Affald hentes nu om mandagen

NYE TØMMEDAGE FOR AFFALD. –  Fra april 2022 kommer skraldemanden på besøg i Dragør Gamle By om mandagen. Den første tømmedag bliver mandag den 4. april. (I den førstkommende uge får vi altså hentet affald torsdag som hidtil, men derefter er mandag fast tømmedag).

Der kommer også ny afhentning af papirsposer i april. Her vil vi få hentet papir onsdag d. 27 april og derfra er der afhentning af papir hver 4. uge. Kommunen lover, at nedenstående link snarest bliver opdateret med de nye  tømmedage, så man selv kan finde dem – og evt .downloade en kalender for 2022:

https://dragoer.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx?b=1

Udgivet i DBF

Ingen generalforsamling foreløbig i 2021

Corona-situationen forhindrer fortsat afholdelse af vores traditionsrige generalforsamling, som plejer at blive afviklet i en stopfyldt aula på Dragør Skole. Her er i stedet for formandens skriftlige beretning for foreningsåret 2020,:

Igen i år må I nøjes med at få den skriftlige beretning om årets gang. Bestyrelsen ser frem til at vi igen kan mødes i hyggeligt samvær og nyde det gode naboskab med sild, øl, snaps og ost.

Der er sket rigtig meget i det forløbne år. Størst af alt for en bevaringsforening som Beboerforeningen har været spørgsmålet om UNESCO og forvaltningen af Dragør by og havn i fremtiden. Alle medlemmer har i februar fået omdelt bestyrelsens bud på fordele og ulemper i forbindelse med kommunens borgerinddragelse. Og vi håber, at rigtig mange af jer fulgte opfordringen til selv at bidrage med synspunkter. Vi kender endnu ikke resultatet af denne borgerinddragelse, men med en UNESCO-udpegning vil fokus på bevaringen af vores by blive yderligere understreget. Bestyrelsen melder tilbage til jer efter kommunalbestyrelsens behandling i april.

Og netop bevaring har beskæftiget bestyrelsen gennem hele året. Vores gode samarbejde med Dragør Kommune er blevet understreget ved mange gensidige henvendelser, ligesom vi har været inviteret med til dialog omkring forskellige emner gennem året. Det har ud over UNESCO været kystbeskyttelse, affaldssortering, udeservering, omlægning af Nordre Væl og flere enkeltsager i byen. 

Som vi mange gange tidligere har sagt, er kommunens forvaltning arbejdsmæssigt belastet af tunge sager af betydning for vores by. Forvaltningen har ganske enkelt svært ved at følge med de mange sager. Vi har i det forløbne år oplevet stigende sagsbehandlingstider, der har betydet, at flere husejere har igangsat deres byggeprojekter inden godkendelse. Dette er selvfølgelig helt uacceptabelt: både de lange sagsbehandlingstider, men også den selvtægt der er kommet ud af det. Det er ofte disse sidste sager, som bevaringsmæssigt er problematiske. Beboerforeningen støtter, at forvaltningen får flere ressourcer, så håndhævelsen af lokalplanen kan styrkes, og frustrationerne hos beboerne minimeres.

Turisme
Det første, vi skal pege på, er turismen i Dragør. Den er steget ganske betydeligt, uagtet UNESCO. – selv i et Corona-år. Beboerforeningen var repræsenteret, da Dragør Turistråd udarbejdede sin turismestrategi for godt et år siden. Kommunalbestyrelsen besluttede, at denne strategi skal lægges til grund for Dragør kommunes Turismestrategi. Dette arbejde er kommunen i fuld gang med. Det er vigtigt, at der i markedsføring af Dragør sættes fokus på, at turismen skal være til gavn for både beboere, erhvervsdrivende og turister. Denne treenighed er helt afgørende for Dragør. Der har gennem sommeren været en del tumult mellem de erhvervsdrivende og beboerne. Det er uholdbart, Dragør må stå sammen om en turismepolitik, som er til glæde for os alle. Dragør skal satse på de turister, der er til gavn for hele Dragør og vi skal samtidig undgå masseturisme. Det er dejligt, at Dragør kommune tager temaet op.

Kystbeskyttelse
En anden stor udfordring for hele Dragør er kystbeskyttelsen mod havstigning og stormflod. Det bliver en stor udgift, som Dragør i alle tilfælde skal tackle. Her er det selvfølgelig vigtigt at både Dragør gamle by og havn bliver sikret mod disse forudsete klimaændringer. Bevaringsmæssigt er det helt afgørende, at by og havn hænger sammen som en helhed. Den afholdte arkitektkonkurrence er nu afsluttet, og vores politikere skal tage stilling til det videre arbejde. Beboerforeningen har deltaget aktivt i drøftelserne og er fortsat inviteret til at deltage fremadrettet.

Udeservering
Der har været en temadrøftelse mellem Dragør kommune og konkrete aktører på Kongevejen, hvor Beboerforeningen har deltaget. Beboerforeningen er enig i, at vores erhvervsdrivende skal sikres de bedste muligheder for at drive deres virksomhed – det er jo også i høj grad beboernes nærbutikker. Men Beboerforeningen har ved talrige lejligheder påpeget både overfor de erhvervsdrivende og overfor kommunen, at ingen – hverken beboerne eller erhvervslivet – kan være tjent med, at Kongevejen udvikler sig til et tivoli og at det offentlige rum, som vi alle sammen ejer og bruger, bliver privatiseret. Det er en hårfin balance, hvor kun dialog er vejen frem. Det er netop besluttet i kommunens økonomiudvalg at fortsætte udeservering, men denne gang med meget konkrete rammer for, hvordan udeservering skal foregå. Det drejer sig ikke alene om borde og stole, men også i høj grad om afskærmninger, blomsterkummer og skilte. Dragør har skelet til byer, hvor man har været bedre til at tackle disse spørgsmål, og vi ser frem til at få en sommer med et levende bymiljø, der matcher vores bevaringsværdige by.

