Ingen generalforsamling foreløbig i 2021

Corona-situationen forhindrer fortsat afholdelse af vores traditionsrige generalforsamling, som plejer at blive afviklet i en stopfyldt aula på Dragør Skole. Her er i stedet for formandens skriftlige beretning for foreningsåret 2020,:

Igen i år må I nøjes med at få den skriftlige beretning om årets gang. Bestyrelsen ser frem til at vi igen kan mødes i hyggeligt samvær og nyde det gode naboskab med sild, øl, snaps og ost.

Der er sket rigtig meget i det forløbne år. Størst af alt for en bevaringsforening som Beboerforeningen har været spørgsmålet om UNESCO og forvaltningen af Dragør by og havn i fremtiden. Alle medlemmer har i februar fået omdelt bestyrelsens bud på fordele og ulemper i forbindelse med kommunens borgerinddragelse. Og vi håber, at rigtig mange af jer fulgte opfordringen til selv at bidrage med synspunkter. Vi kender endnu ikke resultatet af denne borgerinddragelse, men med en UNESCO-udpegning vil fokus på bevaringen af vores by blive yderligere understreget. Bestyrelsen melder tilbage til jer efter kommunalbestyrelsens behandling i april.

Og netop bevaring har beskæftiget bestyrelsen gennem hele året. Vores gode samarbejde med Dragør Kommune er blevet understreget ved mange gensidige henvendelser, ligesom vi har været inviteret med til dialog omkring forskellige emner gennem året. Det har ud over UNESCO været kystbeskyttelse, affaldssortering, udeservering, omlægning af Nordre Væl og flere enkeltsager i byen. 

Som vi mange gange tidligere har sagt, er kommunens forvaltning arbejdsmæssigt belastet af tunge sager af betydning for vores by. Forvaltningen har ganske enkelt svært ved at følge med de mange sager. Vi har i det forløbne år oplevet stigende sagsbehandlingstider, der har betydet, at flere husejere har igangsat deres byggeprojekter inden godkendelse. Dette er selvfølgelig helt uacceptabelt: både de lange sagsbehandlingstider, men også den selvtægt der er kommet ud af det. Det er ofte disse sidste sager, som bevaringsmæssigt er problematiske. Beboerforeningen støtter, at forvaltningen får flere ressourcer, så håndhævelsen af lokalplanen kan styrkes, og frustrationerne hos beboerne minimeres.

Turisme
Det første, vi skal pege på, er turismen i Dragør. Den er steget ganske betydeligt, uagtet UNESCO. – selv i et Corona-år. Beboerforeningen var repræsenteret, da Dragør Turistråd udarbejdede sin turismestrategi for godt et år siden. Kommunalbestyrelsen besluttede, at denne strategi skal lægges til grund for Dragør kommunes Turismestrategi. Dette arbejde er kommunen i fuld gang med. Det er vigtigt, at der i markedsføring af Dragør sættes fokus på, at turismen skal være til gavn for både beboere, erhvervsdrivende og turister. Denne treenighed er helt afgørende for Dragør. Der har gennem sommeren været en del tumult mellem de erhvervsdrivende og beboerne. Det er uholdbart, Dragør må stå sammen om en turismepolitik, som er til glæde for os alle. Dragør skal satse på de turister, der er til gavn for hele Dragør og vi skal samtidig undgå masseturisme. Det er dejligt, at Dragør kommune tager temaet op.

Kystbeskyttelse
En anden stor udfordring for hele Dragør er kystbeskyttelsen mod havstigning og stormflod. Det bliver en stor udgift, som Dragør i alle tilfælde skal tackle. Her er det selvfølgelig vigtigt at både Dragør gamle by og havn bliver sikret mod disse forudsete klimaændringer. Bevaringsmæssigt er det helt afgørende, at by og havn hænger sammen som en helhed. Den afholdte arkitektkonkurrence er nu afsluttet, og vores politikere skal tage stilling til det videre arbejde. Beboerforeningen har deltaget aktivt i drøftelserne og er fortsat inviteret til at deltage fremadrettet.

