående mellem ejerne og Slots- og Kulturstyrelsen, ligesom Styrelsen i flere situationer har givet tilskud til disse ændringer. Beboerforeningen tillader sig at påstå, at ministeriet på den måde har et medansvar for den situation, vi er havnet i. Slots- og Kulturstyrelsen kunne jo have undladt at give disse godkendelser.

Det er efter Beboerforeningen for Dragør Gamle Bys mening uhørt, at en lovændring fra for over 40 år siden først udmøntes nu. I den forbindelse er det så vidt Beboerforeningen er bekendt ikke på noget tidspunkt over årene antydet, at de pågældende ejendomme ikke overholder lovgivningen. I forbindelse med alle senere ændringer af bygningsfredningsloven, har vi da heller ikke kunne se af disse love og deres bemærkninger, at de tidligere B-fredede ejendomme på den måde ikke opfyldte bygningsfredningsloven. Rent administrativt finder vi processen dybt beklagelig.

  • Handlingsplaner i stedet for affredninger

Vi ved, at de enkelte ejere selv har gjort indsigelser og har inddraget advokatbistand. I den sammenhæng ved vi også, at ejerne vil tilbyde at søge at rette op på nogle af de misforståelser, der kan være sket gennem tiden. En sådan handlingsplan vil i modsætningen til affredning støtte bygningsbevaringen i Dragør. Og Beboerforeningen skal på det stærkeste anbefale, at Slots- og Kulturstyrelsen i dialog med ejerne i stedet vælger at udarbejde sådanne handlingsplaner i stedet for at affrede ejendommene.

Bevaringstanken har altid fyldt meget i diskussionerne i Dragør. Byen fik sidste år Prins Henriks danske Europa Nostra pris for sin bevaringsindsat gennem 100 år, og kulturministeren har som nævnt sat byen på UNESCOs tentativliste. Dragør, både de pågældende lodsejere, men også hele byen, er stolte af denne værdsættelse. Men samtidig skal Beboerforeningen gøre ministeriet opmærksom på, at den pågående fredningsgennemgang med de foreslåede affredninger går den helt modsatte vej. Beboerforeningen skal dybt beklage, at mange års solidt samarbejde med vores overordnede nationale myndighed på kulturområdet, på få år er vendt til mistillid. Vi skal appellere til, at man finder en opbyggelig løsning i de konkrete sager i Dragør, så vi kan få genoprettet det gode samarbejde med Styrelsen.

Med venlig hilsen

Hanne Bendtsen
Formand
Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Udgivet i DBF

Biler, biler og atter biler, som skal parkeres

Parkering i og omkring Dragør Gamle By er en udfordring, som både kræver akut handling – og langsigtet planlægning

Dragør Gamle By er gågadeby, og det har den været siden 1970’erne. Det betyder helt enkelt, at af- og pålæsning er tilladt, men parkering er forbudt! Reglerne er altså lette at huske, men ulovlig parkering er blevet et stigende problem, som kommunen nu prøver at tackle i samarbejde med Beboerforeningen.

Kampagne for bilen ud af byen
På Beboerforeningens generalforsamling sidste år, blev den megen parkering inde i byen drøftet og en kampagne foreslået. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet ihærdigt med at få produceret informationsmateriale til byens beboere og erhvervsdrivende samt til de ulydige bilister. For vi ved jo godt, at det er os selv og vores gæster, der ”lige” lader bilen stå, til vi skal bruge den næste gang.
Beboerforeningen har i arbejdsprocessen været i tæt dialog med Dragør Kommune, sådan at vi nu står sammen om en kampagne, så vi kan få byens pladser, stræder og gader fri for biler.
Informationsmaterialet bliver omdelt i hele byen af Beboerforeningens bestyrelse, til alle beboere og til de erhvervsdrivende. Det suppleres med en lille hilsen til forruden, hvis nogen skulle have glemt parkeringsforbuddet – også denne hilsen tager bestyrelsen sig af.

Kommer der så en p-vagt?
Det gør der ikke, for det er staten, der vil have alle indtægterne, og så bliver det bare en udgift for kommunen. Det er derimod os selv, der skal agere p-vagter, når konen, manden eller ungerne lige har smidt bilen fra sig udenfor hoveddøren. Og så huske at fortælle jeres gæster, at parkering foregår udenfor byen.

Men, der mangler parkeringspladser!
Mange af jer vil straks bemærke, at der mangler autoriserede parkeringspladser uden om vores by. Ja, der mangler måske parkeringsplads lige der, hvor du gerne vil holde, men antallet af parkeringspladser er tilstrækkelige på helt almindelige dage. Når der er fest i byen, så tager kommunen alternative områder i brug, og om sommeren, når lystsejlerne er kommet i vandet, så bliver den store grusplads ved Fortet indrettet til parkering.


