Referater af Generalforsamling

Herunder er referater fra Generalforsamlingerne i Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Referat fra generalforsamlingen i Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Torsdag den 16.marts  2017 kl. 19 i aulaen på Dragør Skole Syd

Pkt. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen forslog Finn Rasmussen, Blegerstræde, der blev valgt.

Pkt. 2. Formandens beretning. Efter formanden havde aflagt beretningen, kom 3 medlemmer med kommentarer og spørgsmål:

– Hvor er de prøveopsatte ledlamper placeret? Formanden svarede, ”over hele byen”.
– Er bestyrelsen opmærksom på, at gaderne omkring den gamle by nu bliver brugt af charter-turister til parkering efter at Kastrup Kommune har indført parkeringsrestiktioner rundt om lufthavnen. Et medlem havde talt med bilister, der fortalte, at man kunne parkere gratis her og blot tage bus 35 til lufthavnen. Det var bestyrelsen ikke opmærksom på. Vi tager det op.

– Hvad vil bestyrelsen gøre ved ”rodet” på Kongevejen. Erfaring fra bl.a. Nyhavn siger, at man skal bremse med det i tide, så det ikke breder sig. Bestyrelsen kommenterer det vedvarende overfor kommunen. Vil tage det op igen. Beretningen blev herefter godkendt.

Beretningen findes her:  http://dragoerbeboerforening.dk/om/arsberetning/

Pkt. 3. Indkomne forslag. Ingen.

Pkt. 4. Regnskab og fastsættelse af budget.  Forelagt af kassereren og godkendt med bestyrelsens forslag til ændring af kontingentet, som nu bliver 100 kr. pr. medlem.

Pkt. 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessupleanter, revisor og revisorsupleanter. Hanne Bendtsen blev genvalgt som formand. Niels Andersen og Lisbeth Hansen blev genvalgt. Dorde Lange Jacobsen blev valgt til bestyrelsen og Bo Sillemann blev valgt til bestyrelsessuppleant. Jette Graae blev genvalgt som revisor og Ingegerd Arnesen genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 6. Eventuelt. Intet.

Aftenen fortsatte med et inspirerende foredrag af Ulla Lunn om bygningskulturen på De Vestindiske Øer

Aftenen sluttede med sild, ost, øl og snaps

Efter oprydning konstituerede bestyrelsen sig:

Hanne var valgt til formand og dermed ansvarshavende redaktør

Tom – næstformand, redaktør og webmaster

Leise – kasserer

Dorde og Lisbeth – sekretærer

Niels og Bo – Bevaringslagret

Trine – læser korrektur på bladet

Toke – håndværksgrupper
Axel – Bevaringsnævnet
Hanne, Tom og Dorde – udrykningsgruppe ved hastesager i Bevaringsnævnet

Referat: Lisbeth Hansen

**************************************************************************************************

Referat af generalforsamlingen 2016 onsdag den 16. marts kl. 19 – i aulaen på Dragør skole Syd.

 Pkt. 1. Dirigent: Hans Petersen.

Pkt.2. Formandens beretning. Hanne Bendtsen fremlagde  beretningen.Der var en del bemærkninger til parkeringen i byen (skiltning, navne på de store p-pladser). Formanden ville tage dette med i foreningens videre arbejde. Beretningen blev godkendt af forsamlingen – med applaus.

Pkt. 3. Indkomne forslag. Ingen

Pkt. 4. Regnskab og fastsættelselse af budget.  Leise Larsen fremlagde regnskab og budget for 2016. Dette  blev godkendt af forsamlingen. Samtidig varslede Leise justering af kontingentet til næste generalforsamling.

Pkt. 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Følgende blev valgt:

Formand: Hanne Bendtsen

Bestyrelsesmedlemmer: Leise Larsen, Tom Pedersen

Bestyrelsessuppleanter: Dorde Lange Jacobsen, Toke Colding

Revisor: Erik Nicolaisen

Revisorsuppleant: Finn Wisnevski

Pkt. 6. Eventuelt. Ingen bemærkninger

Referent: Lisbeth Hansen

 

***************************************************************************************************

Referat af generalforsamlingen 2015 – tirsdag den 17. marts.

Pkt. 1. Valg af dirigent. Hans Petersen

Pkt. 2. Formandens beretning. Der fremkom enkelte kommentarer. Om affredningen: Kan vi lære noget af fredningsgennemgangen? Formanden præciserede, at hvis man har planer om at bygge om, skal man altid først tale med Kulturstyrelsen. Kontakt også Kulturstyrelsen for gode råd ang. sin ejendom. Om UNESCO: Hvad vil UNESCO lægge vægt på? I Danmark er der aldrig blevet udpeget bymiljøer. Dragør har meget at byde på. Axel Bendtsen tilføjede, at den gruppe, han har været med til at danne for at få Dragør som Verdenskulturarvsby, vil involvere borgerne.

Beretningen blev godkendt med klapsalver.

Pkt. 3. Indkomne forslag. Ingen

Pkt. 4. Regnskab og fastsættelse af kontingent. Regnskabet godkendt og kontingentet uforandret.