Udeservering
Der har været en temadrøftelse mellem Dragør kommune og konkrete aktører på Kongevejen, hvor Beboerforeningen har deltaget. Beboerforeningen er enig i, at vores erhvervsdrivende skal sikres de bedste muligheder for at drive deres virksomhed – det er jo også i høj grad beboernes nærbutikker. Men Beboerforeningen har ved talrige lejligheder påpeget både overfor de erhvervsdrivende og overfor kommunen, at ingen – hverken beboerne eller erhvervslivet – kan være tjent med, at Kongevejen udvikler sig til et tivoli og at det offentlige rum, som vi alle sammen ejer og bruger, bliver privatiseret. Det er en hårfin balance, hvor kun dialog er vejen frem. Det er netop besluttet i kommunens økonomiudvalg at fortsætte udeservering, men denne gang med meget konkrete rammer for, hvordan udeservering skal foregå. Det drejer sig ikke alene om borde og stole, men også i høj grad om afskærmninger, blomsterkummer og skilte. Dragør har skelet til byer, hvor man har været bedre til at tackle disse spørgsmål, og vi ser frem til at få en sommer med et levende bymiljø, der matcher vores bevaringsværdige by.

Trafik og parkering
Der er endnu et initiativ i gang i kommunen omkring trafik og parkering, og hvor Beboerforeningen er blevet opfordret til at deltage. Parkeringsproblemerne er ikke blevet mindre med den øgede turisme. Det er nødvendigt at få turismetrafikken ledt ud til p-pladserne ved havnen og Dragør Fort, mens p-pladser tættere på byen kan blive forbeholdt beboerne og de handlendes kunder. Gennem snart to år har vi i samarbejde med Dragør Kommune gennemført en kampagne mod ulovlig parkering i den gamle by og ved Kongevejen. Den har været en succes. Det er kun enkelte, desværre gengangere, som synes at være ligeglade med parkeringsreglerne i byen og med hensynet til deres naboer. På det seneste har vi oplevet, at politiet – endog det ridende politi – har haft bødeblokken fremme. Det støtter vi.

Affaldssortering
Dragør er bagud med at opfylde regeringens og folketingets krav om affaldssortering. Vi skal også i Dragør gamle by finde løsninger for vores affald. Kommunen har søgt om, at Dragør gamle by behandles særskilt. Og det støtter vi. Beboerforeningen er i dialog med kommunen om spørgsmålet, ligesom vi har nedsat en intern arbejdsgruppe, der er i løbende dialog med fagfolk på området. Vi kan ikke acceptere at have 6-8 forskellige affaldsbøtter stående i vores små gårdhaver. Og vi kan ikke acceptere, at affaldet skal stå i gader, stræder og på pladser. Vi er nødt til at finde praktisable løsninger, selvom vi helst så en dispensation. Affald bliver en stor udfordring det næste år – mindst på højde med parkeringsspørgsmålet.

Varmepumper
Varmepumper anbefales af regering og folketing som alternativ til fossile brændstoffer. Vi har drøftet problematikken med kommunens forvaltning, da mange i byen varmer op med naturgas. Lokalplanen er meget restriktiv omkring opsætning af varmepumper. Og det er der god grund til i vores tætte bomiljø, hvor der allerede nu er opsat en del varmepumper. Nogle pumper er ikke støjbelastende, hvor andre støjer betydeligt – op til 65 dB. Det er et helt uacceptabelt støjniveau. Under alle omstændigheder, må der ikke opsættes varmepumper i vores by uden ansøgning. En drøm kunne være, at der blev ført fjernvarme til det sydlige Amager.

