Referater af Generalforsamling

Herunder er referater fra Generalforsamlingerne i Beboerforeningen for Dragør Gamle By

REFERAT af

Generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00. Aulaen på Dragør Skole

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent. Hans Pedersen blev valgt.

Pkt. 2. Formandens beretning. Hanne Bendtsen aflagde den mundtlige beretning. Dirigenten delte beretningen op i følgende temaer: – Beboere flytter ind og ud – ingen spørgsmål/indslag – UNESCO – ingen spørgsmål/indslag – Forvaltningsplanen UNESCO – ingen spørgsmål/indslag – Store ombygning – ingen spørgsmål/indslag – Stigende turisme – ingen spørgsmål/indslag – Affredningen – ingen spørgsmål/indslag – Bevaringssituationen – ingen spørgsmål/indslag Spørgsmål fra salen: Mennesker kan generelt ikke lide regler, men hvis man skal få mennesker til at forstå, skal der informeres. En seddel om, hvad der er værdifuldt og hvorfor var på skrevet af Beboerforeningen. Hvad er status på den? Svar: Ønske om en enkel vejledning er sendt til forvaltningen, men der ikke ressourcer p.t. Når den nyansatte Planchef starter 1. april, tager vi det op igen.

– Ventetiden fra Kommunen – ingen spørgsmål/indslag – Infrastruktur, Parkering. Her var der en række spørgsmål fra medlemmerne:

Spørgsmål 1) Bestyrelsen ville på et tidspunkt sørge for at give parkeringssynerne besked. Kan bestyrelsen være alle steder? Svar: Sedlerne sættes på med pli og som pensionist kommer man mange steder hele dagen.

Spørgsmål 2) Skal man bekende sig. Svar: Nej, sedlerne er underskrevet af Dragør Kommune og Beboerforeningen. Spørgsmål 3) Er der en konsekvens? Svar: Regeringens krav om at 70% af

bødetaksterne skal overgå til staten, gør det umuligt at finansiere en vagtordning lokalt. Men vi må gribe i egen barm, da det er os selv, der parkerer ulovligt.

Spørgsmål 4) Hvor skal man parkere en Christiania Cykel? Spørgsmålet blev noteret af bestyrelsen.

Spørgsmål 5) Findes der en oversigt over hvor og hvor længe man må parkere? Svar: Der henvises til skiltning og P-båse. Der må ikke parkeres inde i Den Gamle By. Kun af- og pålæsning.

Spørgsmål 6) Hvad så med det stykke fra Strandgade til Kongevejen? Svar: Der kommer nye skilte.

Spørgsmål 7) En håndværker/beboer henstillede til, at man også skal kunne ”leve” i byen. Vedkommende havde på håndværkerbilen modtaget en seddel hvorpå der stod citat; ’Så flyt dig dog dit store ildelugtende drøv’ Svar: Denne og tilsvarende sedler har desværre været omdelt af en beboer, der ikke havde det så godt. For at undgå tilsvarende fremadrettet, er det kun bestyrelsen, der sætte hilsener på forruden. Håndværkere har selvfølgelig ret til at parkere i arbejdsmedfør.

Spørgsmål 8) Parkering på havnen føles utryg p.gr. af indbrud i bilen. Kan der installeres kamera overvågning? Svar: I forbindelse med nyt byggeri og omlægning af p-forhold, er kommunen opfordret til at sætte kameraovervågning.

– Kollektiv betjening og godt samarbejde med kommunen.

– Temadage – ingen spørgsmål/indslag.

– Byvandring – ingen spørgsmål/indslag.

– Tryghedsvandring – ingen spørgsmål/indslag.

– Bevaringsprisen fra Prins Henriks Danske Europa Nostra placeret på Kommunen – ingen spørgsmål/indslag

– Tak til diverse engagerede personer – ingen spørgsmål/indslag.

– Bemærkninger – ingen.

Beretningen blev som helhed godkendt med applaus.