Der er behov for, at den store parkeringsplads på havnen gøres mere populær. Mange fravælger den ligefrem. Men lad være med at køre rundt og lede i hele og halve timer. Et godt råd er: kør i stedet direkte til den store parkeringsplads. Det tager kortere tid at gå hjem end at køre rundt og lede – største afstand er 5 minutters gang og mindste bare 2 minutter. Nogle er utrygge ved parkeringspladsen på havnen, fordi ubehagelige typer ved sjældne lejligheder piller ved de parkerede biler. Beboerforeningen har kraftigt bedt kommunen om at gøre noget ved belysning og evt. overvågning i nattetimerne.

Inden for en kortere fremtid skal vi jo alle sammen til at køre i el-biler. Så skal der være mulighed for optankning af strøm, hvad jo ikke kan etableres inde i den gamle bydel. Derfor bliver havneparkeringen og ”grusparkeringen” endnu mere aktuelle, for her kan uden de store tekniske og æstetiske vanskeligheder sættes masser af ladestandere op.

Lappeløsninger hjælper ikke
Mange forslag om at indplacere et par ekstra p-pladser her og der, på skrå eller i stedet for et træ, eller måske nedlægge stejlerækkerne til fordel for biler, går bare ikke.Det er kortsigtede løsninger, der kun slører det reelle behov for p-pladser og misklæder den bevaringsværdige by.

På lang sigt kan parkerings-problemerne først og fremmest løses ved etablering af egentlige p-anlæg. Her i byen er en nedgravning af et p-hus den mest oplagte løsning, som der ikke er penge til i dag. Før Dragør Gamle By og Havn udpeges til Verdensarv, vil kommunen skulle udarbejde en plan for bl.a. infrastruktur omkring byen og havnen. Ved den lejlighed vil det være oplagt at sætte et p-hus på dagsordenen, især da en sådan helhedsplan vil forudsætte omfattende fondsmidler udefra. 

Udgivet i DBF

Fortidsminder, Airbnb og gadepynt

Mange emner var oppe at vende på Beboerforeningens generalforsamling i marts 2019. Herunder bringer vi et udpluk af nogle af temaerne, som de blev berørt i formandens beretning:

Dragør er et arkæologisk interesseområde

I kommunens nyere lokalplaner er der indføjet en fin lille passus om Museumsloven og dens krav til os i forbindelse med gravning. En passus, der også gælder for Dragør Gamle By, da Dragør er et nationalt arkæologisk interesseområde. Ordlyden på den lille passus er:


Hvis der under et jordarbejde indenfor lokalplanområdet findes fortidsminder, vil de i givet fald være omfattet af museumslovens § 27. Jordarbejder skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal Museum.”


Kroppedal Museum orienteres forud for større jordarbejder, men måske ligger der en arkæologisk skat i din have eller under stuegulvet, så lad de professionelle tage sig af at grave den fri. Kroppedal er meget opmærksom på Dragør, så kontakt dem i tide, så vil de ikke forsinke dine byggeønsker.

Ukrudt uden kemikalier

Ukrudtet myldrer frem, men lad være med at komme hverken salt eller Roundup på. Saltet siver op i sokkel og murværk, hvor det kan give uoprettelige skader. Og Roundup hører ikke hjemme i en giftfri kommune, hvor vi har rigeligt med lukkede vandboringer i forvejen.
Benyt i stedet den grønne motion, med knæene på en lille pude og så lidt knofedt. Lidt ukrudt hist og her skader nu heller ikke.

Airbnb

Airbnb er en smart deleordning, der kan betale ferieturen sydpå. En ordning, hvor man fortæller naboen, at der bor gæster i huset, mens man selv er ude at rejse. Men Dragør Gamle By er en boligby, hvor I skal huske på, hvad lokalplanen skriver:

”- der ikke må forekomme pensionatsvirksomhed o. lign. Og boliger ikke må udnyttes på timesharingsbasis eller til individuel eller kollektiv feriebolig.”

Husene i den gamle by må gerne lejes ud, men kun med henblik på helårsbeboelse og dermed tilmelding til folkeregistret. I øjeblikket er der både hele og halve huse i den gamle by, der vedvarende lejes ud til korttidsudlejning, uden tilmelding til folkeregistret, og uden at husejerne selv beboer boligen.  I stedet må naboerne døje med rullekufferter, morgen, aften og nat, uden at ”gæsterne” hverken siger god dag eller farvel. Det er dårlig stil og meget dårligt for det gode naboskab. Og hvordan er det mon lige med indberetningen til skat? Det hedder erhvervsmæssig udlejning, og det er forbudt i Dragør Gamle By.
Vi skal passe på, at den turiststrøm ikke betyder, at der ender med ikke at være nogen fastboende borgere tilbage i vores lille attraktive by, men kun husejere med en sort snabel i turistens pengepung og en laden hånt om vores levende bymiljø.