Trafik og parkering
Der er endnu et initiativ i gang i kommunen omkring trafik og parkering, og hvor Beboerforeningen er blevet opfordret til at deltage. Parkeringsproblemerne er ikke blevet mindre med den øgede turisme. Det er nødvendigt at få turismetrafikken ledt ud til p-pladserne ved havnen og Dragør Fort, mens p-pladser tættere på byen kan blive forbeholdt beboerne og de handlendes kunder. Gennem snart to år har vi i samarbejde med Dragør Kommune gennemført en kampagne mod ulovlig parkering i den gamle by og ved Kongevejen. Den har været en succes. Det er kun enkelte, desværre gengangere, som synes at være ligeglade med parkeringsreglerne i byen og med hensynet til deres naboer. På det seneste har vi oplevet, at politiet – endog det ridende politi – har haft bødeblokken fremme. Det støtter vi.

Affaldssortering
Dragør er bagud med at opfylde regeringens og folketingets krav om affaldssortering. Vi skal også i Dragør gamle by finde løsninger for vores affald. Kommunen har søgt om, at Dragør gamle by behandles særskilt. Og det støtter vi. Beboerforeningen er i dialog med kommunen om spørgsmålet, ligesom vi har nedsat en intern arbejdsgruppe, der er i løbende dialog med fagfolk på området. Vi kan ikke acceptere at have 6-8 forskellige affaldsbøtter stående i vores små gårdhaver. Og vi kan ikke acceptere, at affaldet skal stå i gader, stræder og på pladser. Vi er nødt til at finde praktisable løsninger, selvom vi helst så en dispensation. Affald bliver en stor udfordring det næste år – mindst på højde med parkeringsspørgsmålet.

Varmepumper
Varmepumper anbefales af regering og folketing som alternativ til fossile brændstoffer. Vi har drøftet problematikken med kommunens forvaltning, da mange i byen varmer op med naturgas. Lokalplanen er meget restriktiv omkring opsætning af varmepumper. Og det er der god grund til i vores tætte bomiljø, hvor der allerede nu er opsat en del varmepumper. Nogle pumper er ikke støjbelastende, hvor andre støjer betydeligt – op til 65 dB. Det er et helt uacceptabelt støjniveau. Under alle omstændigheder, må der ikke opsættes varmepumper i vores by uden ansøgning. En drøm kunne være, at der blev ført fjernvarme til det sydlige Amager.

Fibernet
Installering af fibernet i Dragør gamle by har været sin egen lille gyser. TDC startede nedgravning i den nordlige del af byen, hvor svenske entreprenørfirmaer gravede kabler ned og opsatte plastikkasser på facaderne, som det lystede dem. Beboerforeningen var blevet hørt i forvejen om mulige udfordringer, hvor vi påpegede undergrunden, der har national arkæologisk interesse, de fredede huse og i det hele taget det bevaringsværdige miljø. Vores svar videresendte Dragør Kommune til TDC, men det nåede aldrig de svenske entreprenører. Arbejdet blev sat i bero, og i dag oplyser TDC, at nedgravning af fibernet i den gamle by ikke vil være rentabelt! Selvfølgelig skal Dragør gamle by have adgang til fibernet, men kunstarten ”at indpasse alt det nye i det gamle” har hidtil ikke været overholdt i denne sag. Det må den blive, og Beboerforeningen har derfor opfordret kommunen til at tage fornyet kontakt til TDC.  Desuden påpeger Beboerforeningen, at fremtidens mobile internet G5 er under udrulning mange steder i Danmark og faktisk ville passe ideelt til os i Dragør som supplement til eller erstatning for Stofa-netværket, som mange af os bruger i dag.

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har trods nedlukning hele tiden været i arbejdstøjet. Men vi har desværre måtte sige farvel til Beboerforeningens trofaste støtte gennem mange år, Bo Sillemann, der desværre døde. Bo var bl.a. tovholder på vores Bevaringslager sammen med Niels Andersen. Niels fortsætter nu arbejdet sammen med Hans Krebs Ovesen. Senest er Toke Colding flyttet fra byen med sin familie. Både Bo og Toke var suppleanter, men vi må vente til en egentlig generalforsamling, før vi kan få valgt nogle nye.
Da afstandskravet gjorde vores små stuer umulige at holde møde i, lånte vi Lokalarkivets store møderum, og på det seneste har vi mødtes på kryds og tværs på gader og i døråbninger – og mailet til hinanden. Vi har holdt møder med kommunens nye direktører Asger Villemoes Nielsen og Mads Leth-Petersen om udfordringerne for os i den gamle by. Det er fint med disse tætte kontakter til kommunens øverste ledelse. Og så skal vi åbenbart snart byde en ny borgmester velkommen.

Nye beboere
Der er usædvanligt gang i hussalget i Dragør gamle by. Heldigvis er det både unge og gamle, der flytter ind i vores levende by. Beboerforeningen byder de nye velkommen med en velkomstpakke, ligesom vi følger en god tradition op med byvandringer for de nye beboere. Det er så tydeligt, at de nye beboere glæder sig til at blive en del af vores miljø, og mange melder sig straks ind i vores forening. Vi er sikre på, at der er mange nye medlemmer, der vil møde op til vores kommende generalforsamling.

Medlemsorientering
Vi håber, at Beboerforeningens medlemmer føler sig orienterede om foreningens arbejde gennem Beboerbladet, vores hjemmeside og Facebook. I Corona-tiden med den manglende generalforsamling har vi øget antallet af beboerblade. Heldigvis har flere tilmeldt sig vores lukkede Facebook-gruppe, men der er stadig plads til flere. (Se adressen på bagsiden)

Regnskab, budget og kontingent
Ligesom sidste år må vi levere kassererens regnskab i jeres postkasser. Derfor følger der med Beboerbladet (marts 2021) en kuvert med det revisorpåtegnede regnskab samt kassererens bemærkninger.
Da vi ikke kan stemme om kontingentsatsen, som vi plejer, har bestyrelsen besluttet at fastholde kontingentet på 100 kr. pr. medlem, dog 200 kr., når der er to i husstanden.