Pkt. 3. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag

Pkt. 4. Regnskab og fastsættelse af kontingent. Leise Larsen fremlagde regnskabet og tilføjede, at der er en fin tilgang af medlemmer. Et større beløb er brugt til service, eftersom man ikke længere kan købe service i

plastik. Derfor er der et mindre underskud, men det kan budgettet godt klare. Regnskab, budget og kontingent for næste år blev godkendt med applaus.

Pkt. 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant

Formand: Hanne Bendtsen blev genvalgt til formand

Bestyrelsen: Niels Andersen, Lisbeth Hansen og Dorde Lange Jacobsen blev alle genvalgt

Bestyrelsessuppleant: Bo Sillemann blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Revisor: Jette Graae blev genvalgt som revisor.

Revisorsuppleant: Ingegerd Arnesen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 6. Eventuelt Der var intet under dette pkt.

Hermed blev Generalforsamlingen erklæret for afsluttet og Hanne Bendtsen takkede dirigenten for at lede generalforsamlingen.

Aftenen afsluttedes med et indslag om Dragør beskrevet i TRAP Danmark fra 1858 til 2019. Arkivar Henning Sørensen fra Historisk Arkiv Dragør underholdte om fortiden og Udviklingschef fra TRAP, Erik Henz Kjeldsen fortalte om TRAP’s arbejde i dag samt om den nye digitale platform der er i udvikling. Begge indslag var meget underholdende og informative. Godt indslag. Beboerforeningens medlemmer fik mulighed for at bestille Traps bind om regionen eller bare om Dragør – med rabat.

Herefter blev der serveret sild, ost, øl og vand samt en enkelt snaps.

Efter oprydning besluttede bestyrelsen sig for at konstituere sig søndag den 31. marts kl. 14.30 hos Leise, samt planlægge foreningens næste initiativer.

Referat fra generalforsamlingen i Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Torsdag den 16.marts  2017 kl. 19 i aulaen på Dragør Skole Syd

Pkt. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen forslog Finn Rasmussen, Blegerstræde, der blev valgt.

Pkt. 2. Formandens beretning. Efter formanden havde aflagt beretningen, kom 3 medlemmer med kommentarer og spørgsmål:

– Hvor er de prøveopsatte ledlamper placeret? Formanden svarede, ”over hele byen”.
– Er bestyrelsen opmærksom på, at gaderne omkring den gamle by nu bliver brugt af charter-turister til parkering efter at Kastrup Kommune har indført parkeringsrestiktioner rundt om lufthavnen. Et medlem havde talt med bilister, der fortalte, at man kunne parkere gratis her og blot tage bus 35 til lufthavnen. Det var bestyrelsen ikke opmærksom på. Vi tager det op.

– Hvad vil bestyrelsen gøre ved ”rodet” på Kongevejen. Erfaring fra bl.a. Nyhavn siger, at man skal bremse med det i tide, så det ikke breder sig. Bestyrelsen kommenterer det vedvarende overfor kommunen. Vil tage det op igen. Beretningen blev herefter godkendt.

Beretningen findes her:  http://dragoerbeboerforening.dk/om/arsberetning/

Pkt. 3. Indkomne forslag. Ingen.

Pkt. 4. Regnskab og fastsættelse af budget.  Forelagt af kassereren og godkendt med bestyrelsens forslag til ændring af kontingentet, som nu bliver 100 kr. pr. medlem.

Pkt. 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessupleanter, revisor og revisorsupleanter. Hanne Bendtsen blev genvalgt som formand. Niels Andersen og Lisbeth Hansen blev genvalgt. Dorde Lange Jacobsen blev valgt til bestyrelsen og Bo Sillemann blev valgt til bestyrelsessuppleant. Jette Graae blev genvalgt som revisor og Ingegerd Arnesen genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 6. Eventuelt. Intet.

