Nedgravning af fibernet i gaderne

Internetfirmaet Global Connect A/S tilbyder at forsyne husstandene i Dragør Gamle By med lyslederkabler til hurtige internetforbindelser. Beboerforeningen har ingen holdning til den teknologiske side af sagen, fx fiberkabler versus mobilt 5G som netforbindelse. Vi har heller ikke indsigt i økonomien i de forskellige valgmuligheder for hurtigt internet. Beboerforeningen er til gengæld meget opmærksom på, at gravearbejde i vores gader og stræder skal foregå hensynsfuldt og i overensstemmelse med bedste krav til håndværket, fx brolægningen.

Beboerforeningen har derfor sendt nedenstående høringssvar til Dragør Kommune vedrørende Global Connects ansøgning om at grave i gaderne:

Beboerforeningen for Dragør Gamle By takker for det illustrative høringsmateriale.

Frist for denne høring er senest mandag den 5. februar. Vi undrer os derfor indledningsvis over, at gravearbejdet påtænkes påbegyndt den 1. februar.

Vi er opmærksomme på regeringens ønske om nedgravning af fibernet i hele Danmark, men må bemærke, at vi som beboere jo påvirkes af ledningsarbejderne i gaden, hvorfor vi forventer, at det gennemføres med mindst mulig gene for os, og det afsluttes med et godt færdigt resultat.

Vi har følgende krav til Dragør Kommunes gravetilladelse:

–        at det arkæologiske museum, Kroppedal, kan acceptere gravearbejdet, så der tages hensyn til det nationale arkæologiske interesseområde – Dragør gamle by  

–        at brolægningen retableres i fuldt håndværksmæssig kvalitet, og at komprimering af underlaget foretages uden skader på husene

–        at der jævnligt foretages synsforretning og godkendelse i takt med, at de enkelte afsnit af gravearbejderne er færdige

–        at en repræsentant for beboerne inviteres med til synsforretningerne som observatør

–        at entreprenøren sørger for rimeligt uhindret adgang til vores matrikler

–        at der sørges for, at afhentning af renovation og levering af varer kan foregå i graveperioden

–        at syldsten ikke fjernes

–     at evt. skader på vores fundamenter og facader udbedres for entreprenørens regning

–        at gravearbejderne udføres og afsluttes i henhold til en aftalt tidsplan

–        at det vil være muligt for husejere at få indflydelse på, hvor indføringen i facaden skal ske.

Og sidst, men ikke mindst:
– at kommunen har de nødvendige beføjelser til at sikre sig, at kvalitet og tidsplan og øvrige vilkår overholdes. Det kan gøres ved en regel om dagbøder eller adgang for kommunen til at lade arbejdet færdiggøre for ledningsejerens regning. Dette skal blot stå som betingelser i gravetilladelsen.

Med venlig hilsen

På Beboerforeningens vegne

Hanne Bendtsen
Formand

Udgivet i DBF

Reservedele til Dragør Gamle By

Beboerforeningens Bevaringslager er leveringsdygtigt i stort og småt, når huset skal repareres eller måske tilbageføres til dets fordums charme

Vinduer, døre, tagsten, gulvklinker, håndtag, beslag, skruer og søm. Det lyder som kataloget fra et byggemarked – og det er det egentlig også: vareudvalget er bare temmelig bedaget, mellem 75 år og 200 år. Beboerforeningen har i mange år drevet et bevaringslager på non-profit basis. Herfra er udleveret hundredevis af byggevarer til lokale huse, og tilsvarende er hundreder af gode sager sat på lager.

På lageret findes snesevis af gamle vinduer – de fleste i rigtig god stand og med gammelt, charmerende glas med spil og kulør.

Lageret blev oprindelig grundlagt for at redde nogle af de mange solide bygningsdele, som fra tid til anden blev overflødiggjorte ved bygningsændringer i Dragør Gamle By. Fra starten var der stor velvilje til at indlevere til lageret, som sideløbende fik mange aftagere.