40 års jubilæum
Beboerforeningen havde 40 års jubilæum i maj 2020, men fejringen forsvandt ud af vores hænder. Og nu har vi snart april 2021, hvor vi heller ikke kan afvikle nogen generalforsamling. Vi må håbe det kan lade sig gøre senere på året. I alle tilfælde er det dejligt, at der er så stor opbakning bag vores bevaringsforening.

Udgivet i DBF

UNESCO Verdensarv – ja eller nej ?

HØRINGSSVAR TIL DRAGØR KOMMUNE 18. februar 2021:

Beboerforeningen for Dragør Gamle By har modtaget en opfordring fra Dragør Kommune til at deltage i høringen om Dragør som fremtidigt verdensarvssted. Vi takker for indbydelsen, og opsummerer herunder en række synspunkter på fordele og ulemper ved en UNESCO-udpegning.

Nærværende høringssvar udsendes også skriftligt til alle vores medlemmer. Da der vil være mange holdninger til sagen, som ikke kan rummes i et forenings-svar, opfordrer bestyrelsen for Beboerforeningen alle medlemmer til også individuelt at give deres mening til kende via høringslinket på kommunens hjemmeside.

Dragør Kommune har i Forvaltningsplanen for et evt. UNESCO-site opstillet fire temaer: fortsættelse af bevaringsindsatsen, håndtering af turismen, klimaudfordringer og truslen fra havet, samt udfordringer med trafik og parkering.

Beboerforeningen tager i dette høringssvar udgangspunkt i de fire temaer.

Fordele ved en UNESCO-udpegning:

– Turismen i Dragør har været i kraftig stigning i en årrække og vil fortsat stige uanset UNESCO. I forbindelse med UNESCO-overvejelserne er der også ved at blive udarbejdet en turismestrategi. Den skal bl.a. skabe nye rammer for en fremtidig håndtering af trafik og infrastruktur, herunder sikre enkle og overskuelige parkeringsløsninger for byens egne borgere. Disse udfordringer er meget tunge at løse lokalt rent økonomisk, men en udpegning som verdensarv vil med stor sandsynlighed kunne udløse bidrag fra store fonde til at få disse ting på plads. Turismestrategien skal også indeholde en formidlingsdel, der udover at redegøre for Dragørs natur- og kulturmæssige kvaliteter også redegør for, hvordan man opfører sig som gæst i et levende bymiljø.

– Flere gæster i byen vil gavne byens erhvervsliv. Beboerne i den gamle bydel sætter stor pris på og er afhængige af det levende butiksliv på Kongevejen, og de mange forskellige serveringsmuligheder i området. Turister giver handlende og restauratører et bredere økonomisk grundlag. En UNESCO-udpegning kan blive en økonomisk fordel for hele byen.

– Det bevaringsarbejde, som har været en succes i de seneste mange årtier, vil med en UNESCO-udpegning blive understreget og fastholdt med en konkret Forvaltningsplan, hvor kommunen selv håndterer udviklingen i byens fysiske miljø.

– Efterårets udredninger af den fremtidige kystsikring af hele kommunen, har klart vist, at det er en kompliceret og ikke mindst kostbar opgave. Den skal dog løses, helst så skånsomt som muligt. Vandet stiger uanset UNESCO, men en status som verdensarv vil sandsynligvis forøge mulighederne for nødvendig ekstern finansiering fra fx fonde.

Ulemper ved en UNESCO-udpegning:

– Massetilstrømning af turister og manglende parkeringskapacitet, som kan blive aktuelt uanset UNESCO vil genere beboerne i den gamle by. Det er nødvendigt at se disse udfordringer i øjnene nu, men der er næppe kommunal økonomi til at løse problemerne gennemgribende.

– En øget tilstrømning af turistbusser og privatkørende gæster vil give ekstra besøgspres i de smalle gader og på havnens kajer, som af mange lokale vil opfattes som en ulempe. En tæt styring af kommercielle turistgruppers vej gennem byen og øget information om, hvordan man opfører sig i et levende boligmiljø vil blive nødvendig.

– Tivolisering af byens offentlige rum, udelukkende med henblik at tiltrække en masseturisme, vil forsimple den bevaringsværdige by, gøre den mindre attraktiv at bo i, og mindre attraktiv at besøge. Og formentlig også gøre byen mindre attraktiv for den type varieret handelsliv, vi for øjeblikket nyder godt af. Der er blandt nogle af kommunens borgere udtrykt usikkerhed om, hvad en udpegning til verdensarv vil betyde for deres daglige liv. Der findes ganske vist succeshistorier fra andre bysamfund, som har haft god gavn af at komme på verdenskortet, men de færreste eksempler er direkte sammenlignelige. Det betyder, at forventningerne til fremtiden mere er præget af tro og holdninger end af egentlige kendsgerninger.

BILAG:

Tidslinje for bevaringsarbejdet for Dragør Gamle By
Lige siden sejlskibstidens endelige ophør ved slutningen af det 19. årh., har der været fokus på byen og dens skrøbeligheder.:
– 1887 – 1940: Dragørs Fremme, der arbejder på at få sat skik på primært byens omgivelser.
– 1930 Oprettelsen af Dragør Museum, der skulle være med til at bevidstgøre byens beboere om deres særegne by. Foreningens motto var, og er fortsat: Ren og klar skal nutid føre fortids røst til fremtids øre.
– 1932 Oprettelsen af et bevaringsnævn under Dragør Kommune. Dette eksisterer stadig.
Der har også været fokus på formidlingen af Dragør Gamle By, så byen, som attraktion fortsat har kunnet tiltrække såvel nye husejere som gæster.
– 1926-1971 Amager Turistforening, der primært formidlede Dragørs kulturhistorie med store festarrangementer.
– 1974 Dragør Kommune vedtager en Byplanvedtægt for Dragør gamle bydel.
– 1980 Beboerforeningen for Dragør Gamle By stiftes.
– 1991 Dragør Kommune vedtager en bevarende lokalplan for Dragør gamle bydel (Lokalplan 25, der stadig er gældende)
– 2012 Dragør Turistråd etablerer et turistkontor ved Havnepladsen.
– 2013 Dragør Gamle By bliver udpeget som national seværdighed med retten til at benytte det Det brune Johanneskors, af Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Visit Denmark.
– 2018 Dragør Kommune ansøger om af få Dragør Gamle By og havn optaget på den danske UNESCO tentativliste.
– 2018 Beboerne i Dragør Gamle By og Dragør Kommune modtager H.K.H. Prins Henriks danske Europa Nostra Pris for en vedholdende og engageret bevaringsindsats for Dragør Gamle By og havn gennem næsten 100 år – og dermed også for en særlig indsats for bevaring og udvikling af dansk bygnings- og landskabskultur.
– 2017 Optager Kulturministeriet Dragør Gamle By og havn på den danske tentativliste.
– 2019 Museum Amager overtager driften af Turistkontoret.