Aftenen fortsatte med et inspirerende foredrag af Ulla Lunn om bygningskulturen på De Vestindiske Øer

Aftenen sluttede med sild, ost, øl og snaps

Efter oprydning konstituerede bestyrelsen sig:

Hanne var valgt til formand og dermed ansvarshavende redaktør

Tom – næstformand, redaktør og webmaster

Leise – kasserer

Dorde og Lisbeth – sekretærer

Niels og Bo – Bevaringslagret

Trine – læser korrektur på bladet

Toke – håndværksgrupper
Axel – Bevaringsnævnet
Hanne, Tom og Dorde – udrykningsgruppe ved hastesager i Bevaringsnævnet

Referat: Lisbeth Hansen

**************************************************************************************************

Referat af generalforsamlingen 2016 onsdag den 16. marts kl. 19 – i aulaen på Dragør skole Syd.

 Pkt. 1. Dirigent: Hans Petersen.

Pkt.2. Formandens beretning. Hanne Bendtsen fremlagde  beretningen.Der var en del bemærkninger til parkeringen i byen (skiltning, navne på de store p-pladser). Formanden ville tage dette med i foreningens videre arbejde. Beretningen blev godkendt af forsamlingen – med applaus.

Pkt. 3. Indkomne forslag. Ingen

Pkt. 4. Regnskab og fastsættelselse af budget.  Leise Larsen fremlagde regnskab og budget for 2016. Dette  blev godkendt af forsamlingen. Samtidig varslede Leise justering af kontingentet til næste generalforsamling.

Pkt. 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Følgende blev valgt:

Formand: Hanne Bendtsen

Bestyrelsesmedlemmer: Leise Larsen, Tom Pedersen

Bestyrelsessuppleanter: Dorde Lange Jacobsen, Toke Colding

Revisor: Erik Nicolaisen

Revisorsuppleant: Finn Wisnevski

Pkt. 6. Eventuelt. Ingen bemærkninger

Referent: Lisbeth Hansen

***************************************************************************************************

Referat af generalforsamlingen 2015 – tirsdag den 17. marts.

Pkt. 1. Valg af dirigent. Hans Petersen

Pkt. 2. Formandens beretning. Der fremkom enkelte kommentarer. Om affredningen: Kan vi lære noget af fredningsgennemgangen? Formanden præciserede, at hvis man har planer om at bygge om, skal man altid først tale med Kulturstyrelsen. Kontakt også Kulturstyrelsen for gode råd ang. sin ejendom. Om UNESCO: Hvad vil UNESCO lægge vægt på? I Danmark er der aldrig blevet udpeget bymiljøer. Dragør har meget at byde på. Axel Bendtsen tilføjede, at den gruppe, han har været med til at danne for at få Dragør som Verdenskulturarvsby, vil involvere borgerne.

Beretningen blev godkendt med klapsalver.

Pkt. 3. Indkomne forslag. Ingen

Pkt. 4. Regnskab og fastsættelse af kontingent. Regnskabet godkendt og kontingentet uforandret.

Pkt. 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Genvalgt blev:

Formand ………………………  Hanne Bendtsen

Bestyrelsesmedlemmer … Bo Sillemann, Lisbeth Hansen, Niels Andersen, Trine Smith

Revisor …………………………… Jette Graae

Revisorsuppleant ………………Ingegerd Arnesen

Pkt.6. Eventuelt. Ingen bemærkninger

*******

Kulturelt indslag

Filmen ” En by bevares” af Povl Abrahamsen fra 1993 blev vist.

Aftenen sluttede med hyggeligt samvær – og indtagelse af sild, ost og en lille en.

Lisbeth Hansen – referent

Referat fra generalforsamlingen i Beboerforeningen for Dragør Gamle By onsdag den 19. marts 2014.

 Pkt. 1. Valg af dirigent. Hans Petersen

 Pkt. 2. Formandens beretning. Godkendt

Pkt. 3. Indkomne forslag. Ingen.

Pkt. 4. Regnskab og fastsættelse af kontingent. Regnskab godkendt. Axel Bendtsen supplerede, at det var kommunen, der havde bekostet trykningen af folderen om gårdhaverne.

Kontingent uændret.

Pkt. 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Formand – Hanne Bendtsen.

Bestyrelsesmedlemmer – Leise Larsen og Tom Pedersen. (Bo Sillemann, Lisbeth Hansen og Trine Smith, Niels Andersen var ikke på valg i år).