Lageret betaler ikke for indleverede genstande, og aftagerne får sagerne gratis. Eneste betingelse for ”kunderne” er, at bygningsdelene kun anvendes til at hus i den gamle bydel. Bevaringslageret er altså ikke en almindelig genbrugsbutik, men et initiativ til at bevare bygningsarven i byen.

Bevaringslageret bestyres af Niels Andersen (tlf. 20768842) og Hans Krebs Ovesen (tlf. 22 71 66 50), som lægger meget energi i at afhente og udlevere de gamle sager, og i det hele taget holde system i de mange ting. Bevaringslageret har ikke nogen fast åbningstid, men alle beboere er velkomne til at ringe og få en aftale om besøg.

Udgivet i DBF

Velkommen til Bevaringens Dag i Dragør

Den Gamle By er lørdag den 9. september 2023 centrum for demonstration af traditionelt håndværk, byvandring, museumsbesøg og to arkitekters mening om byens kulturhistorie – set udefra.

Program:

Kl. 10.00 Velkomst foran Dragør Museum ved Martin Hans Borg, Dragør Museumsforening

Kl. 10.05-10.30 Introduktion til den bevaringsværdige by og omvisning i museets nye udstilling ved Hanne Bacher Bendtsen, Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Kl. 10.45-11.45 Byvandring med fokus på den lokale byggeskik og uddeling af Dragør Bevaringsnævns nye Bevaringspris ved Martin Hans Borg.
Byvandringen starter ved Dragør Museum

Kl. 12.00-12.45 Frokostpause, tag madpakke med eller benyt en af byens mange cafeer

Kl. 12.45-13.30 Fokus på vedligehold og reparation af originale vinduer ved tømrerne Søren Levinsen og Jesper Elsgaard.
Foran Dragør Museum. (I tilfælde af regn – i det gamle værft på Dragør Havn)
– Fotomontage om reparation af vinduer
– Udstilling af bygningsdele fra Dragør Bevaringslager
– Relevante bøger med inspiration til at læse videre

Kl. 13.45-14.15 Borgmester Kenneth Gøtterup har været på rundtur i den gamle by, hvor han fortæller om det vigtige i Dragørs bevaringsarbejde. Turen er optaget af Ebbe Kyrø.
Filmen vises i Havnepakhuset.
Der serveres kaffe og kage bagefter

Kl. 14.30-15.30 Dragør set udefra. Byvandring med arkitekterne Henriette Vamberg og Jan Gehl.
Byvandringen starter ved Dragør Museum

Kl. 15.30 Afslutning ved Ebbe Kyrø, Dragør Bevaringsnævn

Udgivet i DBF

Høringssvar til Dragør Kommune vedr. udeservering

Til Dragør Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik

MARTS 2023

Mange tak for tilsendt høringsmateriale.

I Beboerforeningens høringssvar fra 27.11. 2022 anførte vi, at anvendelsen af byens offentlige arealer til udeservering havde fundet et acceptabelt niveau, der matchede den bevaringsværdige by, Dragør. Og caféerne gjorde rigtig meget for at Kongevejen præsenterede sig fint.
Med de nye muligheder for brug af det offentlige rum, er der særlig to ting, Beboerforeningen er uenig i.

  • Det gælder muligheden for forhøjelse af beplantning ved facaden. Vi går nemlig ud fra, at det også gælder beplantning ud fra facaden, hvorved der opstår lukkede båse som vil skjule hovedgadens facader og privatisere det offentlige rum.
  • Tilladelse til opstilling og brug af varmelamper undrer os. Dragør Kommune tager mange initiativer for at reducere strømforbrug samt udledning af CO2. Det hjælper varmelamper ikke med til.  

M.h.t. møblement og anbringelse af dette, så er der lidt at tage fat på i kommunens håndhævelse af vilkårene. Møbler med signalfarver har indfundet sig på Kongevejen, ligesom Lagkagehuset fortsat har en meget massiv og privatiserende opstilling. Her er det ikke muligt at passere igennem, så man er henvist til meget smalle stier på begge sider af serveringsarealet. Det er en meget bastant klump, der yderligere forstærkes af de firkantede plastikkasser til beplantning.