Udgivet i DBF

Skraldespands-planerne nærmer sig den virkelige verden

Truslen om et helt batteri af skraldespande i vores små gårdhaver ser ud til at drive langsomt over. Kommuner og brancheorganisationer kræver mere fleksibilitet og hensyn til særlige miljøer som Dragør

Beboerne i Dragør Gamle By kan godt forberede sig på at skulle rykke lidt sammen på møblementet i vores små gårdhaver. Men en ny skraldeordning bliver sandsynligvis ikke så omfattende, som regeringens affaldsplan stiller i udsigt. Der skal fortsat sorteres i 10 forskellige fraktioner, men det er netop politisk besluttet i Dragør Kommune, at der skal tages særlige hensyn i den gamle bydel.

Første skridt bliver, at alle husstandene i Dragør får afhentet kildesorteret bio-affald og restaffald i en todelt skraldebeholder med virkning fra engang i år 2022. Men politikerne er indstillet på at give den gamle bydel en særordning, fordi afhentningen af affaldet kan blive fysisk svær at gennemføre på grund af de snævre stræder og små gårde.

Set fra beboernes side er det meget positivt, at samtlige partier i Kommunalbestyrelsen viser fleksibilitet i sådan en sag. Men hvordan den konkrete løsning kommer til at se ud, ved ingen noget om endnu, men Beboerforeningen har længe været i tæt samarbejde med kommunen for at drøfte mulighederne. Foreningen støtter naturligvis principielt tankerne om sorteret affald. Regeringens affaldsplan er p.t. ude til høring, før den af Folketinget bliver ophøjet til lov. Mange kommuner og bl.a. interesseorganisationen Dansk Affaldsforening har indsendt høringssvar, hvor de understreger nødvendigheden af at få indbygget mere fleksibilitet og fornuftige undtagelsesmuligheder i den nye lov.

Fremtidens affald i Dragør

Sådan siger den kommende lov:

Vi skal sortere disse 10 fraktioner hjemmefra, allerede inden de afhentes eller afleveres:

Madaffald, Papir, Pap, Glas, Plast, Metal, Drikkevarekartoner, Elektronik, Farligt affald, Restaffald.

Dog kan glas indsamles i kuber og farligt affald/elektronikaffald indsamles i miljøskab eller bokse. De officielle krav er, at den enkelte husstand maksimalt modtager 3 beholdere til disse kommende fraktioner, og det er også i denne sammenhæng, at Dragør kommune er indstillet på at være fleksibel i den gamle bydel.

Der kommer også pligt til indsamling af tekstiler i 2022, hvor kravene endnu ikke er besluttet til husstandsnærhed eller indsamlingsmetode.

I Dragør bliver de nye affaldsordninger opdelt i flere faser:

Fase 1

Dragørs nuværende affaldssystem lever ikke op til de nye krav. Kommunens teknikere analyserer fortsat, hvordan et nyt system skal indrettes, men indsamlingen af bio-affald og restaffald fra cirka første kvartal i 2022 ligger fast.

Fase 2

Næste fase bliver derefter indsamling af metal, plast og drikkevarekartoner samt indsamling af farligt affald. Det skal også foregå i faste husstandsbeholdere og ikke i poser og sække. I den fase skal der endnu en gang tages stilling til de særlige forhold i Dragør Gamle By.

Den nuværende ordning for glas, hvor vi afleverer i kuber rundt omkring i byen fortsættes sandsynligvis, da den lever op til de nye krav.

Nye skraldebiler

For at skraldebilerne overhovedet kan medvirke i de nye affaldsordninger, skal de indrettes helt anderledes. Køretøjerne skal derfor enten ombygges eller udskiftes til nye skraldebiler med rumopdelt indsamlingsudstyr. Dette skal ske ved udbud, og der er lang leveringstid.

Derfor har politikerne i Dragør allerede nu besluttet, at der indføres indsamling af kildesorteret bioaffald og restaffald i en to-delt affaldsbeholder med en tømning hver 14. dag. Dette giver skraldeselskabet ARC mulighed for at igangsætte udbud mv af de nye skraldebiler.

                                                                                                                                                      

Udgivet i DBF

UNESCO og turisterne

Mange har spurgt til Beboerforeningens holdning til UNESCO. Her er svaret meget enkelt: Vores forening har i 50 år kæmpet for bevarelsen af vores unikke nærmiljø, som vi alle nyder i det daglige. Og her kan Verdensarven vise sig som et et effektivt redskab.

Beboerforeningen for Dragør Gamle By blev stiftet i 1970 med bevaring af den gamle by i højsædet, og lige siden har foreningens arbejde været koncentreret om den bevaringsværdige by og bevaringen af byens huse. Med gode råd til nye beboere, information på hjemmesiden, byvandring for nye beboere og en årlig håndværksdag, med vekslende temaer. Dragør er en helt særlig by, og vi har pligt til at passe på den.  F.eks. hed det på generalforsamlingen i 2005, at Lokalplan 25 er ok, men at en kommunal håndhævelse er nødvendig, hvis vi ikke skal spolere den mangeårige bevaringsindsats, som den navnkundige doktor Poul Dich tog initiativ til i allerede begyndelsen af 1930’erne.