Suppleanter – John Vestergaard og Bera Jensen.

Revisor – Erik Nicolaisen. (Jette Graae var ikke på valg i år).

Revisorsuppleant – Søren Mogensen. (Ingegerd Arnesen var ikke på valg i år).

Pkt. 6. Eventuelt. Der blev stillet spørgsmål/kommentarer til Beboerforeningen ang. parkeringsproblemerne i Den gamle By. Fx Hvad vil Beboerforeningen gøre ved dette? Formanden sagde, at det var et evigt tilbagevendende problem. Det er kommunen og politiet, der skal tage sig af problemet, så Beboerforeningen kan kun fortsætte med at påpege det over for disse – ”være i hælene på kommunen”. Beboerne kan også gøre noget selv: gøre beboerne (også tilflytterne) opmærksomme på reglerne ”på den pæne måde”. Der er kommet flere p-pladser på Kongevejen, men parkeringen på Vestgrønningen er stadig et problem. Måske kunne der laves flere pladser, hvis bunkererne blev fjernet? P-standere (grimme), P-vagter (dyre), Europark( ??).

En beboer bad Beboerforeningen arbejde på, at de sidste stykker asfalt i den gamle by blev brolagt.

Efter generalforsamlingen var der foredrag af Henning Sørensen fra Lokalarkivet: ”Mit hus – Vores kulturarv”, med opfordring til at berige lokalarkivet med fotos, tegninger og historier fra beboernes huse. Aftenen sluttede med ”Sild & ost”.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen

Formand, Hanne Bendtsen

Næstformand, Tom Pedersen

Kasserer, Leise Larsen

Sekretær, Lisbeth Hansen

Bevaringslager, Bo Sillemann og Niels Andersen

Redaktør, Bo Sillemann og Trine Smith

Webmaster, Bo Sillemann og Tom Pedersen

/ Referent – Lisbeth Hansen

Generalforsamlingen onsdag den 6.marts 2013 på Dragør Skole, Vestgrønningen.

1. Ordstyrer.

Hans Petersen blev valgt som ordstyrer.

2. Formandens beretning

Beretningen blev godkendt med applaus

3. Ingen indkomne forslag

4. Regnskab

Leise Larsen gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

Næste års budget blev godkendt med en kontingentforhøjelse på hhv. 20 og 25 kr.:

Enlige pensionister skal betale 85 kr. om året

Pensionistpar, enlige ikke pensionister, erhvervsdrivende skal betale 145 kr. om året.

Ikke pensionistpar skal betale 210 kr. om året
Et medlem foreslog Beboerbladet udsendt elektronisk.

5. Valg af bestyrelse

Formand: Hanne Bendtsen genvalgt.

Bo Silleman, Lisbeth Hansen, Niels Andersen, Trine Smith genvalgt.

Suppleant til bestyrelsen: Tom Pedersen.

Revisor: Jette Graae genvalgt

Revisorsuppleant: Ingegerd Arnesen

6. Eventuelt

Haveselskabet vil gerne arrangere en havevandring i Dragør gl. by i eftersommeren. Hvis nogle af beboerforeningens medlemmer ville åbne deres have til dette arrangement, kan de skrive til torbenibsen@stofanet.dk.

Da den officielle del af generalforsamlingen var slut, fortalte Hanne Møller Jensen fra Tårnby kommune om kommende og færdige projekter i Tårnby af natur, arkitektonisk og klimamæssig karakter – fx projekter omkring Amager Landevej, Den blå Planet, Idrætshal, Vestamager etc.

Forsamlingen sluttede med sild & ost & og en lille én – i en god stemning.

Der var mulighed for at købe Ole Storgårds bog om kalkning.

Lisbeth Hansen                                                  Hanne Bendtsen

Sekretær                                                            Formand

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende sådan:

Næstformand: Bo Silleman

Kasserer: Leise Larsen

Bladredaktion: Trine Smith og Bo Silleman

Sekretær/referent: Lisbeth Hansen