Vi påpegede i det sidste høringssvar, at udeservering skal koncentreres langs Kongevejen. Samt Nordre Væl, langs Strandlinien ud for Strandhotel og Café Blink. Det vil ikke være acceptabelt, hvis udeserveringen sniger sig videre ind ad byens pladser. Det vil både mindske oplevelsen af det fine byrum, og være til gene for beboerne rundt omkring byens pladser.

Og, så vil vi gentage fra vores tidligere høringssvar fra januar 2022 og november 2022. at:
Dragør Kommune bør løbende informere nye butikker m.m. om vilkårene for brug af byens offentlige rum. Vi støtter en fortsat håndhævelse af området – det vil sige en løbende opfølgning og en daglig administration af reglerne, der har politisk rygdækning. Beboerforeningen vil gerne understrege, at Beboerforeningen i høj grad støtter op om byens butiks- samt restaurations- og cafeliv. Men vi er overbeviste om, at også Dragørs virksomheder har stor glæde af, at bevaringshensynene får stor fokus i byen. Det er med til at gøre vores by attraktiv for både byens beboere og dens gæster.

Med venlig hilsen

Hanne Bendtsen
Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Udgivet i DBF

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Der er indkommet 4 medlemsforslag til Beboerforeningens generalforsamling tirsdag den 21. marts 2023

Forslag til tekstændringer eller ny tekst er herunder markeret med halvfed skrift

***************************************

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN  (Vedtægsændringer)

Fremsat af Thomas Krebs, Strandlinien

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Beboerforeningen for Dragør Gamle By. Foreningens hjemsted er den til en hver tid værende formandens adresse.

§ 1.1 Digital tilstedeværelse.

Foreningens e-mail adresse skal kunne genkendes som sådan. Foreningen driver en hjemmeside og tilstedeværende på sociale medier, så som Facebook mv.

§ 2. Formål.

 Foreningens formål er, at følge den til en hver tid gældende lokalplan for den Gamle By, vejlede beboerne om retningslinjer, fremme bykulturelle interesser, varetage beboernes fælles interesser udadtil og medvirke til at skabe de bedst mulige forhold for beboere, næringsdrivende og institutioner inden for foreningens geografiske område. Formålet søges opnået ved samarbejde med Dragør kommunalbestyrelse, Dragør kommunes forvaltninger og interesseorganisationer inden for området, samt ved information.

§ 4. Bestyrelsens opgaver 

Bestyrelsen har til opgave, at sikre en professionel repræsentation af og nærværende dialog med foreningens medlemmer. Herunder at forholde sig til lokalplanen for den Gamle By, høringer fra kommune og stat, lovændringer, lokale udfordringer, information til medlemmerne, udarbejdelse og uddeling af nyhedsbrev, afholdelse af arrangementer, varetagelse af foreningens økonomi, og mange andre forhold. Bestyrelsen arbejder ulønnet.

§ 8. Dagsorden.

6. Valg af repræsentanter for nævn, udvalg og råd

§ 10, stk. 1 Fuldmagter.

Et hvert foreningsmedlem kan stemme ved fuldmagt på vegne af et andet foreningsmedlem i husstanden, samt ét foreningsmedlem i anden beboelse i foreningens område. På fuldmagten skal der fremgå navn og adresse på anden person i husstanden og/eller andet medlem der stemmes på vegne af, samt hvilke punkter på generalforsamlingen stemmerne gælder for. Fuldmagter afleveres til bestyrelsen på generalforsamlingen før påbegyndelse af afstemninger.

§ 10, stk. 2 digital afstemning.

Såfremt et medlem er forhindret i, at deltage på generalforsamlingen fysisk, så kan denne person afgive sin stemme online via en digital enhed, som f.eks. en mobiltelefon eller tablet, ved live, med billede og lyd, at deltage i afstemningen.

§ 12. Ledelse og udpegede repræsentanter.