Beboerforeningen har for et par år siden været i dialog med Kommunen om problemet, og vi tager snarest igen en snak, for at få standset den ulovlige korttidsudlejning i byen.

Hvor kan jeg købe hvidtekalk?
Det kan du hos kommunens Vej- og Gartnerafdeling på Ndr. Dragørvej 160.
Her køber du også den lyse gule okker til at blande i kalken, som Lokalplan 25 foreskriver.
Vejledning i kalkning ligger på Beboerforeningens hjemmeside, eller kontakt gerne bestyrelsen for et råd.

Pynt i gaden

Dragør Gamle By har altid været kendt for sin enkelhed, uden forstyrrende fremmedelementer. Det var bl.a. grunden til, at vi fik dispensation fra postloven, så vores postkasser kom til at sidde indvendigt på plankeværk og mur. Samtidig går skellet mod gade, for langt de fleste huse, ved soklen. Og Dragør-borgerne har ikke råderet over det offentlige areal – det tilhører os alle. Men det er dejligt at opleve, at beboerne med krukker og blomster viser, at de elsker deres by. Og det er fint med egnstypiske planter, hvor lokalplanen anbefaler roser og stokroser, plantet tæt ved soklen. Men undlad at anlægge bede, og begræns anden pynt – i det offentlige rum.

Alt for store biler i byen

Beboerforeningen forsøger ihærdigt at få forbudt biler med stort akseltryk i vores smalle gader. For der sker næsten hver uge påkørsel af vindskeder, plankeværker, husmure og teknikbokse. Herover en situation, som desværre er dagligdag.

Men indtil vi kommer igennem med vores ønske, så husk selv at bede jeres leverandører af varer, om at komme i mindre biler.

Udgivet i DBF

Så starter affredningen af Dragør-huse, men efter en reduceret liste

Affredningerne er resultatet af den fredningsgennemgang, der for Dragørs vedkommende startede i 2013. Dengang blev alle, eller næsten alle, fredede huse gennemgået af Slots- og Kulturstyrelsen, for at kunne beskrive de enkelte huses fredningsværdi. Enkelte huse, der endnu ikke er besøgt, vil blive det meget snart.

Beboerforeningen var den 31. oktober 2018 til møde med Slots-og Kulturstyrelsen, hvor vi blev orienteret om den videre proces. Fra Beboerforeningen deltog formand Hanne Bendtsen, næstformand Tom Pedersen og vores repræsentant i Bevaringsnævnet, Axel Bendtsen. Vi har efter mødet taget særskilt kontakt med ejerne af de huse, som kan risikere affredning.

Sagerne vil i løbet af de næste uger blive forelagt Det Særlige Bygningssyn.

Efter denne forelæggelse sendes sagerne til høring hos ejerne med opfordring til at kommentere. Høringsperioden er normalt 3 mdr., men kan forlænges, hvis det ønskes. Beboerforeningen skal på det kraftigste opfordre ejerne af de pågældende ejendomme til nøje at gennemlæse materialet fra Slots-og Kulturstyrelsen og kommentere det. Beboerforeningen får også materialet tilsendt, men det er den enkelte ejers ansvar at kommentere det. Beboerforeningen hjælper dog gerne.

I 2014 overvejede Styrelsen at affrede 17 af byens ejendomme. Vi ved, at 2 ejendomme er taget ud af listen, og bliver altså ikke indstillet til affredning. Én ejendom yderligere er allerede affredet i forbindelse med et salg. De øvrige 14 ejendomme vurderer Styrelsen stadig fredningsværdien af. (Beboerforeningen kender ikke adresserne på de to huse, som er undtaget fra affredningen).

Beboerforeningen gennemgik med hjælp fra ejerne i sin tid en foreløbig beskrivelse fra Slots- og Kulturstyrelsen af de pågældende ejendomme. Vi fandt en lang række faktuelle fejl og misforståelser i dette materiale, og vi sendte Styrelsen et længere notat herom. Det er imidlertid længe siden, Slots- og Kulturstyrelsens medarbejdere besøgte vores fredede huse, og i mellemtiden er Styrelsen blevet udflyttet til Nykøbing Falster, med tab af en lang række medarbejdere, der fandt andre græsgange.