Vi har gennem årene holdt møder med bevaringsorganisationen Europa Nostra sammen med Dragør Museum, særligt i forbindelse med det politiske ønske om boligbyggeri på havnen. Vi har mødtes tæt med Kulturministeriet i forbindelse med fredningsgennemgangen, og desværre ikke mindst i forbindelse med de påtænkte affredninger. Dragør Kommune har i forbindelse med affredningerne gjort Kulturministeriet opmærksom på, at Lokalplan-redskabet ikke er stærkt nok til at sikre byens bevaring fremadrettet. Vi har holdt møder med Dragør Kommune gennem alle årene, om masser af konkrete ting, heriblandt om bevaring og kommunens mange dispensationer, der udhuler byens bevaringstilstand.

En mangeårig ambition er at få kulturmiljøer som Dragør Gamle By ind i den nationale bygningslovgivning, så det ikke alene er kommunalpolitikeres varierede syn, der skal sikre bevaringsværdige bygninger. Dette forarbejde deltager Beboerforeningen fortsat i.

Hvorfor så gå ind for en UNESCO-nominering ?

I forlængelse af det mangeårige arbejde for bevaringen af Dragør Gamle By, ser vi udpegningen som officiel verdensarv som et potentielt værdifuldt redskab, specielt for alle os, der vil værne om vores lille, unikke by.

En del af udpegningen som verdensarv er nemlig en såkaldt Forvaltningsplan. Vi ser den som et håndslag på, at kommunen vil bevare og pleje vore lokale værdier, også i fremtiden, uanset hvordan de politiske vinde måtte blæse i en given valgperiode. Forvaltningsplanen er ikke en stramning af kommunens hidtidige rammer for den gamle by, men en konkret konstatering af de regler, der allerede eksisterer, og som kommunen forventes at leve op til.

I Beboerforeningens bestyrelse har vi nøjagtig samme skepsis over for stigende turisme som alle andre beboere i den gamle by. Foreningen har netop været med i forarbejdet til en ny turismestrategi for Dragør Kommune. Og her har vores mantra konstant været: vi skal ikke have en turismepolitik for turisternes skyld, men for vores egen.

Men i et fredeligt kulturland som Danmark, med en international lufthavn i baghaven og en krydstogtterminal på den anden side hovedstaden, så kan vores lille smørhul ikke undgå turisme, uanset en UNESCO-udnævnelse eller ej. Vi ser til gengæld en verdensarv-beslutning som en forpligtelse for politikerne til at styre turismen, så den bliver til gavn for os beboere og vores (stadig) flotte og varierede butiksliv.

Dragør Kommune vil i de første måneder af 2021 høre borgerne (specielt i Den Gamle By) om vores holdning til verdensarv-planerne. Desværre kan egentlige borgermøder ikke p.t. gennemføres, men der planlægges interviewundersøgelser, som skal være med i grundlaget for en politisk beslutning senere på året.

Beboerforeningen støtter varmt sådan en samlet dialog, beboere, erhvervsdrivende og turismen imellem, og indgår selvfølgelig i det videre arbejde.

Udgivet i DBF

Vi bor ovenpå et marked

I forbindelse med nedgravning af fiberkabler og opsætning af teknikkasser i foråret 2020 havde telegiganten TDC totalt ignoreret de særlige regler, som gælder for udgravninger i Dragør Gamle By. Det fik Det arkæologiske museum Kroppedal til at skrive til TDC for at understrege reglerne og formålet med dem:

”Området omkring Stettinstræde i Dragør gamle by ligger indenfor et areal af national kulturhistorisk betydning (se Slots- og Kulturstyrelsens database Fund- og Fortidsminder 020301-36). Området er udpeget, da Dragør har en fortid som markedsby og en del af Skånemarkedet i 1300-tallet. Først i 1500-tallet opstod der permanent bebyggelse. Resterne af markedspladsen ligger med et op til to meter tykt kulturlag under den nuværende by. På markedspladsen har endvidere ligget en lille kirke og to kapeller.

Endvidere er der fund fra både jernalder og vikingetid, der viser spor efter ældre bebyggelse i området.

Af disse grunde har Kroppedal Museum en kraftig formodning om at I vil støde på fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet.

Følgende passus vil passe fint til jeres anlægsarbejde (passus, som vi normalt knytter til en lokalplan eller planmateriale fra kommunen):

”Kroppedal Museum oplyser, at der indenfor lokalplanområdet er kraftig formodning om, at der kan være risiko for at støde på væsentlige fortidsminder, som står under Museumslovens beskyttelse ved eventuelle anlægsarbejder. Som antikvarisk ansvarlig institution anbefaler museet, at museet kontaktes i god tid forud for et eventuelt anlægsarbejde, hvor der kan foretages en arkivalsk kontrol af det berørte areal samt en eventuel arkæologisk forundersøgelse, der kan afklare art, omfang og kvalitet af eventuelle oldtidsminder. Udgiften til en større forundersøgelse skal afholdes af bygherren, eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, jf. § 26 stk. 2 i Bekendtgørelse af museumsloven (Lovbekendtgørelse nr. 358 af 08/04/2014).

Hvis der i forbindelse med et anlægsarbejde findes jordfaste fortidsminder, som eksempelvis mørkfarvede nedgravninger fra grave, affaldskuler eller stolpehuller, stenlægninger eller andre konstruktioner, træder museumslovens § 27 i kraft. Det betyder, at arbejdet skal indstilles øjeblikkeligt i det omfang det berører fortidsmindet, og museet skal tilkaldes. Fundets omfang og kulturhistoriske værdi vil blive vurderet, hvorpå museet eventuelt indstiller til Slots- og Kulturstyrelsen, at der skal foretages en arkæologisk nødudgravning inden jordarbejdet kan fortsætte. Udgiften til en eventuel nødudgravning vil påhvile bygherre, jf. museumslovens § 27, stk. 

Kroppedal Museum indgår gerne i et samarbejde, der kan få jeres fibernet-nedlæggelse til at glide som nemt som mulig, men vi er nødt til at blive varslet i god tid inden I går i gang. Inden anlægsstart var det nok en god idé at mødes til et besigtigelsesmøde på stedet.”