Tilføjelse: Formanden, og ved dennes forfald næstformanden, repræsenterer foreningen og underskriver i foreningens navn.

Ændring af § 11 (fremadrettet 12):

Formanden og næstformanden eller formanden og et bestyrelsesmedlem, repræsenterer foreningen og underskriver i foreningens navn. Ved forfald af formanden, er det næstformanden og et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer og underskriver i foreningens navn.

§ 12, stk. 1 Foreningens repræsentanter udadtil.

Foreningen repræsenteres af generalforsamlingsvalgte repræsentanter, der repræsenterer foreningens interesser i nævn, udvalg og råd. Valg finder sted for 2 år ad gangen, så vidt disse ikke har egne vedtægtsbestemte varighedsperioder, der afviger fra de 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan vælges til posterne. Repræsentanter har pligt til, at referere fra møderne overfor bestyrelsen.

********************************************

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN (Medlemsbeslutning)

Fremsat af Jan Borg, Magstræde

Bestyrelsen skal, inden der afsendes høringssvar i forbindelse med den kommende justering af lokalplanen, sørge for at nedsætte en interessegruppe, hvor medlemmer kan komme med bemærkninger til og få indflydelse på høringssvaret.

Høringssvaret skal tage hensyn til bevaringen af vores unikke bymiljø – men også til beboernes trivsel og mulighed for at indrette deres ejendomme.

*********************************************

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN (Vedtægtsændringer)

Fremsat af Inge-Lise Hartz & Ole Teisen, Skipperstræde

Eksisterende tekst:

§ 11. Ledelse. Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt ulønnet bestyrelse bestående af en formand, der vælges for et år ad gangen samt 6 bestyrelsesmedlemmer, der ligesom 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Formanden, og ved dennes forfald næstformanden, repræsenterer foreningen og underskriver i foreningens navn. Sekretæren udarbejder referater af bestyrelsens og generalforsamlingens forhandlinger. Referaterne underskrives af formand og sekretær efter bestyrelsens godkendelse.

Forslag til ny tekst:

§ 11. Ledelse. Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt ulønnet bestyrelse bestående af en formand, der vælges for et år ad gangen samt 6 bestyrelsesmedlemmer, der ligesom 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem, og ved formandens forfald næstformanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Beslutninger, høringssvar, og anden korrespondance, der er afsendt i foreningens navn, skal behandles og føres til referat på førstkommende bestyrelsesmøde. Sekretæren udarbejder referater af bestyrelsens og generalforsamlingens forhandlinger. Referaterne underskrives af formand og sekretær efter bestyrelsens godkendelse og offentliggøres på foreningens hjemmeside.

****************************************

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN (Medlemsbeslutning)

Fremsat af Tom Pedersen, Vognmandsgade

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at undersøge behovet for evt. ændringer af foreningens vedtægter og fremlægge resultatet heraf på den ordinære generalforsamling i 2024.

Udgivet i DBF

Ti nyheder om vores kommende affalds-ordning

Beboerforeningen har gennem to år arbejdet tæt sammen med Dragør kommunes tekniske forvaltning og affaldsselskabet ARC om at sikre en fremtidig skraldeordning, som bliver skræddersyet til forholdene i Dragør gamle by.

Nu er vi tæt på målet, og kommunen arbejder pt med en konkret plan til godkendelse hos politikerne og til høring hos beboerne. Hovedpunkterne er:

1. Der bliver ingen plastic-containere/skraldespande i vores gårde og haver – affaldets forskellige fraktioner skal sorteres i sække.

2. Vi får to sækkestativer i vores gård: det hidtidige – og så et nyt, noget smallere stativ. Plus en lille rød kasse til farligt affald.

3. Sækkene bliver afhentet ved husstanden – vi skal altså ikke spadsere byen rundt med fx madaffald.

4. Ordningen bliver en kombination af papirsække og plasticsække.

5. Der sorteres i følgende grupper:

Madaffald

Plastic/metal/drikkevarekartoner

Papir/pap

Farligt affald

Restaffald

6. Madaffald bliver afhentet hver uge som nu, mens øvrige fraktioner bliver 14-dages afhentning.

7. Flasker og glas bliver ikke indsamlet, men kan som hidtil afleveres i de kommunale kuber, som er opstillet rundt omkring.

