Raadvad’s Bygningssyn

Søren Vadstrup, Centerleder, Raadvadcenteret – Trykt i Jubilæums nr

Raadvad’s Bygningssyn er en helt nyetableret, landsdækkende abonnementsordning på et regelmæssigt og uvildigt håndværkstilsyn på fredede og bevaringsværdige bygninger, som Raadvad kan tilbyde alle beboere i Den gamle by i Dragør.

Prisen består af en fast abonnementspris  årligt alt efter husets størrelse, samt en timepris  pr. udførende time for to mand mv. Mere detaljerede prisoplysninger kan fås på Raadvads hjemmeside eller ved henvendelse til Raadvad, men BEMÆRK: Beboerforeningen har en aftale om rabatordning med Raadvad for medlemmer af beboerforeningen.

Formålet med Raadvad’s Bygningssyn er:

 1. at fremme bevarelsen af dansk bygningskultur og håndværk
 2. at forbedre og billiggøre vedligeholdelse, istandsættelse og restaurering
 3. at give husejere en uvildig udarbejdet, prioriteret plan at vedligeholde sit hus efter
 4. at gavne miljøet

Raadvad’s bygningssyn er organiseret som en selvfinansieret del af RaadvadCenteret. Et eventuelt overskud i Raadvad’s Bygningssyn vil gå til forbedring af ordningen.

Til forskel fra mange andre eksisterende bygningskyndige på markedet (f.eks. ved hushandler osv.) vil RB for det første prioritere opretholdelse af bygningens bevaringsværdier og øvrige arkitektoniske kvaliteter højst i sin vurdering og rådgivning, for det andet trække på RaadvadCenterets store ekspertise inden for bygningsbevaring og –vedligeholdelse med traditionelle materiale og håndværksmetoder.

Adskillige af de skader, man finder på ældre bygninger, kan undgås ved at blive opdaget og repareret i tide. Derved kan mange penge enten spares eller bruges på andre på bygningerne. Vi vil også undgå de voldsomme udskiftninger af originale bygningsdele på historiske bygninger, vi ofte ser i dag.

Allerede for 25 år siden etablerede man i Holland en organisation, ”Monumentenwacht”, der på abonnementsbasis sender 2 specialuddannede håndværkere ud og besigtiger bygninger, dækket af abonnementet en gang om året. Besigtigelsen udmønter sig i en rapport med en faglig prioritering samt anvisning på de nødvendige vedligeholdelsesarbejder på huset. I samarbejde med ”Monumentenwacht Nederland” og en række interesserede danske partnere, og med støtte fra EU-programmet Adapt, etablerede RaadvadCenteret i 1999 en tværfaglige efteruddannelse af 12 fagkyndige håndværkere i bygningsbevaring og bygningsvedligeholdelse, der kan forestå en lignende Bygningssynsordning i Danmark.

Selve Bygningssynet foregår ved, at de udsendte håndværkere arbejder i team, to og to. De ankommer i en varevogn, udstyret med alle nødvendige grejer: Stiger, kikkert, lygter, murerskeer, mørtel, ekstra tagsten, kit, ”hæfteplater osv. Endvidere et lille ”kontor” med telefon, fax computer osv.

Under ”bygningssynet” gennemgår de to bygningssynshåndværkere bygningen fra kælder til tag. Derefter foretager de forskellige akutte vedligeholdelses arbejder på stedet: Renser og tætner tagrender og nedløb, lægger skæve tagsten på plads, tætner utætte inddækninger m. m. Til sidst udarbejder de udsendte håndværkere en rapport over husets tilstand

Rapporten indeholder del:

 • 1-årsplan for de vedligeholdelsesarbejder på huset der skal udføres inden 1 år.
 • 5 årsplan for arbejder, der anbefales at udføres indenfor en tidshorisont på 5 år.
 • Konkrete anvisninger på, hvordan de nødvendige arbejder skal udføres.

Husejeren får derved en prioriteret plan at gå frem efter plus at der anvises konkrete måder at udføre arbejdet på. Rapporten tilgår ikke andre end Raadvad’s Bygningssyn, uden ejerens accept.

Første gang, bygningssynet foretages, kan det tage mange timer, alt efter husets størrelse. De efterfølgende årlige bygningssyn tager lang mindre tid, da håndværkerne nu kender huset. Det skal pointeres, at de vedligeholdelses- og istandsætningsarbejder, der efterfølgende skal ske på bygningen, udføres af lokale håndværkere efter husejerens eget valg, men med udgangspunkt i RaadvadCenterets anbefalede vedligeholdelse og istandsættelsesforeskrifter.

Raadvad’s Bygningssyn dækker bygningens tag og fag, d.v.s taget og ydervæggene, herunder skorstene, fundamenter, ydervæggenes indersider, indvendige rum, køkkener, badeværelser etc.

Som nævnt prioriterer Raadvad’s Bygningssyn bygningers arkitektoniske og bevaringsmæssige kvaliteter højest i den foretagne vurdering og rådgivning. Der stiles herudover altid efter de mest minimale indgreb, på den teknisk bedst holdbare og økonomisk mest fordelagtige mpde.

Abonnementet dækker:

 1. Et årligt Bygningssyn af 2 håndværkere, afregnet efter effektivt timeforbrug.
 2. Raadvad’s Vedligeholdelsesmanual for husejere.
 3. Information og rådgivning om istandsættelse- og vedligeholdelses- spørgsmål.
 4. Nyhedsbrev fra RaadvadCenteret samt restaurerings-nyt med de seneste erfaringer om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger.
 5. Særlige målrettede og favorable kursustilbud fra RaadvadCenterets regionale Centre om vedligeholdelse og istandsættelse.

Bygningssynet omfatter:

 1. Rensning af tagrender, skotrender mm.
 2. Udførelse af uopsættelige nødhjælpsarbejder på bygningens tag, lapning af mindre huller i taget.
 3. Udarbejdelse a en Bygningssynsrapport, indeholdende:
  • En generel vurdering af bygningen
  • En prioriteret 1-årspaln for vedligeholdelse og istandsættelse af bygningen.
  • En prioriteret 5-årsplan for bygningens fag og tag.
 4. Informationsmaterialer om den praktiske udførelse af de pågældende arbejder.
 5. Efter ønske: henvisning til håndværkere, der kan udføre vedligeholdelsen efter Raadvad’s Bygningssyns anbefalinger, samt nødvendige specialfirmaer.

Raadvad’s Bygningssyn kan ud over dette bestilles til delopgaver inden for sine speciale-områder, f.eks. vurdering af vinduer i forhold til istandsættelse+forbedring/udskiftning, vurdering af facadebehandlinger, herunder vask og afrensning, vurdering af foretagne udvendige arbejder på ældre bygninger. Disse ydelser afregnes efter timeforbrug plus et administrationsgebyr.