Udgivet i DBF

Hvor mange skraldespande har du plads til ?

Alle husstande i Dragør skal snart til at sortere deres affald inden afhentningen. Det kan betyde, at vi skal have tre eller fire store spande stående i vore små gårdhaver i Dragør Gamle By – og det har de færeste plads til. Beboerforeningen er nu i dialog med kommunen, så vi forhåbentlig kan finde løsninger, som både miljøet, kommunen og vi selv kan leve med.

Sådan et batteri af fire skraldespande er allerede normalen i vores nabokommune Tårnby. De er medllemmer af Amager Ressource Center lige som os her i Dragør, så vores affaldsordning kommer sandsynligvis til at ligne deres

Affaldshåndteringen fra vores husholdninger bliver grundlæggende ændret indenfor et årstid. Nu står der sortering og genanvendelse på dagsordenen, og Dragør Kommunalbestyrelse har netop besluttet, at byens borgere skal være parat til at levere separat bio-affald til et nyt biogasanlæg i Solrød fra år 2022.

Den nye affaldsordning betyder en lang række udfordringer for beboerne i Dragør Gamle By. Vores gårde og haver er i mange tilfælde så små, at man ikke, eller kun med stort besvær, vil kunne få plads til det krævede antal skraldespande pr. husholdning.

Beboerforeningens bestyrelse har allerede haft en god drøftelse med en projektmedarbejder fra teknisk forvaltning. Her har vi redegjort for en række væsentlige udfordringer og bekymringer, som er nedfældet i en kommunal rapport, som vi håber politikerne læser, før de beslutter sig for detaljerne i den nye affaldsordning. Nogle af vores væsentligste synspunkter er:

– Beboerne er glade for den nuværende ordning, og de fleste sorterer i forvejen og benytter opsamlingsstederne rundt om byen og i høj grad ARCs genbrugsplads i kommunen.

– Der er maksimalt plads til 1 stk. skraldespand i de små gårdhaver. Hvis det bliver obligatorisk med flere spande, vil en del husejere sandsynligvis placere dem på gaden.

– Husholdningsaffald må afhentes ugentligt, ligesom nu. Ellers bliver der lugtgener i det tætbebyggede miljø.

– Hvis man skal have separate køkkenspande, skal de være små, fordi køkkenerne i mange huse er meget minimale.

– En affaldsløsning bør tage hensyn til det generelle kulturmiljø – og udsigten til, at UNESCO udpeger Dragør som verdensarv. Her passer store plastickasser ikke så godt ind.

– Beboerne vil meget gerne fortsat sortere affald og bringe det til evt. nedgravede decentrale stationer. Men der bor mange i det gamle Dragør, som ikke er så fit længere, så en løsning med opsamlingsstationer kan vise sig problematisk.

– Forslag om, at ARC kunne køre en opdelt affaldscontainer ind i byen på bestemte datoer, hvorefter beboerne kunne aflevere deres affald i de rette fraktioner.

Beboerforeningens bestyrelse anbefaler overordnet kommunen, at man skræddersyr en løsning for den gamle bydel, i stedet for at starte med lappeløsninger. Beboerne i den gamle bydel producerer formentlig en lille brøkdel af kommunens samlede affaldsmængde, så man kunne forestille sig en dispensationsordning for en periode.

Der er nemlig store perspektiver i UNESCOs interesse for Dragør som kulturarv. Til yderligere beskyttelse af det historiske miljø kan man forestille sig, at parkeringen bliver reguleret og lagt usynligt og underjordisk, så der bliver bekvem plads til alle. I den sammenhæng kunne man etablere diskrete, tekniske løsninger med underjordiske affaldsanlæg med indbygget sortering i byens periferi – og tilsvarende gnidningsfri afhentning.

Beboerforeningen er foreløbig rigtig glad for interessen fra teknisk forvaltning, og vi mener, at dialog er vejen frem, når vi skal finde en løsning, som tilgodeser miljøet, kommunen og borgerne.

Et ad hoc-udvalg under Beboerforeningen vil i de kommende måneder holde øje med udviklingen, modtage forslag og input fra beboerne, samt forberede nogle konkrete affaldsløsninger til brug i Dragør Gamle By.

Udgivet i DBF

Privatejet turistattraktion

Dragør Kommune er netop nu i færd med at lave en ny Kommuneplan 2021. Forslaget er delt op i flere emner, herunder kulturmiljøet i Den gamle By og Havnen. Beboerforeningen gør i et høringssvar til kommunen opmærksom på, at vores gamle bymiljø har en særstilling blandt turistattraktioner: det hele er nemlig ejet af private beboere. Det kræver et særligt hensyn fra myndighederne, når der udvikles og laves turistpolitik, hedder det bl.a. i Beboerforeningens kommentar:

Kulturmiljøet, især i og omkring Den gamle By og Havnen, er en afgørende attraktion for både kommunens egne indbyggere og for besøgende udefra. Det nære, lokale liv i historiske og uspolerede omgivelser udgør en stor værdi for alle Dragørs borgere, og udøver naturligt også en meget stor tiltrækning på turister fra hele verden.

Beboerne i Dragørs gamle bydel har over de seneste år oplevet, at turismen er tiltaget kraftigt, hvilket har medført, at det er nu højt på dagsordenen, når beboerne mødes: hvornår fylder turismen for meget – og hvordan de besøgende kan selekteres, og eventuelt fordeles til andre områder af kommunen. Beboerforeningen er derfor glad for, at netop det tema ønskes belyst i planstrategien og dermed bliver en politisk prioritet fremover. Og vi støtter op om de forslag, som allerede er indeholdt i strategiforslaget.

Dragør gamle By som turistattraktion adskiller sig nemlig på et afgørende punkt fra andre store turistmål som Rosenborg, Frederiksborg Slot, Den lille Havfrue, Møns Klint etc. etc.  Disse nævnte turistmål er alle offentligt ejede – og ikke mindst er de ikke beboede. De 300 historiske og idylliske huse i Dragør gamle By er derimod alle privatejede, bliver vedligeholdt og bekostet uden én krone i offentligt tilskud – og især er husene rammen om masser af menneskers daglige familieliv og lokale samvær.