8. Der bliver ingen lokale modtagestationer (“affaldsøer”), som ville skæmme byen og genere naboer.

9. Den endelige affaldsordning kommer til høring hos alle beboere i Dragør Gamle By omkring marts 2023

10. Opstart af det nye affaldssystem forventes at ske sommeren 2023

Udgivet i DBF

Udeservering i den gamle by

Høringssvar til Dragør Kommune vedr. udeservering og evt. justeringer:

De nye vilkår for udeservering ser Beboerforeningen for Dragør Gamle By som en fin tydeliggørelse af rammerne for brugen af byens offentlige arealer.

Som vi skrev i vores høringssvar i januar 2022, har anvendelsen af byens offentlige arealer til udeservering, efter nogen turbulens i 2021, fået et acceptabelt niveau på Kongevejen. Et niveau der fortsatte hen over sommeren 2022, hvor de næringsdrivende gjorde en stor indsats for at holde gaden ryddelig og indbydende uden, at udeserveringen overdøver det bevaringsværdige byrum.

Et enkelt sted har anvendelsen dog udviklet sig lidt rigeligt – det er på Badstuevælen, hvor Lagkagehuset har lukket et meget stort areal for udeservering af med store blomsterkasser. Badstuevælen er en af byens fornemme offentlige pladser, hvor der må tages særlige hensyn til både de bevaringsmæssige interesser og til beboernes færden på pladsen. Hertil kommer, at borde og stole står tomme langt det meste af tiden. Beboerforeningen er ikke i mod, at der også kan finde udeservering sted på Badstuevælen, men det bør være i begrænset omfang og udformes, så det passer til pladsen. Vi går i øvrigt ud fra, at blomsterkasser samt møbler fjernes uden for serveringssæsonen, som det gælder for møblerne på trekantsområdet på Neels Torv.

Udeservering bør generelt koncentreres til Kongevejen. Hensynet til det bevaringsværdige kulturmiljø bør også gælde for servering langs Strandlinien og i havnen. Som lokalplanen for havnen angiver, må havnens arealer primært anvendes til maritime formål.

Mht. reklameparasoller og markiser har dette emne jo fyldt meget i den offentlige debat. Som i de fleste andre danske bevaringsværdige byen bør man undgå, at Dragør gamle by domineres af reklamesøjler. Vi foreslår derfor, at reklameparasoller og markiser udfases i takt med, de er udtjente.

Og for at gentage vores høringssvar fra januar 2022, bør Dragør kommune løbende informerer nye butikker m.m. om vilkårene for brug af byens offentlige rum. Vi støtter en fortsat håndhævelse af området – det vil sige en løbende opfølgning og en daglig administration af reglerne, der har politisk rygdækning. Beboerforeningen vil gerne understrege, at Beboerforeningen i høj grad støtter op om byens butiks- samt restaurations- og cafeliv. Men vi er overbeviste om, at også Dragørs virksomheder har stor glæde af, at bevaringshensynene får stor fokus i Dragør. Det er med til at gøre vores by attraktiv for både byens beboere og dens gæster.

Med venlig hilsen Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Udgivet i DBF

Trafikplan Vestgrønningen og Rønne Allé

Høringssvar til Dragør Kommune vedr.: Trafiksikkerhedstiltag – om cykelbaner på Vestgrønningen samt fartdæmpning og parkering på Rønne Allé

Beboerforeningen takker for det tilsendte høringsmateriale.

Det fremgår af følgeskrivelsen, at det primært er de foreslåede vejbump på Rønne Allé, der er i høring. Beboerforeningen tillader sig dog at kommentere på hele projektet, cykelsti, kompensationspladser for parkering, udformning af Rønne Allé samt trafikhastighed.