Pkt. 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Genvalgt blev:

Formand ………………………  Hanne Bendtsen

Bestyrelsesmedlemmer … Bo Sillemann, Lisbeth Hansen, Niels Andersen, Trine Smith

Revisor …………………………… Jette Graae

Revisorsuppleant ………………Ingegerd Arnesen

Pkt.6. Eventuelt. Ingen bemærkninger

*******

Kulturelt indslag

Filmen ” En by bevares” af Povl Abrahamsen fra 1993 blev vist.

Aftenen sluttede med hyggeligt samvær – og indtagelse af sild, ost og en lille en.

Lisbeth Hansen – referent

Referat fra generalforsamlingen i Beboerforeningen for Dragør Gamle By onsdag den 19. marts 2014.

 Pkt. 1. Valg af dirigent. Hans Petersen

 Pkt. 2. Formandens beretning. Godkendt

Pkt. 3. Indkomne forslag. Ingen.

Pkt. 4. Regnskab og fastsættelse af kontingent. Regnskab godkendt. Axel Bendtsen supplerede, at det var kommunen, der havde bekostet trykningen af folderen om gårdhaverne.

Kontingent uændret.

Pkt. 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

Formand – Hanne Bendtsen.

Bestyrelsesmedlemmer – Leise Larsen og Tom Pedersen. (Bo Sillemann, Lisbeth Hansen og Trine Smith, Niels Andersen var ikke på valg i år).

Suppleanter – John Vestergaard og Bera Jensen.

Revisor – Erik Nicolaisen. (Jette Graae var ikke på valg i år).

Revisorsuppleant – Søren Mogensen. (Ingegerd Arnesen var ikke på valg i år).

Pkt. 6. Eventuelt. Der blev stillet spørgsmål/kommentarer til Beboerforeningen ang. parkeringsproblemerne i Den gamle By. Fx Hvad vil Beboerforeningen gøre ved dette? Formanden sagde, at det var et evigt tilbagevendende problem. Det er kommunen og politiet, der skal tage sig af problemet, så Beboerforeningen kan kun fortsætte med at påpege det over for disse – ”være i hælene på kommunen”. Beboerne kan også gøre noget selv: gøre beboerne (også tilflytterne) opmærksomme på reglerne ”på den pæne måde”. Der er kommet flere p-pladser på Kongevejen, men parkeringen på Vestgrønningen er stadig et problem. Måske kunne der laves flere pladser, hvis bunkererne blev fjernet? P-standere (grimme), P-vagter (dyre), Europark( ??).

En beboer bad Beboerforeningen arbejde på, at de sidste stykker asfalt i den gamle by blev brolagt.

Efter generalforsamlingen var der foredrag af Henning Sørensen fra Lokalarkivet: ”Mit hus – Vores kulturarv”, med opfordring til at berige lokalarkivet med fotos, tegninger og historier fra beboernes huse. Aftenen sluttede med ”Sild & ost”.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen

Formand, Hanne Bendtsen

Næstformand, Tom Pedersen

Kasserer, Leise Larsen

Sekretær, Lisbeth Hansen

Bevaringslager, Bo Sillemann og Niels Andersen

Redaktør, Bo Sillemann og Trine Smith

Webmaster, Bo Sillemann og Tom Pedersen

/ Referent – Lisbeth Hansen

 

 

Generalforsamlingen onsdag den 6.marts 2013 på Dragør Skole, Vestgrønningen.

1. Ordstyrer.

Hans Petersen blev valgt som ordstyrer.

2. Formandens beretning

Beretningen blev godkendt med applaus

3. Ingen indkomne forslag

4. Regnskab

Leise Larsen gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

Næste års budget blev godkendt med en kontingentforhøjelse på hhv. 20 og 25 kr.:

Enlige pensionister skal betale 85 kr. om året

Pensionistpar, enlige ikke pensionister, erhvervsdrivende skal betale 145 kr. om året.

Ikke pensionistpar skal betale 210 kr. om året
Et medlem foreslog Beboerbladet udsendt elektronisk.

5. Valg af bestyrelse

Formand: Hanne Bendtsen genvalgt.

Bo Silleman, Lisbeth Hansen, Niels Andersen, Trine Smith genvalgt.

Suppleant til bestyrelsen: Tom Pedersen.

Revisor: Jette Graae genvalgt

Revisorsuppleant: Ingegerd Arnesen

6. Eventuelt

Haveselskabet vil gerne arrangere en havevandring i Dragør gl. by i eftersommeren. Hvis nogle af beboerforeningens medlemmer ville åbne deres have til dette arrangement, kan de skrive til torbenibsen@stofanet.dk.

Da den officielle del af generalforsamlingen var slut, fortalte Hanne Møller Jensen fra Tårnby kommune om kommende og færdige projekter i Tårnby af natur, arkitektonisk og klimamæssig karakter – fx projekter omkring Amager Landevej, Den blå Planet, Idrætshal, Vestamager etc.

Forsamlingen sluttede med sild & ost & og en lille én – i en god stemning.

Der var mulighed for at købe Ole Storgårds bog om kalkning.

Lisbeth Hansen                                                  Hanne Bendtsen

Sekretær                                                            Formand

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende sådan:

Næstformand: Bo Silleman

Kasserer: Leise Larsen

Bladredaktion: Trine Smith og Bo Silleman

Sekretær/referent: Lisbeth Hansen