Denne status kræver efter Beboerforeningens opfattelse et ganske særligt hensyn, når turismens fremtid planlægges. Turistlivet udøves midt i almindelige menneskers hverdag, hvilket vi allerede gennem generationer har haft et naturligt og imødekommende forhold til. Men den tiltagende industrialisering af turismen vil udfordre både miljøet og den lokale velvilje.

Beboerforeningen er meget bevidst om, at livskvaliteten i den gamle bydel og havnen også beror på adgang til et sundt og varieret butiksliv. Det har vi hidtil været begunstiget af, delvis takket være vores mange turister, men vi deler samme ønske som formuleret i strategiforslaget: at vi holder nøje øje med, om specialbutikker og restauranter bliver udkonkurreret af souvenirbutikker og cafeer. Det ønsker vi bestemt ikke, og opfordrer til, at den tendens bliver modvirket ikke alene i hensigter, men også i den daglige politiske praksis.

Som sagt er Beboerforeningen meget glad for, at politikerne gennem oplægget til planstrategi bekræfter, at både udviklingen og beskyttelsen af Dragørs unikke kulturmiljøer skal gå hånd i hånd. Og at Dragør gamle By og Havnen, med strategiens ord, er et levende lokalsamfund, hvor der er plads til moderne udvikling i respekt for kulturarven.

Vi ser frem til en fortsat god dialog om bæredygtig udvikling af en 300 år gammel, hidtil uspoleret by.

Udgivet i DBF

Høringssvar: Beboerforeningen er stærkt kritisk over for affredninger i Dragør

De husejere, som af Det Særlige Bygningssyn er indstillet til af få fjernet fredningen af deres ejendom i Dragør Gamle By, har protesteret i høringsperioden op til den 3. juni 2019. Beboerforeningen støtter dem kraftigt – og har afgivet et høringssvar, som gengives herunder:

Til Slots- og Kulturstyrelsen

Høringssvar vedr. ønsket om affredning i Dragør:

  1. Mangelfuldt beslutningsgrundlag

Beboerforeningen for Dragør Gamle By har ved flere lejligheder gennem de seneste 4-5 år haft lejlighed til at vende fredningsgennemgangen med Slots- og Kulturstyrelsen – herunder i særlig grad styrelsens forslag til affredninger i Dragør. Beboerforeningen har i den sammenhæng fremsendt en stor mængde forslag til rettelser i det materiale, styrelsen havde udarbejdet om de enkelte huse – byggende på informationer fra ejerne af de berørte ejendomme. Styrelsens materiale indeholdt deciderede faktuelle fejl. I den forbindelse, har Beboerforeningen flere gange overfor Slots- og Kulturstyrelsen peget på nødvendigheden af at foretage fornyede besigtigelser. Det nu foreliggende materiale, som Det Særlige Bygningssyn har modtaget, er på nogle punkter ændret, men er samlet set stadig fyldt med beklagelige fejltagelser. Beboerforeningen er gennem hele forløbet blevet lovet at kunne følge processen, hvilket ikke er sket. Beboerforeningen er opmærksom på de store personalemæssige udskiftninger, der er sket i Slots- og Kulturstyrelsen, men alligevel er det beklageligt, at gamle aftaler ikke er blevet overholdt.

  • Til skade for det samlede kulturmiljø

Dragør Gamle By er som bekendt et kulturhistorisk vigtigt område – endda af international betydning, hvilket kulturministeren også har tilkendegivet ved at udpege byen til den danske tentativliste i forbindelse med UNESCO-verdenskulturarv. Samtlige af de nu foreslåede affredede ejendomme, udgør vigtige elementer i det samlede kulturhistoriske miljø. Beboerforeningen har ved flere lejligheder påpeget, at en affredning vil være til skade for kulturmiljøet i vores by. Det er dybt beklageligt, at fredningsinstituttet ikke kan omfatte samlede kulturmiljøer, men alene de enkelte elementer i byen. Foreningen har påpeget, at man ligefrem kan tale om et hul i bygningsfredningsloven.

På forskellige måder har Slots- og Kulturstyrelsen nævnt, at ejendommene jo fortsat er bevaringsværdige, og at vores bevarende lokalplan må håndtere disse ejendomme. Beboerforeningen vil dog anfægte, at Dragørs bevarende lokalplan (hvor udmærket, den i øvrigt er) kan erstatte en fredning.

  • Affredning af godkendte ejendomme

Beboerforeningen for Dragør Gamle By finder det beklageligt, at processen i forbindelse med fredningsgennemgangen skulle forløbe over så mange år med stadig skiftende personer i Slots- og Kulturstyrelsen som dialogpart. Resultatet med Styrelsens forslag til affredning finder Beboerforeningen ikke acceptabelt.

En hovedanke fra Beboerforeningens side har været og er, at Slots- og Kulturstyrelsens begrundelser for nu at ville affrede vedrører bygningsændringer, for størstedelens vedkommende er bygningsændringer som var sket inden de pågældende ejendomme blev fredet. Det er skæmmende at man her 40 år efter en lovændring, affreder en ejendom, som ikke er ændret siden, bygningen blev fredet.

Der er dog i enkelte af ejendommene sket visse ændringer i de forgangne 40 år, men disse ændringer er sket med Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse. Flere af disse ændringer har været drøftet indgående mellem ejerne og Slots- og Kulturstyrelsen, ligesom Styrelsen i flere situationer har givet tilskud til disse ændringer. Beboerforeningen tillader sig at påstå, at ministeriet på den måde har et medansvar for den situation, vi er havnet i. Slots- og Kulturstyrelsen kunne jo have undladt at give disse godkendelser.