Trafik på Vestgrønningen
Det har i en årrække været farligt at passere Vestgrønningen udover ved de to trafiklys ved Dragørhjørnet og Dragør Skole. Det gælder både for bilister, der kommer fra p-pladserne, fra den gamle bys gader og det gælder for de bløde trafikanter. Cykling på kørebanen er utrygt. En sanering af vejen og etablering af cykelsti vil forhåbentlig kunne skabe bedre overblik for alle trafikanter og dermed bedre trafiksikkerhed.

Cykelsti langs Vestgrønningen: Efter Beboerforeningens opfattelse er etablering af cykelsti nødvendig. Der er imidlertid både fordele og ulemper ved de foreslåede indretninger af cykelstierne. En afstribet cykelsti vil være usikker for cyklister, hvis bilisterne ikke respekterer stregen. Derimod kan faldulykker ved overhaling og cykling med brede cykelvogne, som ”Cykling uden alder” være en risiko ved en hævet cykelsti med kantsten. Den hævede cykelsti vil formentlig være mere tryg for cyklisterne, når bilisterne ikke umiddelbart kan køre ind på cykelstien.

Der er foreslået en hastighedsnedsættelse på Vestgrønningen, men Beboerforeningen foreslår en yderligere nedsættelse, på samme måde som både København og Tårnby har gjort det, til max. 30 km i timen.
Samtidig opfordrer Beboerforeningen til at lægge støjdæmpende asfalt på Vestgrønningen.

Vestgrønningen er et historisk grønt område, der indeholder sigtelinien fra Køge Bugt til de gamle fyrtårne. Denne grønning må ikke reduceres ved f.eks. at fælde trærækkerne.

Kompenserende p-pladser: Beboerforeningen har tidligere opfordret kommunen til at etablere parkeringspladser på Renserigrunden, Nyby/Grønnevej. Resterne af det tidligere renseri og den totalt tilgroede baghave med masser af affald er en øjebæ, som hurtigst muligt bør fjernes. Da grunden er stærkt forurenet, og en oprensning formentlig ikke er på dagsorden p.t., vil en midlertidig løsning med en parkeringsplads i stedet være god. Dette vil også være en fordel for medarbejderne på Dragør Skole, så de ikke skal køre rundt og lede efter p-plads inden skoletid.

Trafikforhold på Rønne Allé
Som det fremgår af bilagsmaterialet til den politiske behandling, er Beboerforeningen efter forslag fra beboere omkring den østlige del af vejen kommet med synspunkter omkring trafikken på Rønne Allé.Her beskrives det, at der særligt er to ting, der er generende for beboerne: Det er den høje hastighed på Rønne Allé og samtidig støjniveauet, der forplanter sig ind til gårdhaverne i stræderne, der munder ud til Rønne Allé. Beboerforeningen har bl.a. ved møde med kommunens trafikkonsulent og vejingeniør foreslået en hastighedsnedsættelse, der skal starte ved Dragør Havn ad Færgevej og hele vejen langs Strandlinien, videre ad Rønne Allé til Vestgrønningen. Hastigheden bør nedsættes til 30 km i timen. Hastighedsnedsættelsen skal gælde for alle motorkøretøjer, også motorcykler, der ofte kører med meget høj hastighed.
Samtidig har Beboerforeningen tidligere opfordret til at plante træer på nordsiden af alléen, så Rønne Allé kan leve op til sit navn. En ekstra række træer vil også kunne afbøde støjen en smule.

Rønne Allé er meget trafikbelastet, da den er udkørsel for langt den meste trafik, der kommer ind i den gamle by. Der er samtidig en livlig udkørsel fra stræderne i den gamle by (hvor der er 100 biler parkeret på egen grund), ligesom vejen passeres af mange cykler og gående samt hunde – mange skal tværs over vejen til Pontonerne, Badeanstalt og de grønne engarealer.