Fibernet
Installering af fibernet i Dragør gamle by har været sin egen lille gyser. TDC startede nedgravning i den nordlige del af byen, hvor svenske entreprenørfirmaer gravede kabler ned og opsatte plastikkasser på facaderne, som det lystede dem. Beboerforeningen var blevet hørt i forvejen om mulige udfordringer, hvor vi påpegede undergrunden, der har national arkæologisk interesse, de fredede huse og i det hele taget det bevaringsværdige miljø. Vores svar videresendte Dragør Kommune til TDC, men det nåede aldrig de svenske entreprenører. Arbejdet blev sat i bero, og i dag oplyser TDC, at nedgravning af fibernet i den gamle by ikke vil være rentabelt! Selvfølgelig skal Dragør gamle by have adgang til fibernet, men kunstarten ”at indpasse alt det nye i det gamle” har hidtil ikke været overholdt i denne sag. Det må den blive, og Beboerforeningen har derfor opfordret kommunen til at tage fornyet kontakt til TDC.  Desuden påpeger Beboerforeningen, at fremtidens mobile internet G5 er under udrulning mange steder i Danmark og faktisk ville passe ideelt til os i Dragør som supplement til eller erstatning for Stofa-netværket, som mange af os bruger i dag.

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har trods nedlukning hele tiden været i arbejdstøjet. Men vi har desværre måtte sige farvel til Beboerforeningens trofaste støtte gennem mange år, Bo Sillemann, der desværre døde. Bo var bl.a. tovholder på vores Bevaringslager sammen med Niels Andersen. Niels fortsætter nu arbejdet sammen med Hans Krebs Ovesen. Senest er Toke Colding flyttet fra byen med sin familie. Både Bo og Toke var suppleanter, men vi må vente til en egentlig generalforsamling, før vi kan få valgt nogle nye.
Da afstandskravet gjorde vores små stuer umulige at holde møde i, lånte vi Lokalarkivets store møderum, og på det seneste har vi mødtes på kryds og tværs på gader og i døråbninger – og mailet til hinanden. Vi har holdt møder med kommunens nye direktører Asger Villemoes Nielsen og Mads Leth-Petersen om udfordringerne for os i den gamle by. Det er fint med disse tætte kontakter til kommunens øverste ledelse. Og så skal vi åbenbart snart byde en ny borgmester velkommen.

Nye beboere
Der er usædvanligt gang i hussalget i Dragør gamle by. Heldigvis er det både unge og gamle, der flytter ind i vores levende by. Beboerforeningen byder de nye velkommen med en velkomstpakke, ligesom vi følger en god tradition op med byvandringer for de nye beboere. Det er så tydeligt, at de nye beboere glæder sig til at blive en del af vores miljø, og mange melder sig straks ind i vores forening. Vi er sikre på, at der er mange nye medlemmer, der vil møde op til vores kommende generalforsamling.

Medlemsorientering
Vi håber, at Beboerforeningens medlemmer føler sig orienterede om foreningens arbejde gennem Beboerbladet, vores hjemmeside og Facebook. I Corona-tiden med den manglende generalforsamling har vi øget antallet af beboerblade. Heldigvis har flere tilmeldt sig vores lukkede Facebook-gruppe, men der er stadig plads til flere. (Se adressen på bagsiden)

Regnskab, budget og kontingent
Ligesom sidste år må vi levere kassererens regnskab i jeres postkasser. Derfor følger der med Beboerbladet (marts 2021) en kuvert med det revisorpåtegnede regnskab samt kassererens bemærkninger.
Da vi ikke kan stemme om kontingentsatsen, som vi plejer, har bestyrelsen besluttet at fastholde kontingentet på 100 kr. pr. medlem, dog 200 kr., når der er to i husstanden.

40 års jubilæum
Beboerforeningen havde 40 års jubilæum i maj 2020, men fejringen forsvandt ud af vores hænder. Og nu har vi snart april 2021, hvor vi heller ikke kan afvikle nogen generalforsamling. Vi må håbe det kan lade sig gøre senere på året. I alle tilfælde er det dejligt, at der er så stor opbakning bag vores bevaringsforening.