Høringssvar: Beboerforeningen er stærkt kritisk over for affredninger i Dragør

De husejere, som af Det Særlige Bygningssyn er indstillet til af få fjernet fredningen af deres ejendom i Dragør Gamle By, har protesteret i høringsperioden op til den 3. juni 2019. Beboerforeningen støtter dem kraftigt – og har afgivet et høringssvar, som gengives herunder:

Til Slots- og Kulturstyrelsen

Høringssvar vedr. ønsket om affredning i Dragør:

  1. Mangelfuldt beslutningsgrundlag

Beboerforeningen for Dragør Gamle By har ved flere lejligheder gennem de seneste 4-5 år haft lejlighed til at vende fredningsgennemgangen med Slots- og Kulturstyrelsen – herunder i særlig grad styrelsens forslag til affredninger i Dragør. Beboerforeningen har i den sammenhæng fremsendt en stor mængde forslag til rettelser i det materiale, styrelsen havde udarbejdet om de enkelte huse – byggende på informationer fra ejerne af de berørte ejendomme. Styrelsens materiale indeholdt deciderede faktuelle fejl. I den forbindelse, har Beboerforeningen flere gange overfor Slots- og Kulturstyrelsen peget på nødvendigheden af at foretage fornyede besigtigelser. Det nu foreliggende materiale, som Det Særlige Bygningssyn har modtaget, er på nogle punkter ændret, men er samlet set stadig fyldt med beklagelige fejltagelser. Beboerforeningen er gennem hele forløbet blevet lovet at kunne følge processen, hvilket ikke er sket. Beboerforeningen er opmærksom på de store personalemæssige udskiftninger, der er sket i Slots- og Kulturstyrelsen, men alligevel er det beklageligt, at gamle aftaler ikke er blevet overholdt.

  • Til skade for det samlede kulturmiljø

Dragør Gamle By er som bekendt et kulturhistorisk vigtigt område – endda af international betydning, hvilket kulturministeren også har tilkendegivet ved at udpege byen til den danske tentativliste i forbindelse med UNESCO-verdenskulturarv. Samtlige af de nu foreslåede affredede ejendomme, udgør vigtige elementer i det samlede kulturhistoriske miljø. Beboerforeningen har ved flere lejligheder påpeget, at en affredning vil være til skade for kulturmiljøet i vores by. Det er dybt beklageligt, at fredningsinstituttet ikke kan omfatte samlede kulturmiljøer, men alene de enkelte elementer i byen. Foreningen har påpeget, at man ligefrem kan tale om et hul i bygningsfredningsloven.

På forskellige måder har Slots- og Kulturstyrelsen nævnt, at ejendommene jo fortsat er bevaringsværdige, og at vores bevarende lokalplan må håndtere disse ejendomme. Beboerforeningen vil dog anfægte, at Dragørs bevarende lokalplan (hvor udmærket, den i øvrigt er) kan erstatte en fredning.

  • Affredning af godkendte ejendomme

Beboerforeningen for Dragør Gamle By finder det beklageligt, at processen i forbindelse med fredningsgennemgangen skulle forløbe over så mange år med stadig skiftende personer i Slots- og Kulturstyrelsen som dialogpart. Resultatet med Styrelsens forslag til affredning finder Beboerforeningen ikke acceptabelt.

En hovedanke fra Beboerforeningens side har været og er, at Slots- og Kulturstyrelsens begrundelser for nu at ville affrede vedrører bygningsændringer, for størstedelens vedkommende er bygningsændringer som var sket inden de pågældende ejendomme blev fredet. Det er skæmmende at man her 40 år efter en lovændring, affreder en ejendom, som ikke er ændret siden, bygningen blev fredet.

Der er dog i enkelte af ejendommene sket visse ændringer i de forgangne 40 år, men disse ændringer er sket med Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse. Flere af disse ændringer har været drøftet indgående mellem ejerne og Slots- og Kulturstyrelsen, ligesom Styrelsen i flere situationer har givet tilskud til disse ændringer. Beboerforeningen tillader sig at påstå, at ministeriet på den måde har et medansvar for den situation, vi er havnet i. Slots- og Kulturstyrelsen kunne jo have undladt at give disse godkendelser.

Det er efter Beboerforeningen for Dragør Gamle Bys mening uhørt, at en lovændring fra for over 40 år siden først udmøntes nu. I den forbindelse er det så vidt Beboerforeningen er bekendt ikke på noget tidspunkt over årene antydet, at de pågældende ejendomme ikke overholder lovgivningen. I forbindelse med alle senere ændringer af bygningsfredningsloven, har vi da heller ikke kunne se af disse love og deres bemærkninger, at de tidligere B-fredede ejendomme på den måde ikke opfyldte bygningsfredningsloven. Rent administrativt finder vi processen dybt beklagelig.

  • Handlingsplaner i stedet for affredninger

Vi ved, at de enkelte ejere selv har gjort indsigelser og har inddraget advokatbistand. I den sammenhæng ved vi også, at ejerne vil tilbyde at søge at rette op på nogle af de misforståelser, der kan være sket gennem tiden. En sådan handlingsplan vil i modsætningen til affredning støtte bygningsbevaringen i Dragør. Og Beboerforeningen skal på det stærkeste anbefale, at Slots- og Kulturstyrelsen i dialog med ejerne i stedet vælger at udarbejde sådanne handlingsplaner i stedet for at affrede ejendommene.

Bevaringstanken har altid fyldt meget i diskussionerne i Dragør. Byen fik sidste år Prins Henriks danske Europa Nostra pris for sin bevaringsindsat gennem 100 år, og kulturministeren har som nævnt sat byen på UNESCOs tentativliste. Dragør, både de pågældende lodsejere, men også hele byen, er stolte af denne værdsættelse. Men samtidig skal Beboerforeningen gøre ministeriet opmærksom på, at den pågående fredningsgennemgang med de foreslåede affredninger går den helt modsatte vej. Beboerforeningen skal dybt beklage, at mange års solidt samarbejde med vores overordnede nationale myndighed på kulturområdet, på få år er vendt til mistillid. Vi skal appellere til, at man finder en opbyggelig løsning i de konkrete sager i Dragør, så vi kan få genoprettet det gode samarbejde med Styrelsen.

Med venlig hilsen

Hanne Bendtsen
Formand
Beboerforeningen for Dragør Gamle By