Kommunen har tidligere fået vurderet, at Rønne Allé ikke er bred nok til skråparkering langs vejens sydside. Det kan derfor undre, at vejen lige pludselig er bred nok til to rækker parkerede biler, endda lige ud for den bevaringsværdige bys sydlige grænse. Som illustreret på medfølgende foto skal der bl.a. være plads både til store lastbiler der kommer fra vareaflevering på Kongevejen og Strandlinien samt til turistbusser.

Vejbump: Kørsel hen over vejbump giver en usikker kørsel samt støj til omgivelserne, særligt når der bliver speedet op efter nedkørsel. Ved kørsel på den meget smalle kørebane langs to rækker parkerede biler frygter vi mange påkørsler af de parkerede biler, som der f.eks. er på E.C. Hammersvej, hvor kørebanen er smal. Vejbumpene vil samtidig være generende ved parkering.

Den mest effektfulde regulering på Rønne Allé vil således efter Beboerforeningens opfattelse være den nævnte nedsættelse af hastigheden.

Afsluttende kommentar
Nedlæggelse af parkeringsmuligheder langs Vestgrønning og flytning af en række af pladserne til Rønne Allé finder vi er en lappeløsning, der kun flytter parkerings- og trafikproblemerne. Der er behov for en ordentlig parkeringsløsning omkring den gamle by. Både i lyset af behovet for flere el-ladestandere og ved et øget behov for parkering, når Badehotellet udbygges, hvor også en evt. overdragelse at p-pladserne til hotellet, vil være et helt uhørt indhug i beboernes p-muligheder.
Beboere og besøgende til den gamle by har brug for en fremtidssikret p-løsning.

Derfor er det fortsat Beboerforeningens ønske, at der reserveres særlige p-pladser til beboerne i den gamle by. Unødig kørsel for at lede efter en parkeringsplads betyder øget og unødvendig trafik, samtidig med, at det er CO2-belastende. Gæster til byen bør henvises til de store parkeringsområder ved havnen og Fortet.

Med venlig hilsen Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Udgivet i DBF

Må man udleje via Airbnb ?

Svaret fremgår af Lokalplanen for Dragør Gamle By

Efter en heftig sommer får foreningen flere og flere henvendelser om reglerne for udlejning til turister. Mange beboere lufter deres bekymring over at få byen fyldt med turister døgnet rundt, og flere føler sig generede af konstant trafik ind og ud ad husene i nabolaget.

Lokalplan nr. 25 for Dragør Gamle By siger klart:

at den gamle by primært skal anvendes til helårsboliger med tilladelse til de butikker, der er nødvendige for områdets forsyning med dagligvarer. Der må ikke forekomme pensionatsvirksomhed o. lign., og boliger må ikke udnyttes på timesharingsbasis eller til individuel eller kollektiv feriebolig.”

Med andre ord, så er det de faste beboere, der har deres bopæl med folkeregisteradresse i byen. Ombyggede udhuse eller huse opkøbt med henblik på korttids- eller ferieudlejning er ikke tilladt.

Lokalplanen er ikke til hinder for, at beboerne kan udlåne deres egen private bolig, f.eks. når de selv er på ferie.  Men erhvervsmæssig udlejning til korttidsformål er ikke tilladt.

Det har i mange år været Kommunalbestyrelsens ønske, at den gamle bydel skal være levende og beboet året rundt. Så vi ikke er et tivoli-land om sommeren og et samfund med mørke ruder og tomme gader om vinteren. Derfor giver kommunen også klart afslag på anvendelse af ejendomme i byen til fritidsbolig, når den slags ønsker en gang imellem måtte dukke op.

Udgivet i DBF

Fremtidens varme i den gamle by

Beboerforeningen har nedenstående kommentarer til kommunens varmestrategi – først og fremmest vedrørende den gamle bydel.          

Høringssvar: Forslag til varmeplan for Dragør Kommune 2022

Beboerforeningen for Dragør Gamle By takker for forslaget til varmeplan for Dragør Kommune 2022. Og vi takker også for det informative borgermøde den 8. november.

Vi tillader os at kommentere på begge dele.