Vi genfremsendte derfor notatet fra 2014 til Slots-og Kulturstyrelsen i forbindelse med mødet 31. oktober sammen med en opfordring til at genbesigtige de huse, hvor beskrivelserne, efter vores overbevisning, var behæftet med disse fejl og misforståelser. Slots-og Kulturstyrelsen har lovet os, at alle spørgsmål skal være afklarede, før Styrelsen / ministeren tager endelig beslutning.

Beboerforeningen har gennem hele forløbet påpeget over for Slots- og Kulturstyrelsen, at affredninger kan gå ud over Dragør gamle bys kulturhistoriske værdi. I Dragør er det ikke så meget den enkelte ejendom, der har værdi, men derimod byens helhed. Også Dragør Kommune og Bevaringsnævnet har frarådet affredninger.

Slots- og Kulturstyrelsen er da også meget opmærksom på Dragør gamle bys kulturhistoriske betydning, hvad jo også udpegningen af vores by til UNESCO’s tentativliste er udtryk for. Men Styrelsen understreger, at det enkelte hus skal opfylde lovens kriterier for fredninger, og det mener man altså, at flere af byens ejendomme ikke gør. Det samme er tilfældet mange andre steder Danmark, og Slots-og Kulturstyrelsen understregede overfor os, at man lagde vægt på en ensartet behandling i hele landet.

Dragør vil således ikke kunne undgå, at nogle ejendomme affredes. Styrelsen fortalte, at det overvejende er indvendige bygningsændringer, der er årsag til dette her i byen. Samtidig understregede Slots- og Kulturstyrelsen overfor os, at affredede huse i Dragør fortsat er en vigtig del af det bevaringsværdige kulturmiljø, og derfor fremover må sikres gennem den bevarende lokalplan 25.

Udgivet i DBF

Stor interesse for gårdhaverne som en del af Dragørs kulturarv

DSCF1950

50-60 haveinteresserede medlemmer sugede til sig af viden, da Beboerforeningen søndag den 7. oktober 2018 holdt temadag under overskriften: Historiske haver i Dragør – havernes historie i Dragør.  Der var mere end fyldt i de syv-otte små gårdhaver, som vandringen var igennem.

Temadagen var et led i Beboerforeningens årlige aktivitetsdag, hvor vi har tradition for at kigge på emner som kalkning, træværk, linoliemaling og vindueskit. Når vi ved noget om disse emner, kan vi selv medvirke til at bevare byens historiske særpræg, uanset, om vi vælger gør-det-selv, eller måske tilkalder en professionel.

2018-10-07 11.21.04

Landskabsarkitekt Lone van Deurs indledte temadagen i Havnepakhuset med et billedrigt oplæg om dragør-havens historie (og et par høflige formaninger om brugen af haver og gader). Derefter vandrede deltagerne rundt i nogle udvalgte haver i den gamle bydel. Beboerforeningen takker de medlemmer, som åbnede lågen.

DSCF1960

2018-10-07 13.06.46

Fotos: Dorde Lange Jacobsen og Tom Pedersen

Udgivet i DBF

Historiske haver i Dragør – havernes historie i Dragør

TEMADAG OM GÅRDHAVEN I DET GAMLE DRAGØR

HAVE_1edited

De små gårdhaver er skabt af århundreders traditioner, typisk indrettet til både nytte og fornøjelse. Vores små haver med de få kvadratmetre har udviklet en helt særlig kultur, og de er en vigtig del af vores samlede bevaringsværdige miljø.        Hvordan så haverne ud oprindeligt? Udfyldte de et behov? Var de blot til pynt? Ønsker vi virkelig have en græsplæne med alt det bøvl, det medfølger? Er der ingen grænser for, hvor lille en græsplæne kan være? Er fliser eller brosten løsningen på belægningen af gårdarealerne? Og hvad med krukker med blomster i en flisebelagt lille gård?

Tema-dagen foregår søndag den 7. oktober kl. 11-15:

Vi mødes kl. 11 i Havnepakhuset i Gammel Havn  –  lige ved siden af Museet.

Velkomstkaffe, lysbilledforedrag ved landskabsarkitekt Lone van Deurs, som selv bor i byen.

En let frokost inden vi begiver os ud på en havevandring, hvor vi besøger haver, som belyser de emner, der blev berørt under foredraget og som kan give inspiration, når gårdhaven skal lægges om.

Vi afslutter dagen kl. 15 med kaffe, kage, spørgsmål og samtaler.

Havedagen er arrangeret af Beboerforeningen for Dragør Gamle By i samarbejde med Dragør Museumsforening.

Det er gratis at deltage, alle er velkomne, så længe vi kan være i Pakhuset.

Udgivet i DBF