Det er efter Beboerforeningen for Dragør Gamle Bys mening uhørt, at en lovændring fra for over 40 år siden først udmøntes nu. I den forbindelse er det så vidt Beboerforeningen er bekendt ikke på noget tidspunkt over årene antydet, at de pågældende ejendomme ikke overholder lovgivningen. I forbindelse med alle senere ændringer af bygningsfredningsloven, har vi da heller ikke kunne se af disse love og deres bemærkninger, at de tidligere B-fredede ejendomme på den måde ikke opfyldte bygningsfredningsloven. Rent administrativt finder vi processen dybt beklagelig.

  • Handlingsplaner i stedet for affredninger

Vi ved, at de enkelte ejere selv har gjort indsigelser og har inddraget advokatbistand. I den sammenhæng ved vi også, at ejerne vil tilbyde at søge at rette op på nogle af de misforståelser, der kan være sket gennem tiden. En sådan handlingsplan vil i modsætningen til affredning støtte bygningsbevaringen i Dragør. Og Beboerforeningen skal på det stærkeste anbefale, at Slots- og Kulturstyrelsen i dialog med ejerne i stedet vælger at udarbejde sådanne handlingsplaner i stedet for at affrede ejendommene.

Bevaringstanken har altid fyldt meget i diskussionerne i Dragør. Byen fik sidste år Prins Henriks danske Europa Nostra pris for sin bevaringsindsat gennem 100 år, og kulturministeren har som nævnt sat byen på UNESCOs tentativliste. Dragør, både de pågældende lodsejere, men også hele byen, er stolte af denne værdsættelse. Men samtidig skal Beboerforeningen gøre ministeriet opmærksom på, at den pågående fredningsgennemgang med de foreslåede affredninger går den helt modsatte vej. Beboerforeningen skal dybt beklage, at mange års solidt samarbejde med vores overordnede nationale myndighed på kulturområdet, på få år er vendt til mistillid. Vi skal appellere til, at man finder en opbyggelig løsning i de konkrete sager i Dragør, så vi kan få genoprettet det gode samarbejde med Styrelsen.

Med venlig hilsen

Hanne Bendtsen
Formand
Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Udgivet i DBF

Biler, biler og atter biler, som skal parkeres

Parkering i og omkring Dragør Gamle By er en udfordring, som både kræver akut handling – og langsigtet planlægning

Dragør Gamle By er gågadeby, og det har den været siden 1970’erne. Det betyder helt enkelt, at af- og pålæsning er tilladt, men parkering er forbudt! Reglerne er altså lette at huske, men ulovlig parkering er blevet et stigende problem, som kommunen nu prøver at tackle i samarbejde med Beboerforeningen.

Kampagne for bilen ud af byen
På Beboerforeningens generalforsamling sidste år, blev den megen parkering inde i byen drøftet og en kampagne foreslået. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet ihærdigt med at få produceret informationsmateriale til byens beboere og erhvervsdrivende samt til de ulydige bilister. For vi ved jo godt, at det er os selv og vores gæster, der ”lige” lader bilen stå, til vi skal bruge den næste gang.
Beboerforeningen har i arbejdsprocessen været i tæt dialog med Dragør Kommune, sådan at vi nu står sammen om en kampagne, så vi kan få byens pladser, stræder og gader fri for biler.
Informationsmaterialet bliver omdelt i hele byen af Beboerforeningens bestyrelse, til alle beboere og til de erhvervsdrivende. Det suppleres med en lille hilsen til forruden, hvis nogen skulle have glemt parkeringsforbuddet – også denne hilsen tager bestyrelsen sig af.

Kommer der så en p-vagt?
Det gør der ikke, for det er staten, der vil have alle indtægterne, og så bliver det bare en udgift for kommunen. Det er derimod os selv, der skal agere p-vagter, når konen, manden eller ungerne lige har smidt bilen fra sig udenfor hoveddøren. Og så huske at fortælle jeres gæster, at parkering foregår udenfor byen.

Men, der mangler parkeringspladser!
Mange af jer vil straks bemærke, at der mangler autoriserede parkeringspladser uden om vores by. Ja, der mangler måske parkeringsplads lige der, hvor du gerne vil holde, men antallet af parkeringspladser er tilstrækkelige på helt almindelige dage. Når der er fest i byen, så tager kommunen alternative områder i brug, og om sommeren, når lystsejlerne er kommet i vandet, så bliver den store grusplads ved Fortet indrettet til parkering.


Der er behov for, at den store parkeringsplads på havnen gøres mere populær. Mange fravælger den ligefrem. Men lad være med at køre rundt og lede i hele og halve timer. Et godt råd er: kør i stedet direkte til den store parkeringsplads. Det tager kortere tid at gå hjem end at køre rundt og lede – største afstand er 5 minutters gang og mindste bare 2 minutter. Nogle er utrygge ved parkeringspladsen på havnen, fordi ubehagelige typer ved sjældne lejligheder piller ved de parkerede biler. Beboerforeningen har kraftigt bedt kommunen om at gøre noget ved belysning og evt. overvågning i nattetimerne.

Inden for en kortere fremtid skal vi jo alle sammen til at køre i el-biler. Så skal der være mulighed for optankning af strøm, hvad jo ikke kan etableres inde i den gamle bydel. Derfor bliver havneparkeringen og ”grusparkeringen” endnu mere aktuelle, for her kan uden de store tekniske og æstetiske vanskeligheder sættes masser af ladestandere op.

Lappeløsninger hjælper ikke
Mange forslag om at indplacere et par ekstra p-pladser her og der, på skrå eller i stedet for et træ, eller måske nedlægge stejlerækkerne til fordel for biler, går bare ikke.Det er kortsigtede løsninger, der kun slører det reelle behov for p-pladser og misklæder den bevaringsværdige by.

På lang sigt kan parkerings-problemerne først og fremmest løses ved etablering af egentlige p-anlæg. Her i byen er en nedgravning af et p-hus den mest oplagte løsning, som der ikke er penge til i dag. Før Dragør Gamle By og Havn udpeges til Verdensarv, vil kommunen skulle udarbejde en plan for bl.a. infrastruktur omkring byen og havnen. Ved den lejlighed vil det være oplagt at sætte et p-hus på dagsordenen, især da en sådan helhedsplan vil forudsætte omfattende fondsmidler udefra. 

Udgivet i DBF