Forslaget til varmeplan er en meget læsbar, grundig og illustrativ redegørelse for muligheden for at få erstattet brugen af naturgas og olie til opvarmning med fjernvarme. Samtidig vil vi rose orienteringen på borgermødet, der med tydelige og klare svar på borgernes spørgsmål bidrog til at berolige os omkring den mulige ændrede varmeforsyning. Flere orienteringsmøder af den slags – tak.

Tidsplanen for indførelse af fjernvarme er interessant, godt understøttet af lufthavnens nedgravning af fjernvarmerør til den sydlige del af lufthavnen. En hurtig indfasning af fjernvarme til de første forbrugere i 2024, vil være en god motivation for tilslutning til fjernvarme for kommunens øvrige husejere. Vi vil dog opfordre til at arbejdsprocessen speedes op, så tidsplanen for indfasning til alle ejendomme kan holdes og gerne fremskyndes.

Det lidt mere tekniske:

Beboerforeningen forventer at naturgassen stadig vil strømme til byens køkkener, hvor der er installeret gaskomfur.

Vi opfordrer til at kommunen er tilbageholdende med tilladelse til varmepumper i Dragør gamle by, så grundlaget for indførelse af fjernvarme ikke mindskes, og at støjniveauet i byen ikke udfordres. Der er allerede nu varmepumper, der støjer med omkring 65 DB. Det er for meget i den tætte by. Derfor opfordrer vi til, at kommunen arbejder konkret med overgangsløsninger, så det i forbindelse med tilmelding til fjernvarme, bliver muligt kortvarigt at etablere midlertidige varmekilder, hvis ens varmeforsyning svigter.

For den enkelte husejer bliver det en lettelse at slippe for de store installationer til olie- og gasfyr samt varmtvandsbeholdere, der i dag fylder i byens små huse – både i udhuse, men hyppigst i køkkener og badeværelser. I forbindelse med installeringen af fjernvarme, må det være et krav, at udluftningsrør fra fyrene fjernes fra byens tagflader.

Som det er skitseret i varmeplanen, vil de store fjernvarmerør blive gravet ned uden om de tætte byområder, og herfra føres i mindre stikledninger ind i gader og stræder. Men vi opfordrer til, at der samtidig med nedgravning af rør til fjernvarme, også sker udskiftning af såvel kloaker som elkabler, hvor det må være nødvendigt. I flere kommuner nedgraver man de to fjernvarmerør – frem- og tilbageløb – i en relativ smal, men dyb rende, så rørene ligger ovenpå hinanden. Det vil også være en fordel i den gamle by, så ikke hele gadebredden bliver gravet op og udfordre vores skrøbelige fundamenter, som det f.eks. skete ved rørlægning i Helsingør, hvor syldstenene skred og husmurene satte sig. Herudover opfordrer Beboerforeningen til at der benyttes professionelle brolæggere, både når brostenene tages op og når de lægges på plads igen.
Vi har forstået, at det flere steder i Dragør vil være muligt, at skyde de tynde rør gennem sandet under brostenene. Dette må kunne gøre processen enklere og dermed billigere.

Vi har forstået, at installationen af fjernvarme gennemføres helt ind i boligerne med en fjernvarme-unit. Vi formoder, at der opstilles retningslinjer for nedtagning af det gamle gas- eller oliefyr incl. udluftningsrør.

M.h.t. tidspunkter for nedgravning og særligt installationen af units, vil vi sætte pris på, at det kan ske i sommermånederne, hvor varmeforbruget er lig 0. Det varme vand må vi så undvære imens.

Sidst, men ikke mindst, så forventer vi, at der vil være en tæt dialog fra såvel entreprenører som Dragør Kommune i forbindelse med installationsfasen, så beboerne er fuldt opdateret med arbejdet, og kan tilrettelægge deres liv derefter.

Ud over at opfordre alle den gamle bys beboere til at tilslutte sig en fjernvarmeløsning, glæder vi os til at blive fri for de pulserende og CO2 belastende olie- og gasfyr i byen.

Med venlig hilsen – Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Udgivet i DBF